Hållbarhet

Nestes uppförandekod – fundamentet i allt vi gör

Vi är övertygade om att ett företag som arbetar etiskt, respekterar mänskliga rättigheter och bryr sig om människor också blir ett framgångsrikt företag. Mutor och korruption i alla former är oacceptabla i vår verksamhet.

Vi tar vårt ansvar gentemot våra intressenter

Vi agerar ärligt och ansvarsfullt gentemot våra kunder, leverantörer och andra affärspartners och behandlar  både anställda och affärspartners professionellt, rättvist och jämlikt.

Vi ger våra aktieägare en god totalavkastning på längre sikt.

Vi garanterar en rättvis arbetsmiljö och respekterar mänskliga rättigheter och vi förväntar oss att våra affärspartners ska uppträda likadant.

Vi tar ansvar för hälsan, tryggheten och säkerheten för våra anställda och andra som direkt påverkas av vår verksamhet och för att skydda den naturliga miljön i de områden där vi bedriver verksamhet.

Vi tjänar inte pengar på bekostnad av säkerheten. Människor ska må bra på sina arbetsplatser och vi vill vara ett av oljeindustrins säkraste företag. Var vi än arbetar försäkrar vi att vårt arbete har minsta möjliga påverkan på den naturliga miljön och det omgivande samhället.

Vi lever upp till vårt ansvar för en hållbar utveckling. Vi utgår alltid från hållbarheten när vi utvecklar produkter eller processer. Vi vill lära oss mer om den påverkan som våra produkter har över hela sin livscykel och använda den kunskapen för att förbättra våra produkter.

Så här bedriver vi vår verksamhet

Vi agerar enligt lagar och bestämmelser och kräver detsamma av våra affärspartners. Neste-anställda förväntas handla i företagets intresse. Situationer där det personliga intresset står i konflikt med Nestes intressen måste undvikas. Mutor och korruption i alla former är oacceptabla i vår affärsverksamhet. Vi arbetar transparent och kommunicerar öppet, direkt, konsekvent och tydligt.

Som företag är vi inte involverade i politiska eller religiösa aktiviteter, och ger inte heller bidrag till sådana aktiviteter. Vi värderar öppna diskussioner och upprätthåller en kontinuerlig dialog med alla vi arbetar med.

Du som vill läsa mer kan läsa och ladda ner vår uppförandekod här.

Rapportering av överträdelser av vår uppförandekod

Neste-anställda och andra intressenter uppmuntras att rapportera observerade eller misstänkta brott mot vår uppförandekod till vår Compliance-funktion. Rapporterna undersöks konfidentiellt.

Rapportera ett problem via Ethics Online 

Du kan rapportera ett problem via telefon eller vår webbservice. Vid rapporteringen behöver du ange en access-kod.

Country

Phone Number

Webservice

Access Code

Finland

08001-13031

Raportoi Ethics Onlinen välityksellä

34766

Norway

800-18333

Rapporter via Ethics Online

85254

Singapore

1800-8232206

Report via Ethics Online

43006

Sweden

020-798813

Rapportera via Ethics Online

95118

United States

1-866-2506706

Report via Ethics Online

64884