You are here

Mänskliga rättigheter

Tanken bakom mänskliga rättigheter är lika enkel som den är kraftfull: alla människor har rätt att behandlas likvärdigt. Mänskliga rättigheter är grunden som gör att alla människor kan leva värdiga och självständiga liv, utan misshandel och diskriminering. Dessa grundläggande rättigheter innefattar medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, samt människors kollektiva rättigheter.

I enlighet med FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter har Neste förbundit sig att respektera mänskliga rättigheter och åtgärda negativ påverkan på mänskliga rättigheter under vår affärsverksamhet och värdekedjor. Vårt engagemang för mänskliga rättigheter och våra principer underbyggs av det internationella regelverket för mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, FN:s principer om kvinnors egenmakt, barns rättigheter och affärsprinciper och FN:s förklaring om ursprungsfolkens rättigheter. De underbyggs även av FN-initiativet ”Global Compact”, som vi har undertecknat.

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter och våra principer anger vägen och standarder för en rättighetsbaserad inställning vid Nestes alla affärsbeslut. Våra sju principer för mänskliga rättigheter är: rättvis anställning, hälsa och säkerhet, jämlikhet, rättigheter för barn och unga medarbetare, tvångsarbete, rättvis behandling och social och ekonomisk utveckling, däribland rättigheter för minoriteter och fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden av ursprungsfolken. Vi förväntar oss att alla våra affärspartner delar vårt engagemang för att respektera och åtgärda, och vår ambition att främja positiva konsekvenser av mänskliga rättigheter.

Vi ser allvarligt på anklagelser om att mänskliga rättigheter inte respekteras ordentligt i vårt företag eller i våra leverantörskedjor, och uppmuntrar individer eller gemenskaper som har anledning att tro att sådan aktivitet sker att ge uttryck för sin oro, utan att vara rädda för repressalier, via Neste Ethics Hotline.

Vår hållning

Neste respekterar sina medarbetares värdighet, välmående och mänskliga rättigheter, medarbetarna i leverantörskedjan, de gemenskaper vi är verksamma inom och dem som påverkas av vår verksamhet.

Vi är medvetna om att medan staten har en plikt att skydda mänskliga rättigheter har företag ett ansvar att respektera dem. Det innebär att vara skäligt försiktig att undvika att bryta mot andras rättigheter och att uppmärksamma negativ inverkan på vår globala verksamhet.

2016 började vi samarbeta med BSR (Business for Social Responsibility) för att genomföra en utvärdering i hela företaget om mänskliga rättigheters inverkan. Vi utvärderade faktisk och potentiell inverkan från mänskliga rättigheter i samband med vår verksamhet, och vilka effekter våra affärsaktiviteter har på våra rättighetsinnehavare, däribland Nestes anställda, entreprenörernas anställda, anställda i leverantörskedjan, medlemmar i gemenskapen och kunder.

Vid uppföljningen av resultatet av vår utvärdering om inverkan utvecklade vi och publicerade Nestes principer om mänskliga rättigheter och uppdaterade vårt åtagande om mänskliga rättigheter 2017.

Vi hade identifierat behovet av att stärka upprätthållandet av mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet, så 2018–19 arbetade vi med Enact för att utföra en utvärdering av bristerna i de mänskliga rättigheterna baserat på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Utvärderingen av bristerna fokuserade på två av Nestes gemensamma funktioner, personalavdelningen och indirekta inköp (inklusive NES), samt affärsområdet Marknadsföring och tjänster.

 

Nedladdningar:

Neste's Statement for UK Modern Slavery Act

Nestes uppförandekod

Nestes principer om mänskliga rättigheter

Läs mer:

FN:s Global Compact