Respekt för mänskliga rättigheter

Bakom termen “mänskliga rättigheter” finns en idé som är lika enkel som kraftfull: att alla människor har rätt att behandlas med värdighet. En uppsättning värderingar med syfte att skapa förutsättningar för alla individer att leva värdiga och självständiga liv, fria från övergrepp och diskriminering.

Neste har gjort ett åtagande att respektera mänskliga rättigheter och bekämpa negativa konsekvenser för människor i hela vår affärsverksamhet och genomgående i vår värdekedja. Neste uppvisar och uppfyller detta åtagande genom att implementera och agera i enlighet med FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter (UNGPs) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Neste respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna så som de beskrivs i International Bill of Human Rights och de principer för grundläggande rättigheter som beskrivs i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Neste åtlyder även ytterligare standarder för människorätt och de särskilda FN-instrumenten som avser rättigheterna för särskilt utsatta grupper som kan behöva särskilt boende eller skydd för att fullt ut kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter utan diskriminering. Vi har förbundit oss att implementera de tio principerna i FN:s Global Compact och FN:s Women’s Empowerment Principles, vilka vi har undertecknat, samt att agera i enlighet med Barnrättsprinciperna för företag och FN:s Urfolksdeklaration.

 

Under 2022 genomförde vi en grundlig genomgång och uppdatering av vårt principiella arbete med mänskliga rättigheter, med återkoppling från interna och externa intressenter och expertgrupper. Du kan ta del av det uppdaterade principdokumentet för arbetet med mänskliga rättigheter här för mer information om hur vi som företag tillämpar företagsbesiktningar och due diligence, intressentengagemang, åtkomst till effektiva åtgärder, företagsförvaltning, utbildning, kapacitetsuppbyggnad samt ytterligare ämnen.

 

Den princip för mänskliga rättigheter som vi arbetar efter vägleder våra färdplaner och standarder, som slår fast det rättighetsbaserade tillvägagångssätt som används i alla Nestes affärsbeslut. Den beskriver hur Neste uppfyller sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och att genomföra löpande företagsbesiktning och due diligence för kontroll av efterlevnad av arbetet med mänskliga rättigheter. Den beskriver även Nestes sju avgörande och prioriterade fokusområden avseende på mänskliga rättigheter: Rättvis anställning – hälsa och säkerhet – rättvisa, mångfald och icke-diskriminering – barn- och ungdomsarbete – modernt slaveri – rättvis behandling – ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Dessa är Nestes övergripande människorättsfrågor, alltså de områden där det finns störst risker att människor drabbas av negativa effekter på grund av våra verksamheter eller affärsrelationer.

Neste förstår att vår påverkan på människors liv fortsätter att förändras i takt med att vår verksamhet och vårt arbete med företagsbesiktningar och due diligence utvecklas. Vi analyserar därför regelbundet vår verksamhets påverkan på mänskliga rättigheter utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet. Det gör det möjligt för oss att aktivt övervaka våra framsteg gällande människorättsfrågor och ta hänsyn till eventuella nya risker som uppstår till följd av förändringar i vår verksamhet. Det säkerställer också att vi noggrant fokuserar och prioriterar vårt arbete för att hantera risker inom området mänskliga rättigheter och förstår var det kan finnas brister i våra åtgärder.

Företagsbesiktningar och due diligence avseende mänskliga rättighetsfrågor på Neste

För att garantera vårt åtagande för mänskliga rättigheter i praktiken implementerar Neste en löpande process för företagsbesiktning och due diligence i syfte att identifiera, förebygga, mildra och redogöra för hur vi hanterar eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter till följd av vår verksamhet. Här ingår de situationer som kan uppstå som Neste kan ha orsakat eller bidragit till genom våra aktiviteter, eller som kan vara direkt kopplade till verksamhet, produkter eller tjänster som skapas som en följd av Nests affärsrelationer.

När vi bedömer människorättsrisker interagerar vi med berörda intressenter och ägnar särskild uppmärksamhet åt utsatta grupper som kvinnor, barn, migrantarbetare och ursprungsbefolkningar. Vid alla omständigheter tar vi hänsyn till våra rättighetsinnehavare och säkerställer att människors välmående står i första rummet.

Neste försöker i enlighet med UNGPs använda hävstångseffekter för att driva kontinuerlig förbättring och förverkliga mänskliga rättigheter längs hela värdekedjan. Vi har förbundit oss att på ett meningsfullt sätt engagera oss för, lyssna på, och lära oss av, våra rättighetsinnehavare för att tillsammans ta oss an frågor om mänskliga rättigheter.

Vår due diligence och processer för företagsbesiktningar inbegriper att vi identifierar och utvärderar Nestes faktiska och potentiella påverkan på mänskliga rättigheter, integrerar och agerar på resultaten, övervakar åtgärderna och kommunicerar hur effekterna hanteras. Tillsammans med Nestes processer för hur vi utför åtgärder vid brister innebär allt detta ett omfattande ledningssystem och ramverk som ger Neste möjlighet att veta och visa att man respekterar mänskliga rättigheter i praktiken.

Du kan hitta specifika exempel på bedömningar, aktiviteter och processer som ingår i våra pågående processer för due diligence  och företagsbesiktningar avseende mänskliga rättighetsfrågor i vår årsberättelse och vårt uttalande om modernt slaveri.

Vi tar eventuella anklagelser om att mänskliga rättigheter inte respekteras i vår verksamhet och våra leveranskedjor på stort allvar, och vi uppmuntrar individer och lokalsamhällen som har anledning att tro att sådan aktivitet äger rum att – utan rädsla för repressalier – rapportera sina misstankar via Neste Ethics Online.