Hållbarhet

Certifierad försörjningskedja – från råmaterial till slutprodukt

Vi säkerställer hållbarheten i hela vår förnybara produktionskedja genom certifieringar. Certifieringar som vi använder inkluderar de EU-överensstämmande ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), och verifikationssystemet HVO Scheme. I USA övervakas våra förnybara bränslens hållbarhet genom Environmental Protection Agency's (EPA) hållbarhetskrav.

Alla våra raffinaderier som producerar förnybara produkter har ISCC- och RSPO-certifikat, och de har godkänts av U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Detta försäkrar att vår produktion och råmaterialförsörjning följer EU:s Renewable Energy Directive (EU RED) och EPA:s krav, samt att de möter miljökraven i EU:s medlemsstater och USA.

Vad garanterar certifieringen?

Certifieringssystemen definierar kriterier för hållbara verksamheter, och hur försörjningskedjans funktion ska dokumenteras.

Certifieringar försäkrar att man i produktionen:

  • inte odlar råmaterial på otillåtna områden (t ex regnskogar)  

  • beräknar minskningen av växthusgasutsläpp över den förnybara produktens hela livscykel på ett korrekt sätt

  • inte riskerar den biologiska mångfalden eller utrotningshotade arter

  • inte har beslagtagit något land

  • inte har överträtt några mänskliga rättigheter

  • respekterar arbetares rättigheter.