Användarvillkor

Senast uppdaterad 30.5.2018

Dessa användarvillkor (”användarvillkoren”) styr användningen av Nestes webbplatser (”webbplatserna”) och andra elektroniska Neste-kanaler, till exempel Neste-mobilappen (”appen”), (sammantaget ”tjänsterna”).

Användarvillkoren utgör ett bindande avtal för tjänsterna mellan dig och Neste Oyj samt dess dotterbolag (hädanefter ”Neste”).

TJÄNSTERNAS OMFATTNING OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

Läs igenom dessa användarvillkor noga. Genom att installera appen, registrera dig som användare av tjänsterna eller på annat sätt använda tjänsterna, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor.

DINA SKYLDIGHETER SOM ANVÄNDARE

Syftet med tjänsterna är att förbättra din kundupplevelse och utveckla vår verksamhet genom att tillhandahålla webbplatsen och appen till dig tillsammans med tillhörande funktioner.

Du måste hålla eventuella inloggningskoder och lösenord hemliga och får inte avslöja dem för någon. Du måste regelbundet ändra din inloggningskod och ditt lösenord och informera Neste utan dröjsmål om du upptäcker eller misstänker att någon annan har kommit över ditt lösenord.

Genom att godkänna dessa användarvillkor accepterar du att ta hela ansvaret för alla åtgärder som vidtas med ditt användarkonto och appen som du har installerat. Du är också fullt ansvarig för alla betalningstransaktioner och andra åtaganden som görs via appen. För att använda vissa funktioner i tjänsten kan det krävas att du är minst 18 år gammal. Användning av tjänsterna eller tillhörande funktioner kan också kräva separat registrering eller andra åtgärder.

Neste har dessutom rätt att inte erbjuda dig tjänsterna eller några av deras funktioner. Betalning av produkter som erbjuds av Neste via tjänsterna kräver till exempel ett separat kreditbeslut.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Tjänsterna och deras innehåll utgör immateriella rättigheter och konfidentiell information som tillhör Neste, dess koncernföretag och möjligen även tredje part. Obehörig kopiering och delning av tjänsterna och deras innehåll är förbjuden, om det inte specifikt beviljas i dessa användarvillkor.

Utan förgående skriftligt tillstånd från Neste har du inte rätt att:

  • kopiera eller använda tjänsterna eller något material som de innehåller för några andra syften än de som beskrivs i användarvillkoren
  • sälja, distribuera eller på annat sätt överföra tjänsterna eller det material de innehåller till någon tredje part
  • skapa något arbete som kan härledas till tjänsterna eller det material som de innehåller
  • använda tjänsterna eller något material som de innehåller för några kommersiella syften eller
  • låta en tredje part vidta någon av ovan nämnda åtgärder.

Du godkänner att inte kopiera något material eller andra data på webbplatsen. Du får ladda ned en kopia av materialet på webbplatsen till en dator för personlig och icke-kommersiell användning, om inte Neste har lämnat ett separat skriftligt tillstånd för annan användning.

ANSVARSBEGRÄNSNING

I maximal utsträckning som är tillåten enligt lag tillhandahålls informationen på webbplatsen ”i befintligt skick” utan uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive garantier om säljbarhet, att informationen inte överträder immateriella rättigheter eller lämplighet för ett visst ändamål. Om webbplatsen länkar till en sida som tillhör en tredje part tillhandahålls sådana länkar endast för att ge användarna en smidig upplevelse, och Neste har inget ansvar för innehållet eller för att informationen på en sådan webbsida är korrekt.

I maximal utsträckning som är tillåten enligt lag ska Neste under inga omständigheter vara ansvarig för några skador över huvud taget inklusive, utan begränsning, indirekta skador, följdskador eller särskilda skador, till exempel förlorad inkomst, förlorad vinst, avbrott i verksamheten eller förlust av data, som uppstår genom användning av eller utebliven möjlighet att använda informationen på webbplatsen.

Neste tar inget ansvar för några indirekta kostnader, skador eller förluster (inklusive täckningsköp) som uppstår genom användning av eller utebliven möjlighet att använda tjänsterna. Dessutom är Neste inte ansvarig för skador som uppstår på grund av Force Majeure eller någon annan motsvarande oförutsägbar händelse som hindrar Nestes aktiviteter. 

Neste kan inte garantera att tjänsterna finns tillgängliga utan avbrott när du behöver dem, och är inte ansvarig för förlust av data eller möjliga skador som beror på störningar av tjänsten. Tjänsterna och de data du har sparat i tjänsterna kan bli otillgängliga till vidare meddelande på grund av till exempel avbrott för serverunderhåll, eller så kan data och annat material förstöras eller förloras permanent av oväntade anledningar. Neste strävar efter att meddela dig i förväg och i den omfattning det är möjligt om störningar i tjänsten.

