You are here

Vår omställning

Neste har som företag genomgått flera omställningar, från regional oljeraffinering till att vara en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar.

Neste grundades 1948 för att säkra Finlands tillgång till olja. Under de följande årtiondena växte företaget stadigt och byggde sina två finska raffinaderier, det första i Nådendal (1957) och det andra i Borgå (1965). Dessa anläggningar byggdes senare ut flera gånger. Naturgas, forskning och produktion samt kemikalier blev nya tillskott till vår befintliga kärnverksamhet inom raffinering och transporter. På 1970-talet blev Neste Finlands största företag och spelade en viktig roll för att balansera handeln med Ryssland. Senare etablerade sig Neste även som bensinstationsmärke i Finland, Baltikum och nordvästra Ryssland.

1995 noterades Neste på Helsingforsbörsen. Några år senare slogs företaget samman med Imatran Voima till Fortum Corporation, som börsnoterades i december 1998. Det sammanslagna olje- och elbolaget fortsatte sin verksamhet till 2005, då oljeverksamheten avyttrades som ett separat företag och Neste Oil tog över dess plats på Helsingforsbörsen.

 

2015 ändrades företagets namn Neste Oil tillbaka till det ursprungliga namnet Neste, för att återspegla företagets förändring av strategin mot förnybara råmaterial.

2000-talet medförde givetvis också förändringar: Neste bestämde sig för att bli världens ledande producent av förnybar diesel. Med sin egen NEXBTL-teknik kunde företaget omvandla fetter till molekyler som kan ersätta fossila råmaterial i bränsleproduktionen. Tillverkningen av förnybar diesel började i Borgå, och 2010 respektive 2011 invigde Neste produktionsanläggningar för förnybara produkter i Singapore och Rotterdam.

Under det efterföljande årtiondet nådde Neste med hjälp av sin historia av innovation och passion för förnyelse målet att bli världens största producent av förnybar diesel.

Neste står nu starkt positionerat för den andra vågen av tillväxt och omställning. Vårt mål är att vara globalt ledande inom förnybara och cirkulära lösningar. Vi strävar efter att bli snabbare och modigare, att bli globala samt bredda och öppna nya slutmarknader inom förnybara vägtransporter, flygindustrin samt polymer- och kemikalieindustrin. Vår resa mot en koldioxidneutral värld fortsätter.