Hur tillverkas Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?

Hur tillverkas Neste MY Förnybar Diesel (HVO)?

Det är enkelt att gå från fossil diesel till Neste MY Förnybar Diesel (HVO) för hela din fordonsflotta som har dieselmotorer. Processen att skapa förnybart bränsle föregicks av flera års forskning som resulterade i vår egen NEXBTL-teknologi. Den tekniska processen består av tre steg som omvandlar förnybara råvaror till ett bränsle som sänker växthusgasutsläpp med upp till 90%. 

Neste MY tillverkas på Nestes fabriker i Singapore, Rotterdam (Nederländerna) och Porvoo (Finland).

Tillverkning av HVO

Historien bakom Neste MY Förnybar Diesel (HVO)

production step 2

Där många ser avfall ser vi värdefulla råvaror

På Neste försöker vi hela tiden att diversifiera vår portfölj med nya råvaror. Neste använder ett brett sortiment av förnybara råvaror som köps in från hela världen för att producera förnybara produkter. Majoriteten av de förnybara råvarorna utgörs av avfall och restmaterial, samtidigt som man också kan använda en liten andel av olika vegetabiliska oljor. De tre största kategorierna av förnybara råvaror som används varje år är fettavfall från djur, använd matlagningsolja och olika typer av avfall och restmaterial från bearbetning av vegetabilisk olja. Andelen av de enskilda råvarorna varierar från år till år och marknad till marknad beroende på tillgänglighet, pris och marknadsspecifika krav.

production step 2

Rening av råvaror

Avfallet och resterna värms först upp för att ta bort orenheter. Detta bildar rena råvaror som kan omvandlas till förnybara produkter.

production step 3

Raffinering är det sista steget

För att producera dieselmolekyler måste man ta bort syret från de förnybara råvarorna genom att lägga till väte. Andra orenheter, som svavel, tas också bort under den här processen. Kolväten isomeras därefter för att förfina slutprodukternas egenskaper så att de blir till förnybar diesel. Under den här processen förgrenas kolvätestrukturen för att få fram de önskade egenskaperna, vilket är ett unikt moment i vår egen NEXBTL-teknik.

production step 4

Slutresultat: Neste MY Förnybar Diesel

Slutresultatet blir ett drivmedel som reducerar växthusgasutsläpp med upp till 90%* jämfört med fossil diesel.

Hållbarhet finns i vårt DNA

Neste köper endast in råvaror som producerats på ett hållbart sätt. Vår avtal med leverantörer av förnybara råvaror inkluderar strikta villkor för hållbarhet. Det finns krav på åtagande till hållbarhet, skydd av biologisk mångfald och upprätthållande av mänskliga rättigheter som måste uppfyllas innan ett avtal undertecknas. Neste har som mål att göra produktionen koldioxidneutral till 2035.

Alla Nestes raffinaderier som producerar förnybara produkter har International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) eller är godkända av U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Raffinaderierna i Porvoo, Rotterdam och Singapore har dessutom miljöcertifieringen ISO 14001.

Hållbarhet

Hitta tankstationer eller distributörer

Var kan jag tanka

Vill du veta mer? 

Kontakta oss

*Metoden för beräkning av livscykelutsläpp och utsläppsreducering följer det andra EU-direktivet om förnybar energi (2018/2001/EU)

Läs mer om Neste MY