You are here

Vad är Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är ett fossilfritt och förnybart bränsle som hjälper våra användare att uppnå sina klimatmål genom att omedelbart minska utsläppen av växthusgaser från våra vägtransporter. Neste MY passar alla dieselmotorer, inga modifieringar av motorerna behövs. Bara tanka och kör! Dessutom minskar dina CO2e-utsläpp markant jämfört med fossil diesel.

Fördelar med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Icon Fuel Pistol

Enkel omställning

Enkelt att byta! Behåll dieselfordonen och maskinerna, byt bara bränsle.

Icon Emissions

Minskade utsläpp

Påverka klimatförändringen med markant lägre CO2e-utsläpp, och minska de lokala utsläppen.

Icon Renewable Fuel

Förnybart, fossilfritt och hållbart

Neste MY Förnybar Diesel™ är tillverkat av avfallsfetter, restfetter och vegetabiliska oljor klassificerade som vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO100).

Fler fördelar med Neste MY Förnybar Diesel

Mindre miljöavtryck

Förutom stora minskningar av lokala utsläpp från avgasrören (som NOx och partiklar) minskar även utsläppen av växthusgas markant.

Hög prestanda

Med ett högt cetantal på 70–95 säkerställer Neste MY effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel (FAME).

 

Lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ

Neste MY Förnybar Diesel är av högre kvalitet, vilket innebär färre serviceintervaller. Det behövs inte heller någon modifiering av motorerna, det är bara att tanka och köra.

Överlägsen prestanda i kallt väder

Lämplig för mycket kalla väderförhållanden, ner till –30 grader. Oavsett vilka råmaterial som används, garanterar Neste att bränslet överträffar de inhemska klimatkraven och ger säkra resor. 

 

Utmärkta lagringsegenskaper

Bränslet kan lagras under lång tid utan att tappa kvalitet, utan tillväxt av mikroorganismer (alger) och utan att samla på sig vatten.

 

Ingen blandningsgräns

Bränslet kan användas rent (100 % Neste MY Förnybar Diesel), eller i valfritt blandningsförhållande med vanlig fossil diesel. Bara att tanka och köra.

 

Rent kolväte

Neste MY Förnybar Diesel är en kemisk kopia av fossil diesel och fungerar därför likadant i en dieselmotor, men med fördelen att det brinner något renare.

 

Luktfri

Bränslet är fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar!

 

Lösningen för att förbättra den lokala luftkvalitén

Vetenskapliga studier och tester ute på vägarna har visat att om du tankar 100% Neste MY Förnybar Diesel minskar utsläppen även med:

  • 33% lägre nivåer av fina partiklar
  • 9% mindre kväveoxider (NOx)
  • 30% mindre kolväten (HC)
  • 24% lägre kolmonoxid (CO) -utsläpp
  • reducerade nivåer av polyaromatiska kolväten (PAH)

De lokala utsläppen kan naturligtvis minskas effektivt genom att investera i en ny fordonsflotta, till exempel fordon med elmotorer eller de allra modernaste teknikerna. Sådana investeringar kanske inte är möjliga på kort sikt då det är en enorm investering som ska vara långsiktig. Men för att ändå klara av målen för fossilfrihet redan idag erbjuder Neste MY Förnybar Diesel en dropin-lösning som alla dieselfordon kan använda direkt.

*) Dessa genomsnittliga utsläppsminskningar baseras på Neste MY Förnybar Diesel och HVO-bränslen när 100% Neste MY Förnybar Diesel har använts som bränsle i pre Euro VI fordon eller pre Tier IV mobila maskiner .. Utsläppen från fordonen har jämförts med konventionell svavelfri diesel. Resultaten har publicerats i 40 vetenskapliga publikationer. Godkänt av ledande tillverkare.

Fördelar för fordonsflottor

Vår HVO har låga utsläppsnivåer. Genom att byta till förnybar diesel kan fordonen bidra till att förbättra den lokala luftkvaliteten. Utsläppen av växthusgaser minskas, vilket gör bränslet till ett utmärkt alternativ för exempelvis stadsbussar och lastbilar. Eftersom HVO har samma kemiska sammansättning som fossil diesel krävs inga ytterligare investeringar eller modifieringar av fordonen. Nestes bränsle uppfyller standarden EN15940 för parafiniska bränslen. De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av ren HVO i sina motorer.

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
 
2,7 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Få rapport

 nestemy

Bli fossilfri idag! Här kan du tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). 

Hitta återförsäljare

 

Upptäck fördelarna med att byta till Neste MY Förnybar Diesel

Följ droppen

Följ droppen och upptäck många av fördelarna med att byta till Neste MY Förnbyar Diesel

Läs mer om Neste MY

Frågor & svar om Neste MY Förnybar Diesel

Vad är skillnaden på Neste MY Förnybar Diesel och biodiesel?

Hur produceras förnybar diesel?