You are here

CO2e-Utsläppsräknaren

Vilken skillnad kan man uppnå med HVO100?

Beräkna hur du kan sänka era utsläpp av växthusgas när du byter till Neste MY Förnybar Diesel
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
2,7 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Ladda ner den kompletta rapporten