You are here

CO2e-Utsläppsräknaren

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
 
2,7 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Få rapport