Neste har rätt att stänga tjänsterna eller förhindra användning av tjänsterna eller delar av dem samt att inte genomföra ett köp eller en annan åtgärd du vidtagit genom tjänsten av framför allt följande orsaker:

  • säkerhetsskäl
  • det finns orsak att misstänka att tjänsterna eller en funktion i tjänsterna används på ett felaktigt, olagligt eller bedrägligt sätt
    eller
  • du använder tjänsterna eller deras funktioner på ett sätt som i hög grad bryter mot dessa användarvillkor eller särskilda villkor för tjänsternas funktioner.

En del av tjänsterna kan innehålla framåtblickande uttalanden om affärerna, resultaten av verksamheten och Nestes finansiella status. Uttalanden som inte bygger på historiska fakta är eller kan betraktas som framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden bygger på rådande förväntningar och antaganden. Uttalandena bygger på kända och okända faktorer som kan resultera i att resultat eller prestationer för Neste eller företagets verksamhetsområde i hög grad skiljer sig från vad dessa framåtblickande uttalanden direkt eller indirekt uttrycker. Framåtblickande uttalanden från tredje part representerar inte åsikter eller prognoser från Neste eller företagets ledning. Framåtblickande uttalanden är inte avsedda som investeringstips. Neste har ingen skyldighet att verifiera eller uppdatera beräkningar eller andra framåtblickande uttalanden från analytiker eller andra tredje parter. Om du använder eller utnyttjar framåtblickande uttalanden gör du detta på eget ansvar och egen risk.

Du är dessutom fullt ansvarig för alla data som du rapporterar eller skickar till tjänsterna. Neste har rätt att publicera och på annat sätt använda data som du anger för Neste genom tjänsterna. Neste förbehåller sig också rätten att radera sådana data när som helst. Tjänsterna kan också innehålla länkar till webbplatser för tredje part. Genom att aktivera sådana länkar lämnar du de tjänster som levereras av Neste. Neste är inte på något sätt ansvarig för funktionerna på sådana webbplatser, behandling av data som samlas in på dessa webbplatser, att informationen på dessa webbplatser är korrekt eller användningen av sådana webbplatser. Neste övervakar inte typen av innehåll eller innehållet på sådana webbplatser. Dessutom rekommenderar Neste inte webbplatserna, informationen på dem eller produkter eller tjänster för någon tredje part. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren och integritetspolicyerna för webbplatserna noga.

DIVERSE

Neste kan när som helst utan föregående meddelande eller kompensation göra ändringar av tjänsten. Neste kan också upphöra att tillhandahålla tjänsterna när som helst och radera de data som finns i tjänsterna och som har samlats in och behandlats via dem utan föregående meddelande. Neste kan när som helst enligt eget gottfinnande ändra eller komplettera dessa användarvillkor genom att meddela dig om förändringarna i tjänsterna eller kontakta dig på annat sätt. Ändringarna börjar gälla när ändringen har meddelats på tjänsterna eller när ett meddelande som levereras på annat sätt har skickats. Genom att fortsätta använda tjänsterna efter ett sådant meddelande godkänner du de ändrade användarvillkoren. Om du inte vill godkänna villkoren kan du tyvärr inte fortsätta använda våra tjänster efter ändringen. Neste har rätt att fritt överföra avtalet som utgör dessa användarvillkor till en tredje part genom att meddela dig om detta i tjänsterna eller genom att kontakta dig på annat sätt.

Om en eller flera bestämmelser i användarvillkoret befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska övriga bestämmelser fortsätta att tolkas i enlighet med tillämpliga lagar så noga som möjligt och på ett sätt som motsvarar det ursprungliga syftet med dessa bestämmelser. I alla andra avseenden ska dessa villkor fortsätta att gälla fullt ut. Om Neste inte åberopar några rättigheter i enlighet med dessa användarvillkor eller avsäger sig rätten att åberopa en rättighet baserat på dessa villkor, begränsar detta inte Nestes rätt att senare åberopa dessa eller andra rättigheter i enlighet med detta användaravtal. Vi använder programvara med öppen källkod i våra tjänster. Du kan bekanta dig med programvaran med öppen källkod som används på samt neste.fi-licenserna. Licensvillkor för programvaran med öppen källkod tillämpas i enlighet med vad som anges mer detaljerat i tjänsterna. Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Finland, med undantag för landets allmänna lagvalsregler. Vi strävar efter att lösa eventuella skiljaktigheter direkt med dig.

YTTERLIGARE INFORMATION

Om du har några frågor som rör tjänsterna eller dessa användarvillkor kan du kontakta oss via e-post på neste@neste.com.

Meddelanden och klagomål rörande det avtal som utgörs av dessa användarvillkor ska skickas utan dröjsmål till neste@neste.com.