Hållbarhet

Att välja rätt leverantör är nyckeln till vår hållbarhet.

På Neste köper vi endast in hållbart producerade råmaterial. Vi arbetar själva hållbart och kräver naturligtvis detsamma från våra leverantörer. Vi ställer en rad krav på våra partners hållbarhetsarbete och de måste uppfyllas innan något kontrakt skrivs. Skydd av mångfalden och respekt för mänskliga rättigheter är absoluta grundkrav.

Våra leverantörer är förbundna till följande policys och principer:

 • Nestes hållbarhetspolicy.   

 • Nestes hållbarhetsprinciper för biobränslen.   

 • Icke-avskogning och guidelines för ansvarsfull försörjning av förnyelsebart material.  

 • Nestes Code of Conduct.

Vi kräver också att alla våra leverantörer av palmolja ska vara medlemmar av organisationen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Organisationen kräver att deras medlemmar ska respektera mänskliga rättigheter och skydda regnskogar. Även vi på Neste är medlemmar av RSPO.

Noggrann granskning av leverantörer

Innan en leverantör accepteras görs en noggrann granskning av företaget och dess hållbarhet. Företagsgranskningen omfattar bl.a. bolagsstyrning, korruption, olösta rättsliga påståenden och misstänkta brott.

Hållbarhetsgranskningen av potentiella leverantörer omfattar bland annat arbetsmetoder och policys, förmåga att certifiera en produktion och eventuella invändningar från NGO:s.

Så här rättar vi till brister

Engagemang och samarbete med leverantören är vårt främsta sätt att rätta till eventuella brister. Att bara avsluta inköpen löser inga problem. Ofta blir vi informerade om brister genom NGO:s och privatpersoner.

Vi tar hand om brister genom att:

 • Kräva en redogörelse från leverantören om situationen.

 • Göra en utvärdering och eventuellt en revision av försörjningskedjan. Utvärderingen utförs av Nestes själva eller någon våra partners hållbarhetsexperter i Asien.

 • Kräva en detaljerad plan för korrigerande åtgärder från leverantören.  

 • Samarbeta med leverantören och andra intressenter för att utveckla arbetet.

 • Rapportera bristen till RSPO:s klagomålsprocess, antingen själva eller genom den part som är involverad.  

 • Nestes ledning besöker leverantören.

 • Om leverantören förlorar sitt certifikat avbryts inköpen.