Säkerhet

Att förbättra säkerheten och optimera den operativa verksamheten gör att vi kan nå våra strategiska mål. Säkerheten är en av hörnstenarna i vårt dagliga arbete och därmed viktig för oss alla

För oss betyder säkerhet utmärkt riskhantering. Det handlar om att det ska finnas effektiva säkerhetsspärrar som bidrar till att minska risker och förebygga incidenter. Vi är fast beslutna om att skydda människor och miljön samt vår verksamhet, våra tillgångar, vår information och vårt varumärke mot skador. Vi tror att vi kan uppnå detta då alla verkligen är engagerade i att förbättra och utveckla säkerheten. Vi är medvetna om riskerna med vår verksamhet och har utvecklat utmärkta sätt att utvärdera och hantera risker.

Vi strävar efter att lära oss av våra erfarenheter och kontinuerligt förbättra våra möjligheter att förstå och hantera säkerhetsrisker. Tillsammans kommer vi att uppnå vårt mål, ”Inga skador. Tillsammans” (No harm. Together).

Nestes ledningssystem för optimering av den operativa verksamheten är ett omfattande och integrerat system för att hantera säkerheten för processer, personalens hälsa, miljön, kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Vårt mål är att bli bland de bästa i världen när det gäller säkerhet. Ledningssystemet för optimering av den operativa verksamheten består av OEMS-policyn och 15 principer. Vår optimering av den operativa verksamheten utförs och förbättras kontinuerligt enligt vår modell för styrning av optimering av den operativa verksamheten.

Vi följer och utvärderar våra säkerhetsnivåer med olika säkerhetsindikatorer. Viktiga prestandaindikatorer för att utvärdera vår säkerhet är PSER (mätetal för processäkerhet, Process Safety Events Rate), TRIF (totalt antal olyckor, Total Recordable Injury Frequency) och Säkra dagar (Safe Days). Det här unika måttet utvecklades 2015 för att konkret beskriva en säker dag – en dag utan skador, processsäkerhetshändelser, miljöincidenter, brand, kemiska läckor eller marina säkerhetsincidenter. Vår säkerhetsrapportering omfattar raffinaderier, terminaler, kontor och detaljhandelsföretag som antingen ägs av Neste fullständigt eller i majoritet. Förutom vår personal omfattar säkerhetsrapporteringen även våra tjänsteleverantörer, entreprenörer och logistikpartner.