Varför behövs kemisk återvinning?

Nestes verksamhet koncentrerar sig på att bekämpa klimatförändringen och främja en cirkulär ekonomi. Vi utvecklar metoder för att återvinna plastavfall kemiskt så att vi ska kunna erbjuda samhället en möjlighet att återvinna även sådana plastavfall som inte i dag kan återvinnas med traditionell, mekanisk återvinning.

Fördelarna med kemisk återvinning

Kemisk återvinning av plastavfall:

  • snabbar på den cirkulära ekonomin och erbjuder nya sätt för att öka återvinningsgraden för plaster genom att utnyttja ett större sortiment av plastavfall än den traditionella, mekaniska återvinningen
  • möjliggör tillverkning av högkvalitativa slutprodukter – nya plaster och kemikalier – så att de kan användas som sådana för att ersätta fossila alternativ i alla nuvarande användningssyften
  • minskar beroendet av råoljeimport och minskar koldioxidavtrycket för produkter
  • stöder en reducering av plastavfall globalt och bidrar till ett minskat behov av att deponera plastavfall på soptippar
  • kan ge nya arbetsplatser i Europa och annanstans.

Kemisk eller mekanisk återvinning?

Vi behöver bägge, eftersom endast en tredjedel av konsumentplastavfallet i Europa för närvarande samlas in för återvinning, och en ännu mindre del återvinns i slutänden. Europa har angett ett mål att öka återvinningen av plastförpackningar till 50 procent före år 2025 och 55 procent före 2030. Mekanisk återvinning räcker inte ensam till för att uppnå målen och därför måste kemisk återvinning och effektivt utnyttjande av den i industriell skala utvecklas.

Kemisk återvinning kompletterar den mekaniska

Kemisk återvinning erbjuder en möjlighet att återvinna plastavfall i större skala än traditionell mekanisk återvinning. Med hjälp av kemisk återvinning kan även färgade, flerskikts- och blandmaterialsavfall förvätskas i en termokemisk process som omvandlar plastavfallet till ett material som påminner om råolja. Förbehandlat avfallsplast i vätskeform kan användas för att ersätta råolja som råmaterial.

Nestes fossila oljeraffinaderier är mångsidiga och kan producera många olika slutprodukter. De nuvarande förädlingsprocesserna i anläggningarna gör det möjligt att konvertera förvätskad avfallsplast till råmaterial för nya plaster och kemikalier. 

Plaster och kemikalier som baseras på kemisk återvinning är högkvalitativa och den kan ersätta produkter som baseras på jungfruliga fossila råmaterial utan begränsningar även i känsliga och krävande tillämpningar, som direkt livsmedelskontakt, förpackningar inom läkemedelsindustrin och hälsovården, leksaker och bilindustrin. Det här är i regel inte möjligt med mekaniskt återvunna plaster.