Hållbarhet

Frågor och svar om PFAD

 1. Vad är PFAD?

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en restprodukt som uppstår i livsmedelsindustrins produktion av ätbar palmolja. PFAD består av oätliga fettsyror som börjar bildas direkt när palmoljefrukterna skördas, och måste avlägsnas från den råa palmoljan innan den kan användas som livsmedel.

Utöver för produktion av förnybar diesel (HVO) kan PFAD användas för tillverkning av enklare tvålar och ljus.

 

2. Varför använder Neste PFAD i produktionen av förnybar diesel?

PFAD är en av ett tiotal olika råvaror som Neste använder i produktionen av förnybar diesel runt om i världen. Det är en restprodukt som vi tar hand om och som lämpar sig väl för tillverkning av förnybar diesel.

Samtidigt letar vi hela tiden efter nya sätt att producera. Varje år investerar vi cirka 450 miljoner kronor i forskning och utveckling, varav en central del går till att hitta nya råvaror och lämpliga restprodukter för produktion av förnybar diesel.

 

3. Bidrar användning av PFAD till avskogning?

En ökad efterfrågan på PFAD för produktion av förnybara drivmedel påstås ofta driva upp produktionstakten av PFAD. Detta är ett felaktigt påstående. PFAD utgör  3-5 procent av ett palmoljeraffinaderis totala produktionsvolym. Marknadsspecifikationen för rå palmolja (CPO) tillåter inte mer än 5 procent oätliga fettsyror, och därför kan produktionsvolymen av PFAD aldrig överskrida 5 procent.

 

4. Är det rätt att betrakta PFAD en restprodukt?

Enligt vissa argument bör PFAD inte betraktas som en restprodukt eftersom den har ett marknadsvärde och flera användningsområden. Detta är ett felaktigt resonemang. Syftet med raffineringsprocessen att ta fram ätbar palmolja, däremot är PFAD en oönskad restström som uppstår vid avlägsning av oätliga fettsyror. Man bör även komma ihåg att ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser skapar ett värde för restprodukter och avfall, och är en förutsättning för utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Nedanstående rapport från Copenhagen Economics är en mer djupgående analys i frågan och stödjer resonemanget för att definiera PFAD som en restprodukt.
 

5. Vad är alternativet till att använda PFAD i produktionen?

Neste använder idag ett tiotal olika råvaror för produktion av förnybar diesel, och PFAD är en av dem. Det finns en stor efterfrågan på förnybar diesel, inte minst i Sverige, men även globalt. En bred bas av hållbara råvaror är avgörande för att klara den starka efterfrågan, och här behövs även PFAD. Utöver de råvaror som används idag bedriver Neste ett omfattande forskningsarbete för att nya avfall och restprodukter ska kunna användas i produktionen. Exempel på framtida potentiella råvaror är alger, mikrobiska oljor och restprodukter från skogen.  
 

6. Kommer den PFAD som Neste använder från hållbar palmolja?

Neste köper PFAD enbart från leverantörer som är anslutna till hållbarhetscertifieringen RSPO, som Världsnaturfonden WWF tog initiativ till 2004. Det innebär bland annat att alla Nestes leverantörer måste följa överenskomna uppförandekoder, påbörja ett certifieringsarbete samt ta avstånd från avskogning.

När det gäller PFAD har vi som första företag i världen också satt upp målet att all PFAD ska vara 100 procent spårbar hela vägen till palmoljeplantage år 2020. Det är ett utmanande arbete eftersom PFAD utgör en så liten andel av den totala palmoljeproduktionen. För att arbetet ska lyckas  krävs ett nära samarbete med leverantörer, miljöorganisationer och andra experter i Sydostasien.

Läs också: "Ge oss chansen att klara klimatmålen" - en debatt om klimatpåverkan.