Take a deep dive into transport emissions data. Discover where transport emissions come from and what strategies are available to reduce emissions.

Data över hållbar mobilitet

75%

Trots den snabba ökningen av koldioxidutsläpp från fartyg och flygplan fortsätter vägfordon att svara för tre fjärdedelar av transportutsläppen.

+50 / +70%

2030 kommer passagerartrafiken att överstiga 80 000 miljarder passagerarkilometer – en ökning med 50 procent – och fraktvolymen kommer att öka med 70 procent globalt. 5

8257

De globala transportutsläppen uppgick till 8 257 miljoner ton koldioxid.

Transporterna står i centrum för många ekonomiska och sociala utmaningar. De svarar för ca 64 procent av den globala oljekonsumtionen, 27 procent av all energianvändning och 23 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp.6