You are here

Vad är skillnaden mellan Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO) och biodiesel/FAME?

Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100) är ett högklassigt dieselbränsle som tillverkas av förnybara råvaror. Bränslet har andra egenskaper än traditionell biodiesel. Nedan beskrivs de viktigaste skillnaderna. Det finns även många som blandar ihop förnybar diesel med biodiesel - här reder vi ut begreppen en gång för alla.

Varför heter det HVO?

Neste MY Förnybar Diesel™ är en förnybar dieselprodukt som utvecklats av Neste där man har patent på tillverkningstekniken (NEXBTL). Neste MY Förnybar Diesel är inte det samma som biodiesel. Biodiesel syftar på ”traditionell” biodiesel och den kemiska sammansättningen hos den typen av bränsle skiljer sig både från fossil och förnybar diesel. Bränslen med estrar (FAME, Fatty Acid Methyl Ester, fettsyrametylestrar), som tillverkas av vegetabilisk olja, kallas biodiesel och Neste MY kallas "förnybar diesel" eller HVO. 

 

Ett högklassigt dieselbränsle -

som tillverkas av 100% förnybara råvaror

 

Neste My Förnybar Diesel kan förvaras som lägst i -30°C

Förnybar diesel är ett rent kolväte-dieselbränsle som skapas med hjälp av en vätebehandlingsprocess, och dess kemiska sammansättning motsvarar fossil diesel. Därför kan man använda förnybar diesel som ett drop-in bränsle, det vill säga ersätta fossil diesel med förnybar diesel och blanda i valfri mängd. De två största skillnaderna jämfört med fossil diesel är att förnybar diesel inte innehåller den fossila dieselns mest skadliga komponenter, såsom aromatiska kolväten, och att förnybar diesel tillverkas av förnybara råvaror i stället för råolja.

Prestanda i kallt väder

Prestanda i kallt väder för Neste MY Förnybar Diesel kan anpassas under tillverkningsprocessen. Grumlingspunkten för Neste MY Förnybar Diesel, vilket anger den lägsta möjliga förvaringstemperaturen, kan vara som lägst -30 °C. Egenskaperna hos biodiesel påverkas i hög grad av kyla vilket beror på de råmaterial som används. Exempelvis är grumlingspunkten för biodiesel som tillverkas av rapsolja cirka -20 °C i de bästa kvalitéerna.

Råvaror

Neste MY Förnybar Diesel kan tillverkas av olika typer av organisk biomassa, som vegetabilisk olja och en mängd olika typer av avfall och restprodukter. Neste tillverkar för närvarande Neste MY Förnybar Diesel av mer än 12 olika råmaterial. Merparten biodiesel som för närvarande säljs tillverkas av rapsolja, rovolja eller sojabönolja. 

Renewable diesel 1

Tillverkningsprocessen

Neste MY Förnybar Diesel är en vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO). Under tillverkningsprocessen avlägsnas orenheter från råvarorna och de behandlas sedan med väte i hög temperatur. Med denna process går det att tillverka kolväte med liknande kemiska egenskaper som fossil diesel från en rad olika råvaror. Slutproduktens kvalitet är alltid densamma, oavsett vilka råvaror som används. Andra, traditionella biobränslen, tillverkas genom förestring av vegetabiliska oljor och fetter, och slutproduktens egenskaper beror på vilka råvaror som använts.

Kraven på biobränsle

Neste MY Förnybar Diesel kan användas till 100 procent eller blandas i valfri mängd med fossil diesel, vilket gör det lättare att uppfylla kraven för användning av biobränsle. Eftersom den maximala tillåtna utblandningen av FAME/RME är 7 procent, begränsar det möjligheten att använda biodiesel (FAME/RME) för att uppfylla kraven på användning av biobränsle.

 

Neste MY Förnybar Diesel kan användas för sig - eller blandas med fossil diesel

Renewable diesel 2

 

Ett renare bränsle som är lätt att lagra år efter år

Egenskaper vid förvaring

Likt fossil diesel kan Neste MY Förnybar Diesel förvaras under längre perioder utan att dess egenskaper förändras på avgörande sätt. Dessutom drar Neste MY inte till sig vatten, vilket ibland kan vara en utmaning vid användning av biodiesel. Biodiesel ska användas inom sex månader från tillverkningsdatumet för att minimera potentiella förändringar av produktkvaliteten och tillväxten av mikrober (alger).

Rekommendationer från motortillverkare

Förnybar diesel (HVO) är den biokomponent som rekommenderas enligt de senaste och strängaste specifikationerna i WWFC (Worldwide Fuel Charter). WWFC kategori 5 tillåter inte användning av traditionell biodiesel, men rekommenderar förnybar diesel, HVO, eftersom den liknar fossil diesel på kemiskt sätt och är fri av biodiesels typiska föroreningar. WWFC 5 anger strikta gränsvärden för bränslet för att minimera avgasbildning, maximera partikelfiltrens livslängd, och maximera motorprestanda och säkerställa prestanda i kallt väder.

Cetantalet

Neste MY Förnybar Diesels cetantal, vilket anger dess tändvillighet, är mycket högt, över 70. Det gör det lättare för motorer att starta när vädret är kallt och reducerar bränsleförbrukningen, speciellt i stadsmiljöer. Cetantalet för traditionell biodiesel är vanligtvis inte mer än 50–60.

Renheten

Neste MY Förnybar Diesel innehåller inte svavel eller aromater. Det innebär att mycket lite föroreningar bildas vid förbränning i motorerna. Neste MY Förnybar Diesel reducerar kraftigt fordonets utsläpp av partiklar, kolväten och kväveoxid. Eftersom praktiskt taget ingen aska genereras vid förbränning av Neste MY förlängs livslängden för partikelfiltret. Egenskaperna för motorolja förblir även goda under längre perioder tack vare Neste MY Förnybar Diesels kemiska sammansättning. Biodiesel genererar mer utsläpp av kolväten än fossil diesel och kan korta ned livslängden för motorolja och partikelfilter.

Blandningen

Eftersom den kemiska sammansättningen hos Neste MY Förnybar Diesel liknar fossil diesel kan den blandas med denna i valfri proportion. Om fossil diesel tillsätts i Neste MY Förnybar Diesel ger det en blandning av högre kvalitet, medan biodiesel ger en blandning av lägre kvalitet. Den maximala tillåtna koncentrationen av biodiesel är 7 procent, men det finns inga begränsningar för dieselkoncentrationen med Neste MY Förnybar Diesel. Den kan användas som en 100 procentig ren produkt.

Vi håller dig uppdaterad med de senaste klimatsmarta nyheterna!

Behöver du vara påläst? Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!

Läs mer om Neste MY