Projektet "PULSE"

Projektet PULSE (”Pretreatment and Upgrading of Liquefied waste plastic to Scale up circular Economy” - Förbehandling och uppgradering av flytande plastavfall för att skala upp cirkulär ekonomi för plast) är ett av Nestes projekt för att främja kemisk återvinning. Kemisk återvinning omvandlar plastavfall till kolväten som sedan kan användas som råmaterial till nya plaster och kemikalier. Den är ett komplement till dagens befintliga återvinningsteknik, som mekanisk återvinning. Kemisk återvinning hjälper till att sluta cirkeln för plast i den cirkulära ekonomin.

PULSE kommer att spela en avgörande roll för att skala upp den kemiska återvinningen av plast. Syftet med projektet är att implementera nya tekniker för att förbehandla och förädla flytande plastavfall och integrera dessa i Nestes raffinaderi i Borgå i Finland. Förbehandling och uppgradering är ett avgörande steg för att kunna förvandla flytande plastavfall till petrokemisk råvara av hög kvalitet.

Även om flytande plastavfall liknar råolja, innehåller det orenheter och kemiska föreningar som begränsar vilka användningsområden det kan ha, eftersom dessa orenheter leder till risk för korrosion, ineffektiva processer och sämre kvalitet på slutprodukterna. PULSE överbryggar kvalitetsluckan mellan det flytande plastavfallet och de krav kunderna har på sitt råmaterial, genom att hantera de orenheter och föreningar som finns i det förstnämnda. Det möjliggör en breddning av vilken sorts plastavfall som kan återvinnas kemiskt och det gör det möjligt att skala upp produktionen av kemiskt återvunnet material.

Förvandla plastavfall till en vardefull resurs

Neste började raffinera flytande plastavfall i industriell skala 2020, och har sedan dess behandlat allt större volymer i flera omgångar. Även om obehandlat flytande plastavfall kan användas inom begränsade områden, kräver uppskalad, kontinuerlig hantering av plastavfall en process där förbehandling och uppgradering eliminerar orenheter och optimerar den kemiska sammansättningen. Kapacitetsmålet för förbehandling och förädling i PULSE-projektet är 400 000 ton om året. Denna kapacitet kommer att nås gradvis fram till 2028. 

PULSE siktar på en total minskning av GHG-utsläpp på 10,3 Mt CO2e under de första tio åren som det är i drift. Genom att mer plastavfall kan återvinnas istället för att förbrännas, något som släpper ut det kol som plasten innehåller i atmosfären, och genom att ersätta fossila resurser vid tillverkning av ny plast och nya kemikalier, så sparas denna mängd utsläpp. Kemisk återvinning omvandlar plastavfall till en värdefull resurs, vilket kommer öka värdet på plast och minska nedskräpningen eftersom plastavfall blir värt att ta till vara på.

Projektet "PULSE" finansieras av Europeiska unionen.

Projektet PULSE stöds av den Europeiska Unionen med 135 miljoner Euro. EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik för låga koldioxidutsläpp. Under 2022 bidrog fonden med över 1,8 miljarder Euro till 17 storskaliga projekt som bidrar till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Finansieringsavtalet undertecknades av Neste och CINEA (Europeiska kommissionens Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) tidigt 2023.

I juni 2023 fattade Neste det slutgilitga investeringsbeslutet att påbörja bygget av anläggningen för uppgradering av plastavfall i Porvoo, inom ramen för projektet PULSE. Med en investering på 111 miljoner euro kommer Neste att bygga upp kapacitet för att uppgradera 150 000 ton av flytande plastavfall per år. Den nya anläggningen beräknas kunna färdigställas under den första halvan av 2025.

”Vi är mycket glada över att vårt projekt är ett av de som har prioriterats av EU:s innovationsfond”, säger Katja Wodjereck, Acting Executive Vice President Neste Renewable Polymers and Chemicals. ”Samtidigt som det är ett erkännande av, och ett förtroende för, vårt arbete med kemisk återvinning visar stödet även på vikten av själva angreppssättet. Om vi vill gå mot en cirkulär ekonomi för polymerer och kemikalier kommer kemisk återvinning att spela en stor roll.”

Katja Wodjereck

Projektet PULSE stöds av den Europeiska Unionen. Synpunkter och åsikter som kommer till uttryck är endast författarnas och representerar inte nödvändigtvis EU:s eller CINEA:s uppfattningar. Varken EU eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Neste är enda mottagare av Europeiska Unionens finansiering av PULSE-projektet.