You are here

Rätt leverantör – nyckeln till vår hållbarhet

På Neste köper vi endast in hållbart producerade råmaterial. Vi arbetar själva hållbart och kräver naturligtvis detsamma från våra leverantörer. En rad krav ställs på våra partners hållbarhetsarbete, som måste uppfyllas innan något kontrakt skrivs. Skydd av mångfalden och respekt för mänskliga rättigheter är absoluta grundkrav.

Våra leverantörer är förbundna till följande policys och principer:

 • Nestes hållbarhetspolicy.   
 • Nestes hållbarhetsprinciper för biobränslen.   
 • Icke-avskogning och guidelines för ansvarsfull försörjning av förnyelsebart material.  
 • Nestes Code of Conduct.

Noggrann granskning av leverantörer

Innan en leverantör accepteras genomförs en noggrann granskning av företaget och dess hållbarhetsarbete. Företagsgranskningen omfattar bland annat bolagsstyrning, korruption, olösta rättsliga påståenden och misstänkta brott.

Hållbarhetsgranskningen av potentiella leverantörer omfattar bland annat arbetsmetoder och policys, förmåga att certifiera en produktion samt eventuella invändningar från ideella organisationer.

Så här rättar vi till brister

Ofta blir vi informerade om brister genom ideella organisationer och privatpersoner. Engagemang och samarbete med leverantörer är då vårt främsta sätt att rätta till eventuella brister, att bara avsluta inköp löser inga problem.

Vi rättar till brister genom att:

 • Kräva en redogörelse från leverantören om situationen.
 • Göra en utvärdering och eventuellt en kontroll av försörjningskedjan. Utvärderingen utförs av Neste själva eller av någon av våra hållbarhetspartners i Asien.
 • Kräva en detaljerad plan över åtgärder från leverantören.  
 • Samarbeta med leverantören och andra intressenter för att utveckla arbetet.
 • Rapportera bristen till RSPO:s (Roundtable on Sustainable Palm Oil) klagomåls-process, antingen själva eller genom den part som är involverad.  
 • Nestes ledning besöker leverantören.
 • Skulle leverantören förlora sitt certifikat avbryts alla inköp.

Certifierad försörjningskedja - från råmaterial till slutprodukt

Neste säkerställer hållbarheten i hela vår förnybara produktionskedja genom certifieringar. Certifieringar som vi använder inkluderar de EU-överensstämmande ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), och verifikationssystemet HVO Scheme. I USA övervakas våra förnybara bränslens hållbarhet genom Environmental Protection Agency's (EPA) hållbarhetskrav.

Alla våra raffinaderier som producerar förnybara produkter bland annat HVO, har ISCC- och RSPO-certifikat, och de har godkänts av U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Detta försäkrar att vår produktion och råmaterialförsörjning följer EU:s Renewable Energy Directive (EU RED) och EPA:s krav, samt att de möter miljökraven i EU:s medlemsstater och USA.

Produktsäkerhet

Säkra produkter genom hela livscykeln

Säkerheten i våra produkter är något vi är särskilt stolta över. Vi vill försäkra oss om att våra produkter är säkra att hantera genom hela livscykeln – från forskning och utveckling till återvinning.

Tydlig information till våra kunder

Med tanke på de produkter vi arbetar med är det mycket viktigt med information och märkning. Vi försäkrar oss alltid om att den information som behövs för en säker hantering av våra produkter är tydlig och lättillgänglig för våra kunder.

Säker hantering av kemikalier

EU:s kemiska direktiv (REACH) syftar till hur användningen av kemikalier inom EU ska vara säker. Alla kemikalier som produceras eller importeras av Neste är registrerade enligt REACH. Vi tar också hänsyn till direktivens krav i inköps- och försäljningsavtal, produktutveckling och riskhantering vid raffinaderierna.

Läs mer om REACH:

Hållbarhet – en nyckelfråga för all biobränsleproduktion

Alla förnybara råvaror vi använder spåras utan undantag tillbaka till den plats där de producerats eller odlats. Vi kompletterar oberoende tredjepartskontroller från leverantörerna med regelbundna egna kontroller för att fastställa om de verkar ansvarsfullt och hållbart, samt hur de genomför sina utvecklingsplaner i praktiken. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och Neste arbetar långsiktigt med detta.

Vad garanterar certifieringen?

Certifieringssystemen definierar kriterier för hållbara verksamheter, och hur försörjningskedjans funktion ska dokumenteras.

Certifieringar försäkrar att man i produktionen:

 • Inte odlar råmaterial på otillåtna områden (Exempelvis regnskogar)
 • Beräknar minskningen av växthusgasutsläpp över den förnybara produktens hela livscykel på ett korrekt sätt
 • Inte riskerar den biologiska mångfalden eller utrotningshotade arter
 • Inte har beslagtagit något land
 • Inte har överträtt några mänskliga rättigheter
 • Respekterar arbetares rättigheter

Vi håller dig uppdaterad med de senaste klimatsmarta nyheterna!

Behöver du vara påläst? Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!