Transport
19.04.2023
 3 min read

Mot en mer hållbar mobilitet

Vi transporterar allt fler människor och varor allt längre, snabbare och säkrare än någonsin tidigare. Behovet av transporter kommer dessutom att fortsätta öka och mer än fördubblas under de kommande 30 åren. Denna mobilitet har dock ett pris, den står för närvarande för en fjärdedel av de globala utsläppen av koldioxid.

 

Det är bråttom att minska utsläppen från transporter. Detta faktum behöver återspeglas i att vårt sätt att driva mobilitet förändras i grunden. Vi kan inte fortsätta använda fossila resurser och släppa ut ny koldioxid i atmosfären. Tidsåldern för fossila bränslen måste ta slut och något nytt ta vid. 

Hur kan vi minska utsläppen från personbilar, godstransporter och flyg, samtidigt som efterfrågan på alla dessa transporter kommer att öka?

 

Utsläpp av växthusgaser från den globala transportsektorn från 1990 till 2018

GHG emissions transportation sector

FN har definierat hållbar transport som ”tillhandahållande av tjänster och infrastruktur för personer och varors mobilitet – som driver på ekonomisk och social utveckling till gagn för dagens och morgondagens generationer – på ett sätt som är säkert, överkomligt, tillgängligt, effektivt och flexibelt, samtidigt som det minimerar klimatpåverkande utsläpp och miljöpåverkan.” 

Hållbar mobilitet kommer att kräva mer samåkning och kollektivtrafik, effektivisering och smartare teknikutnyttjande och att fler transporterar sig fler sträckor genom att gå och cykla. Men viktigast är att vi även drastiskt minskar utsläppen från de bilar, lastbilar, fartyg, tåg och flyg som används idag. Samtidigt behöver vi säkerställa att det ska fortsätta finnas tillgång till dessa transporter till ett pris som människor har råd med och att de inte blir mindre säkra. 

För att minska transportsektorns utsläpp kommer vi att behöva alla tillgängliga lösningar, från el till vätgas och förnybara bränslen. Endast genom att kombinera olika metoder kommer omställningen gå tillräckligt snabbt. Vi kan inte invänta den perfekta lösningen för alla transporter och alla tillfällen. Från och med nu kan vi inte skapa nya sätt att förflytta oss utan att först ställa frågan om detta sätt är förnybart och hållbart. 
 

Alla fossila bränslen måste fasas ut från transportsektorn, oavsett om de raffineras till flytande bränsle eller används för att skapa elektricitet eller vätgas. Framtiden för våra transporter behöver bli hållbar och drivas med energi från förnybara källor. Förnybar energi för att producera elektricitet, vätgas eller e-bränslen, eller förnybara råvaror för att producera bränslen i flytande form eller som gas.

I framtiden kan våra fordon drivas av både förbränningsmotor, vätgasceller eller elmotor, det viktiga är inte exakt vilken teknik som används utan att energikällan är förnybar.

Ett bränsle som Neste MY Förnybar Diesel är redan tillgänglig på transportmarknaden och minskar utsläppen av växthusgaser med så mycket som upp till 90 procent* över bränslets hela livscykel, vilket är i paritet med fordon som körs på förnybar el eller grön vätgas. Produktionen av förnybar diesel kommer att växa kraftigt under det kommande årtiondet.

När användningen av nya typer av råvaror, som skogs- och jordbruksavfall och fast hushållsavfall, blir allt vanligare kommer förnybara bränslen kunna ersätta alla de fossila bränslen som idag används inom flyg- och sjötransporter, samt en stor del av de fossila bränslen som används inom vägtransporter.

Våra transporter fortsätter att förändras, men vi kan räkna med att förnybara bränslen kommer att spela en nyckelroll för att driva på omställningen mot hållbar mobilitet.

 

Läs mer om varför Neste MY Förnybar Diesel är ett bra val. 
 

 

*) Den procentuella minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden som EU RED II 2018/2001/EU för Europa