Varför förnybara bränslen?

Fossila bränslen började användas år 1804 då det första tåget med ånglok gjorde sin resa. Under de senaste 200 åren har den övervägande delen av transporterna på land, till sjöss och i luften drivits av fossila bränslen. Detta är inte hållbart. Nu börjar eran med fossila bränslen lida mot sitt slut.

Vi befinner oss mitt i ett fundamentalt paradigmskifte kring hur mobilitet skall drivas. Morgondagens mobilitet kommer att drivas av många olika lösningar som till exempel elektricitet, vätgas och förnybara bränslen. Paradigmskiftet drivs av ett snabbt behov av att minska transportrelaterade utsläpp. Endast genom att kombinera olika lösningar kan vi uppfylla klimatmålen. Klimatet kan inte vänta.

Varför förnybara bränslen?

Renewable fuels already help reduce transport emissions, today. Producers across the world are already  marketing different types of renewable fuels, and production capacity is set to expand exponentially over the next decades.

Tillgängliga här och nu

Förnybara bränslen bidrar redan idag till att minska transportutsläppen och produktionskapaciteten väntas öka exponentiellt under de närmaste årtiondena.
Switching to Neste’s renewable fuels helps substantially reduce emissions. / Neste

Lägre utsläpp

Ett byte till Nestes förnybara bränslen bidrar till betydande utsläppsminskningar. Ett byte till t.ex. Neste MY Förnybar Diesel kan minska utsläppen med upp till 90 procent under bränslets livscykel, och Neste MY Förnybart Flygbränsle kan minska utsläppen med upp till 80 procent.
Neste’s renewable fuels can be used in existing cars, trucks, planes and ships. This will allow these fuels to be adapted quickly.

Befintlig infrastruktur

Nestes förnybara bränslen kan användas i befintlig fordonsflotta; i bilar, lastbilar, flygplan och fartyg.
Renewable fuels can be blended with fossil fuels. This allows for a gradual switch and flexibility in operations.

Flexibelt

Förnybara bränslen kan blandas med fossila bränslen. Det möjliggör en gradvis omställning och flexibilitet i verksamheten.
Renewable fuels have been around for decades, and are a proven solution for all modes of transport. This is especially important in the aviation sector where safety certification of even the smallest change can take years.

Beprövat

Förnybara bränslen har funnits i årtionden och är en beprövad lösning för alla transportslag. Det är speciellt avgörande inom flygsektorn, där säkerhetscertifiering av även den minsta förändring kan ta många år.
Renewable fuels can be adapted to all modes of transport. Cars, vans, trucks, planes, ships and heavy machinery can all run on renewable fuels.

Mångsidigt

Förnybara bränslen kan anpassas till alla transportslag. Bilar, skåpbilar, lastbilar, flygplan, fartyg och tunga maskiner – kan gå på förnybara bränslen.
A range of new raw materials and processes could allow global renewable fuel production to grow substantially to over 1000 megatons of oil equivalent by 2040 / Neste

Framtidssäkrat

Många olika råvaror och processer gör att den globala produktionen av förnybara bränslen kan öka avsevärt till över 1 000 megaton oljeekvivalenter 2040. Det räcker till för att ersätta alla fossila bränslen som används inom flyg- och sjötransport samt en betydande del av vägtransporterna.
Renewable fuels can help reduce emissions for road transport where other alternatives might not be viable, including certain vehicle types and for rural communities.

När som helst, var som helst

Förnybara bränslen kan bidra till att minska utsläppen från sådana vägtransporter där det inte finns andra gångbara alternativ, inklusive vissa fordonstyper samt för lantbruk.

Varför behöver vi förnybara bränslen?