You are here

Strategi

Nestes strategi 

Nestes mål är att vara en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Vi hjälper kunder inom transport, stadsbyggnad, flyg samt polymer- och kemikaliebranschen att göra sin verksamhet mer hållbar. För att uppnå det har vi åtagit oss att: 

●    Varje år minska våra kunders växthusgasutsläpp, med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2030.

●    Uppnå koldioxidneutral produktion till 2035.

●    Minska utsläppsintensiteten** i användningsfasen för våra sålda produkter med 50 procent till 2040 jämfört med nivåerna 2020.

De centrala delarna av vår strategi är följande: 

 

  1. Växa marknaden för våra förnybara och cirkulära lösningar. Neste vill fortsätta leverera till befintliga och nya kunder inom vägtransport, flyg samt polymer och kemikalier. Vi fortsätter utöka vår produktionskapacitet och kommer stärka och expandera vår insamling av förnybara och cirkulära råvaror.
  2. Etablera nya marknader för att driva långsiktig tillväxt. Inför nästa fas av tillväxt arbetar vi vidare med nya innovationer och kommersialiserar nya typer av förnybara och cirkulära lösningar. Neste kommer fortsätta att ha en stark närvaro på våra viktigaste marknader och arbeta för att skapa nya möjligheter på nya marknader. Detta för att kunna fortsätta tjäna våra kunder på bästa möjliga sätt.  
  3. Skapa förutsättningar för hållbart värdeskapande och öka differentieringen. Neste kommer fortsätta utveckla arbetet med att samla in råvaror och utföra de avancerade processer som krävs för att omvandla dessa till förnybara lösningar. Vi har för avsikt att utveckla nästa generation av tekniska lösningar i linje med vår vision om att vara en ledande aktör på vägen mot en hållbar framtid tillsammans.
  4. Stärka grunden. Neste kommer att intensifiera våra arbetsinsatser för en konsekvent säker verksamhet och utveckla vår digitala förmåga. Vi fortsätter att arbeta för att uppnå våra åtaganden mot klimatet och för att garantera hög standard i allt vi gör inom hållbarhet och säkerhet.