Samhället

Nestes uppförandekod – hörnstenen i allt vi gör

Vi anser att etiskt arbete också är framgångsrikt arbete. Vårt mål är att bedriva vår verksamhet etiskt, med integritet och i enlighet med gällande lagstiftning, hela tiden och överallt. Vi accepterar ingen form av mutor eller korruption i vår verksamhet.

Vårt ansvar gentemot aktieägarna

Vi agerar ärligt och ansvarsfullt gentemot våra kunder, leverantörer och andra affärspartner

Neste behandlar sina affärspartner på ett professionellt, rättvist och jämlikt sätt som baserar sig på objektivitet och inte på personliga preferenser eller intressen. Vi bjuder inte ut eller tar emot personliga gåvor eller gästfrihet som kan skapa oegentligt inflytande eller framstå som oegentligt inflytande.

Vi ger våra aktieägare en god totalavkastning på längre sikt

Vi förbinder oss att öka aktieägarvärdet genom att utnyttja vår omfattande expertis i utvecklingen, produktionen och försäljningen av förstklassiga bränslen och andra produkter och tjänster. Våra resurser – i form av finansiell, fysisk eller intellektuell egendom – ska tryggas och skyddas så att de behåller sitt värde. Vi upprätthåller och hanterar korrekt och fullständig information, dokumentation, rapportering och redovisning av våra tillgångar, skulder och annan väsentlig information i all vår affärsverksamhet (såväl finansiell som ickefinansiell) enligt god affärssed och allmänt vedertagna redovisningsprinciper.

Vi garanterar en rättvis arbetsmiljö och respekterar mänskliga rättigheter.

Alla anställda på Neste har rätt till rättvis behandling och jämlika möjligheter, och vi förbinder oss att respektera de mänskliga rättigheterna och att behandla alla anställda och andra rättighetsinnehavare med värdighet. Neste förväntar sig att alla dess affärspartners agerar på motsvarande sätt. Vi accepterar inte någon form av trakasserier eller missbruk av rusmedel på Neste, och vi respekterar våra anställdas och våra affärspartners privatliv och håller personuppgifter hemliga.

Vi tar ansvar för hälsan, tryggheten och säkerheten för våra anställda och övriga som direkt påverkas av vår verksamhet, och för att skydda den naturliga miljön i de områden där vi bedriver verksamhet

Neste satsar på de anställdas hälsa och arbetar för att bli ett av de säkraste företagen i oljebranschen. Vi gör inte vinst på bekostnad av tryggheten eller säkerheten. Överallt där vi bedriver verksamhet säkerställer vi att vår verksamhet har så små negativa konsekvenser på den naturliga miljön och det omgivande samhället som möjligt.

Vi lever upp till vårt ansvar för en hållbar utveckling

Neste tillhandahåller lösningar för sina kunder som hjälper dem att svara på miljöutmaningarna, såsom klimatförändringarna och behovet av att förbättra den lokala luftkvaliteten, och att minska miljökonsekvenserna av energiförbrukningen inom transport, uppvärmning och all annan användning av bränslen eller andra produkter. Vi beaktar alltid hållbarhet i utvecklingen av våra produkter och processer, och vi förbinder oss att kontinuerligt öka vår kunskap om konsekvenserna av våra produkter under hela deras livscykel och att utnyttja denna information för att förbättra deras prestanda.

Vårt sätt att arbeta

Vi följer lagar och bestämmelser i vår verksamhet, vilket vi anser vara vårt minimikrav, och vi förutsätter att också våra affärspartner följer alla lagar och bestämmelser

Neste är en god samhällsmedborgare. Vi följer alla tillämpliga nationella och internationella lagar och bestämmelser, internationella konventioner och allmänt vedertagen praxis för företagsledning. Detta är emellertid endast vårt minimikrav, och vi ställer mycket högre krav på vår verksamhet än detta, vilket framgår av denna uppförandekod. Vi samarbetar endast med leverantörer, kunder och andra affärspartners som vi förutsätter följer alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Nestes uppförandekod för leverantörer definierar de grundläggande krav som Neste förväntar sig att dess leverantörer följer och tillämpar i hela sin affärsverksamhet.

Vi undviker situationer där privata intressen kan stå i konflikt med affärsintressen

Nestes anställda förväntas verka för företagets bästa. Anställda ska undvika situationer där deras privata intressen står i konflikt eller kan framstå som om de står i konflikt med Nestes intressen på något sätt.

Vi accepterar ingen form av mutor eller korruption i vår verksamhet

Neste ägnar sig inte åt någon form av mutor eller korruption, och vi förväntar oss att våra leverantörer, kunder och affärspartner inte gör det heller.

Vi bedriver en transparent verksamhet och kommunicerar öppet med alla våra aktieägare

Neste förbinder sig att bedriva en öppen och transparent verksamhet. Vår kommunikation är omedelbar, konsekvent och ärlig, och vi tillhandahåller tillräckligt med information så att alla aktieägare samtidigt och på lika villkor kan skapa sig en korrekt och rättvis bild av Neste och dess nuvarande och framtida verksamhet. Vi värdesätter en öppen kommunikation och för en öppen dialog med de samhällen där vi bedriver verksamhet, inklusive statliga och icke-statliga organisationer och medierna.

Som företag ägnar vi oss inte åt någon form av politiska eller religiösa aktiviteter, och vi stödjer inte heller denna typ av aktiviteter

Neste deltar inte i politiska eller religiösa aktiviteter och gör ingen form av direkta eller indirekta politiska eller religiösa insatser.

Rapportering av överträdelser, repressalieförebyggande policy

Nestes anställda och andra intressenter uppmuntras att rapportera iakttagna eller misstänkta överträdelser av uppförandekoden till Nestes funktioner för internrevision och regelefterlevnad. Anmälningarna granskas konfidentiellt. Neste kommer inte att vidta repressalier mot en person som lämnar in en anmälan i god tro. Överträdelse av koden leder till disciplinära åtgärder, inklusive men inte begränsat till upphörande av anställning hos Neste. Ordföranden i Nestes styrelses revisionsutskott underrättas regelbundet om de anmälningar som tagits emot.

Dokument för nedladdning

PDF icon Nestes uppförandekod (EN)

Nestes uppförandekod för leverantörer

PDF icon Uppförandekod på svenska

PDF icon Uppförandekod på finska

PDF icon Uppförandekod på estniska

PDF icon Uppförandekod på lettiska

PDF icon Uppförandekod på litauiska

PDF icon Uppförandekod på nederländska

PDF icon Uppförandekod på tyska

PDF icon Uppförandekod på italienska

PDF icon Uppförandekod på kinesiska

PDF icon Uppförandekod på malajiska