Hållbarhet

Säkra produkter genom hela livscykeln

Säkerheten i våra produkter är något vi är särskilt stolta över. Vi vill försäkra oss om att våra produkter är säkra att hantera genom hela deras livscykel – hela vägen från forskning och utveckling till återvinning.

Tydlig information till våra kunder

Med tanke på de produkter vi arbetar med är det mycket viktigt med information och märkning. Vi försäkrar oss alltid om att den information som behövs för en säker hantering av våra produkter är tydlig och lättillgänglig för våra kunder.

Säker hantering av kemikalier

EU:s kemiska direktiv (REACH) syftar till att användning av kemikalier inom EU ska vara säker. Alla kemikalier som är producerade och importerade av oss är registrerade enligt REACH. Vi tar också hänsyn till direktivens krav i inköps- och försäljningsavtal, produktutveckling och riskhantering vid raffinaderierna.

 

Läs mer om REACH och dess implementation.

www.echa.eu

www.concawe.org

www.cefic.org