Mänskliga rättigheter i leverantörskedjan

Minimikraven för mänskliga rättigheter för Nestes affärspartners – inklusive leverantörer, konsulter och tjänsteleverantörer – fastställs i Nestes uppförandekod för leverantörer, och information för hur implementering kan ske tillhandahålls i vår vägledning till uppförandekoden för leverantörer. Neste uppmuntrar och stöttar affärspartners att ständigt förbättra och utvecklas bortom de minimigränser som finns för våra standarder för människorätt och de förväntningar som fastställs i vår människorättsprincip.

De viktigaste människorättsfrågorna som omnämns i uppförandekoden för leverantörer är anställningsstandarder, anställningsvillkor, barn- och ungdomsarbetare, tvångsarbete och anställningskostnader, jämlikhet och icke-diskriminering, icke-trakasserier och föreningsfrihet samt kollektivavtal. Dessa kriterier ingår i de områden som undersöks i våra processer för due diligence och företagsbesiktningar som tillämpas för att identifiera, bedöma och hantera negativa effekter av vår verksamhet i våra leveranskedjor.

Neste arbetar för att förebygga och mildra negativa effekter av vår verksamhet i våra leveranskedjor för förnybara råvaror genom att i förväg kontrollera leverantörer utifrån perspektivet mänskliga rättigheter, genomföra revisioner för deras arbete med sociala frågor, genom leverantörsundersökningar och bedömningar, genom att utbilda Neste-personal och engagera oss i leverantörernas kapacitetsuppbyggnad, samt genom att delta i samarbeten och partnerskap med olika intressenter för att gemensamt ta itu med grundorsaker och systemproblem inom värdekedjan.

Detaljerad information om våra processer för due diligence och företagsbesiktningar för leverantörer avseende mänskliga rättighetsfrågor, inklusive granskning och revisionsrutiner, finns i vårt uttalande om modernt slaveri och vår årsberättelse.