Barns och ungas rättigheter

Allt vi gör hos Neste har ett enda syfte: att skapa en mer hälsosam planet för våra barn. Vi har förbundit oss att respektera och stödja barns rättigheter och att implementera Barnrättsprinciperna för företag genom hela vår verksamhet och våra värdekedjor, inklusive på våra arbetsplatser, marknadsplatser och lokalsamhällen.

Barns rättigheter är mänskliga rättigheter

På Neste tar vi vårt ansvar för barns rättigheter på stort allvar. Vi tillämpar det perspektivet i våra kärnverksamheter, samt i våra policyåtaganden, processer för due diligence och företagsbesiktningar och korrigerande åtgärder.

Nestes princip för mänskliga rättigheter beskriver vårt ansvar och våra åtagande om att respektera mänskliga rättigheter, inklusive barns rättigheter, i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Den identifierar barn- och ungdomsarbetares rättigheter som en övergripande människorättsfråga för Neste, och definierar förväntningar på att hantera barns rättigheter i Nestes verksamheter, leveranskedjor, affärsrelationer och lokalsamhällen. Här ingår det att förbjuda barnarbete, säkerställa rätten till utbildning och hälsa för barn och upprätthålla rätten till rättvisa och förmånliga arbetsförhållanden utan riskfyllt arbete för unga arbetstagare.

Eliminerar barnarbete

På Neste har vi förbundit oss att utrota barnarbete och inser behovet av hållbara lösningar till stöd för barn, samt deras familjer, som befinner sig i, eller riskerar att drabbas av, barnarbete. Detta för att säkerställa att de ges den möjlighet de förtjänar till utbildning, skydd och framtid. Läs mer i vårt uttalande om modernt slaveri som uppdateras årligen och beskriver de åtgärder vi vidtar för att identifiera, bedöma och hantera risker för barnarbete i vår verksamhet och våra leveranskedjor.

Rimliga arbetsvillkor och familjevänlig policy

Neste förstår att vår verksamhet kan påverka barns liv på flera olika sätt. Därför strävar vi efter att stötta våra medarbetare som familjer och föräldrar. Vi främjar medarbetarnas välbefinnande och att de ska ha en sund balans mellan arbete och fritid. Neste tillhandahåller smidiga och flexibla arbetssätt och rättvisa löner så föräldrar kan försörja sina familjer, garanterar säkra arbetsförhållanden så att vårdnadshavare återvänder hem efter arbetsdagen, och genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att bedöma om dessa åtgärder tillgodoser våra anställdas behov.

Skapar möjligheter för unga

Det finns ett akut globalt behov av att minska antalet ungdomar i åldern 15–-24 år som vare sig är i arbete eller utbildning. För oss på Neste är det viktigt att utbilda och utrusta unga människor med den kompetens de behöver för framtiden. Vi förstår att erfarenheter från yrkeslivet vidgar unga människors horisonter och höjer deras ambitioner, och vi har förbundit oss att ge unga människor stöd när de utvecklar sina färdigheter och talanger och gör väl underbyggda karriärsval.

Vi tillhandahåller hundratals tillfällen till betalda sommarjobb för unga människor varje år.

Vi erbjuder många olika möjligheter till examensarbete till studenter inom olika ämnesområden och samarbetar löpande med utbildningsinstitutioner och skolor på för att exponera eleverna för olika karriärsvägar och insikter om framtidens yrkesliv.

Vi erbjuder även gymnasieelever exponering för yrkeslivet, inklusive vårt deltagande i den två veckor långa praktiken för finska elever i årskurs 9 (TET).

Samarbete i barnrättsfrågor

Precis som med andra människorättsfrågor främjas barns rättigheter bäst genom samarbete. Nedan redovisas ett urval av de samarbeten vi ingått för att säkerställa att barns rättigheter stöds, skyddas och upprätthålls:

Skapa fler möjligheter för flickor genom #GirlsTakeover

Den 11 oktober 2021 deltog Neste i barnrättsorganisationen Plan Internationals kampanj #GirlsTakeover. Syftet med kampanjen är att tillhandahålla en plattform för flickor och ge flickor möjlighet att delta i beslutsfattandet på ett äkta och meningsfullt sätt. Som en del av kampanjen lämnade vår VD över sin roll till 15-åriga Martta Lyytinen för en dag. Under sin dag som VD träffade Martta olika medlemmar i Nestes verkställande kommitté och fick dela sina idéer och synpunkter i ämnen från klimatkrisen till jämställdhet, inkludering och social påverkan.

Motverka social utslagning av unga

År 2020 gick Neste och Mantsinen-koncernen samman för att ta itu med frågan om social utslagning av ungdomar i Finland. Ett av fem barn i utvecklade länder lever i fattigdom och genom kampanjen Zero Exclusion lovade Neste och Mantsinen att göra dessa ungas röster hörda och samla in pengar för att ta itu med social utslagning. Utöver att engagera socialt utestängda ungdomar har projektet samlat in över 55 000 euro som ska doneras till den finska icke-statliga organisationen Hope till deras arbete mot social utslagning av barn och ungdomar. Läs mer om kampanjen.

Ta itu med de grundläggande orsakerna till barnrättsproblem

Under vår hållbarhetsvision strävar vi efter att skapa en mer rättvis och inkluderande värdekedja där alla har rätt till ett värdigt arbetsliv. Här ingår att kräva och garantera löner som går att leva på och att använda våra plattformar för att öka barns tillgång till utbildning och minska ojämlikheter över hela värdekedjan. 

Neste ingår i ett nära samarbete med våra partners för att nå dessa mål. Till exempel ingick vi i september 2021 ett partnerlöfte med Unilever om att arbeta tillsammans med Unilever mot ambitiösa mål för socialt arbete, rättvis lönesättning och behandling av leverantörer samt mångfald och inkludering, med målsättningen att förbättra människors livssituation och ta itu med social ojämlikhet i våra värdekedjor.

Skydda rättigheterna för barn som bor på palmplantager

År 2019 ingick Neste tillsammans med ett antal andra stora varumärken ett samarbete med Business for Social Responsibility (BSR) och Wilmar i ett program som syftar till att skydda rättigheterna för barn som bor på palmplantager. Under 2020 fortsatte detta initiativ med en serie kapacitetsbyggande workshops kring skydd av barn i den indonesiska palmsektorn och publicerade en handbok för implementering av barnskyddspolicy som utformades för att ge en detaljerad och heltäckande vägledning för dem som arbetar i fält, med illustrationer för universell förståelse.