Leverantörskrav

Vi köper endast in hållbart producerade råmaterial. Alla våra kontrakt med leverantörer av förnybara råmaterial innehåller strikta krav på hållbarhet: åtaganden för hållbarhet, skydd av den biologiska mångfalden och respekt för mänskliga rättigheter är exempel på krav som måste vara uppfyllda innan ett kontrakt undertecknas.

Våra leverantörer arbetar enligt följande policyer och principer:

  •  Nestes hållbarhetspolicy
  •  Nestes uppförandekod för leverantörer
  •  Nestes policy för ansvarsfulla inköp

Vi kräver också att alla våra leverantörer av palmolja är medlemmar av organisationen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Organisationen kräver att medlemmarna  ska åta sig att respektera mänskliga rättigheter och skydda regnskogarna. Neste är också medlem av RSPO.

Val av leverantörer

Valet av partners är avgörande för hållbarheten i leveranskedjan. Därför börjar arbetet med att säkerställa hållbarheten i leveranskedjan långt innan avtal undertecknas . Alla våra leverantörer måste uppfylla kraven i vår uppförandekod för leverantörer. En leverantörs förmåga att uppfylla bestämmelserna i uppförandekoden för leverantörer är en viktig faktor när Neste beslutar om att inleda eller fortsätta en affärsrelation med en leverantör.

Godkännandet av leverantörernas hållbarhet är del av vårt ramverk för riskhantering av motparter, som består av kreditupplysning, granskning av efterlevnad och en process för skälig försiktighet avseende hållbarhet. Våra principer för godkännande av leverantörernas hållbarhet för förnybara produkter fastställer minimikraven för att godkänna leverantörernas hållbarhet genom en process för skälig försiktighet i sex steg.

Vad gör vi när vi upptäcker brister?

Engagemang och samarbete med leverantören är vårt främsta sätt att agera vid eventuella brister. Att sluta köpa löser inga problem: engagemang och samarbete är det mest effektiva sättet att lösa eventuella problem.

Vi löser brister när vi blir medvetna om dem genom att:

  •  kräva att leverantören lämnar en beskrivning av situationen,
  •  tillhandahålla en utvärdering och vid behov en revision av leveranskedjan som genomförs av Nestes eller partnerns hållbarhetsexperter lokalt,
  •  kräva en detaljerad plan för korrigerande åtgärder från leverantören,
  •  lämna in bristen till RSPO:s klagomålsprocess genom oss eller den inblandade motparten,
  •  genomföra besök hos leverantörens representanter från Nestes högsta ledning vid behov,
  •  samarbeta med leverantören och andra intressenter för att utveckla verksamheten,
  •  avsluta inköpen om leverantören förlorar sitt certifikat.

Dokument för nedladdning:

Nestes hållbarhetspolicy

Nestes princip för hållbarhet

Nestes princip för ansvarsfulla inköp

Nestes uppförandekod för leverantörer