Vägen till hållbara transporter

Vägen till hållbara transporter

Europa har satt ambitiösa klimatmål. Detta kräver omedelbara åtgärder och en villighet att välja mer hållbara alternativ, särskilt inom transportsektorn som har förlitat sig på fossila bränslen för länge. Neste MY Förnybar Diesel kan ge ett starkt bidrag till EU:s klimatmål genom att markant sänka utsläppen av växthusgas. Neste MY Förnybar DieselTM gör det möjligt för användare att omedelbart sänka växthusgasutsläppen med upp till 90 % över bränslets livscykel jämfört med fossil diesel (beräkningsmetod: det andra EU-direktivet för förnybar energi, 2018/2001/EU). Under 2021 hjälpte Nestes förnybara och cirkulära lösningar kunder att sänka sina utsläpp globalt med totalt 10,9 miljoner ton* växthusgas. Detta motsvarar det genomsnittliga årliga koldioxidavtrycket för 1,7 miljoner EU-medborgare (källa: Världsbanken), vilket är som att plocka bort 4,2 miljoner personbilar från vägarna under ett helt år.

person looking at sky

Europeiska unionen har satt upp ambitiösa mål

truck emissions icon

Vägtransporter är ryggraden i den europeiska ekonomin, och det är den viktigaste fraktmetoden, men är också en stor källa till växthusgasutsläpp. EU har satt upp juridiskt bindande mål på en genomsnittlig utsläppsreduktion på 30 % för fordonsutsläpp för nya lastbilar till år 2030.

greenhouse gas reduction

Europeiska unionen har satt ett ambitiöst mål för att sänka växthusgasutsläppen till 2030 med minst 55% jämfört med nivåerna från 1990. För att uppnå 55% lägre växthusgasutsläpp måste man vidta åtgärder i alla delar av ekonomin. Om man når målet kommer EU ligga bra till i kampen att uppnå klimatneutralitet till 2050.

Signifikant glapp i att nå målen för 2030

Även med optimistiska modeller där man förutsätter ett stort skifte till eldrivna fordon och vätgas så återstår fortfarande ett stort glapp i utsläppsmålen 2030. Enligt Europeiska kommissionens påverkansbedömning kommer merparten av tunga fordon vara dieseldrivna år 2030. Neste MY Förnybar Diesel HVO100 kan sänka växthusgasutsläppen för alla dieseldrivna fordon med upp till 90% över bränslets livscykel jämfört med fossila bränslen (beräkningsmetod: det andra EU-direktivet för förnybar energi, 2018/2001/EU).

Förändring tar tid

Energiblandningen inom transportsektorn håller på att förändras och försäljningen av elektriska fordon ökar snabbt. År 2020 steg efterfrågan på elektriska fordon till 10,5 % av alla nya personbilsregistreringar inom Europeiska unionen, jämfört med 3 % året före. Majoriteten av fordonen kommer dock fortsätta att använda förbränningsmotorer år 2030, och diesel kommer fortfarande att vara vanligt förekommande. Förnybara bränslen som Neste MY Förnybar Diesel HVO100, som är tillverkat av 100% förnybara råvaror, kommer att vara avgörande för att nå Europas klimatmål.

Source: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_part2_en.pdf

share of alternative fuels in transport 2030

Ambitiösa mål för framtiden är viktiga, men det är också viktigt att titta på vad vi kan göra idag. För att vi ska kunna sänka transportsektorns växthusgasutsläpp i Europa måste vi ta till alla lösningar. Neste MY Förnybar Diesel HVO100 är en kostnadseffektiv lösning som signifikant sänker utsläpp inom transport, och det är en lösning som är tillgänglig redan idag.

Hitta tankstationer eller distributörer

Var kan jag tanka

Vill du veta mer? 

Kontakta oss

*Metoden för beräkning av livscykelutsläpp och utsläppsreducering följer det andra EU-direktivet om förnybar energi (2018/2001/EU)

Läs mer om Neste MY