Ambition för människorättsfrågor 2030

En av hörnstenarna i Nestes hållbarhetsvision är vår människorättsambition, att skapa en mer rättvis och inkluderande värdekedja till 2030, där alla som arbetar kan göra så med värdighet. De fyra prioriterade områdena för åtgärder under denna ambition är:

Lön som går att leva på

Att betala alla våra anställda en lön som täcker deras levnadskostnader, vidta åtgärder för att främja sådan lönesättning i Nestes leveranskedjor och kräva att strategiska, närstående bolag och leverantörer betalar sina anställda sådana löner senast 2030.

Ansvarsfull rekrytering

Förbinda sig till, samt främja, principen om arbetsgivaren betalar. Detta ska implementeras i högriskområden senast 2030, för att säkerställa att ingen arbetare betalar för sitt jobb, och att kostnaderna för rekryteringen betalas av arbetsgivaren och inte arbetstagaren.

Barn och utbildning

Arbeta tillsammans med våra intressenter för att öka barns tillgång till utbildning till 2030, och främja att barns rättigheter respekteras genom att aktivt stötta och delta i initiativ som syftar till att hålla barn kvar i skolan.

Minska ojämlikheten

Till år 2030 minska ojämlikheten över hela värdekedjan och ta itu med de grundläggande orsakerna till systemiska människorättsproblem.