Policyer och principer för hållbarhet

Vi strävar efter att bedriva en etisk verksamhet och följa lagstiftningen i alla länder där vi är verksamma, och vi kräver samma sak av våra partners. Förutom lagstiftningen följer vi våra hållbarhetsprinciper, som utgör grunden och riktlinjerna för allt vi gör.

Våra viktigaste principer kring hållbarhet är:

  •  Nestes uppförandekod
  •  Hållbarhetspolicy
  •  Hållbarhetsprinciper för biobränslen
  •  HR-policy
  •  Nestes policy för ansvarsfulla inköp
  •  Nestes åtagande om mänskliga rättigheter
  •  Nestes principer om mänskliga rättigheter
  •  Nestes uppförandekod för leverantörer

Vår nya uppförandekod 2020 för leverantörer har godkänts. Den ska kunna tillämpas för alla leverantörsavtal som tecknas på eller efter 1 januari 2020 av alla Neste-företag världen över. Uppförandekoden tillämpas för Nestes direkta inköp (leveranser) och indirekta inköp (upphandling). Den här uppdaterade uppförandekoden för leverantörer gäller alla leverantörer, entreprenörer och andra affärspartners som deltar i leveransen av produkter, komponenter, material eller tjänster till Neste. 

Neste strävar efter att följa alla lagar, bestämmelser och konventioner som gäller företagets verksamhet. Uppförandekoden för leverantörer anger de grundläggande krav som Neste förväntar sig att företagets leverantörer och leverantörernas egna nivå 1-underleverantörer ska följa och implementera i hela sin verksamhet. Den innehåller bestämmelser om efterlevnad av lagar, affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, arbetsmiljö, säkerhet och trygghet, miljöpåverkan och klimatförändring samt rapportering.

Neste agerar ärligt och ansvarsfullt mot sina leverantörer och behandlar dem professionellt, rättvist och jämlikt. En leverantörs förmåga att uppfylla bestämmelserna i koden är en viktig faktor när Neste beslutar om att inleda eller fortsätta en affärsrelation med en leverantör.

Om du har frågor kring bestämmelserna i uppförandekoden eller vill rapportera en överträdelse eller potentiell överträdelse av koden, kontaktar du suppliercode@neste.com.