You are here

Vår omställning

Neste har som företag genomgått flera omställningar, från en regional aktör inom oljeraffinering till en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar.

Neste grundades 1948 för att säkra Finlands tillgång till olja. Under de följande årtiondena växte företaget stadigt och byggde sina två finska raffinaderier, det första i Nådendal (1957) och det andra i Borgå (1965). Dessa anläggningar har sedan dess byggts ut flera gånger. Naturgas, både forskning och produktion, samt kemikalier blev nya tillskott till våra befintliga kärnverksamheter raffinering och transporter. På 1970-talet blev Neste Finlands största företag och spelade en viktig roll i att balansera handeln med Ryssland. Senare etablerade sig Neste även som bensinstationsmärke i Finland, Baltikum och nordvästra Ryssland.

1995 noterades Neste på Helsingforsbörsen. Några år senare slogs det ursprungliga företaget samman med Imatran Voima till Fortum Corporation, som börsnoterades i december 1998. Det sammanslagna olje- och elbolaget fortsatte sin

verksamhet till 2005, då oljeverksamheten avyttrades som ett separat företag och Neste Oil tog över dess plats på Helsingforsbörsen.

 

2015 ändrades företagets namn Neste Oil tillbaka till det ursprungliga namnet Neste, för att spegla företagets förändrade strategi, att gå mot förnybara råmaterial.

 

Även under 2000-talet skedde förändringar: Neste bestämde sig för att bli världens ledande producent av förnybar diesel. Med sin egen NEXBTL-teknik kunde företaget omvandla fetter till de molekyler som kan ersätta fossila råmaterial i bränsleproduktion. Tillverkningen av förnybar diesel började i Borgå, och år 2010 respektive 2011 invigde Neste produktionsanläggningar för förnybara produkter i Singapore och Rotterdam.

Under det efterföljande årtiondet nådde Neste målet att bli världens största producent av förnybar diesel, med hjälp av sin historia av en hög grad av innovation och genom sin passion för förnyelse. 

Neste står idag starkt positionerat för den andra vågen av tillväxt och omställning. Vårt mål är att vara ledande globalt inom förnybara och cirkulära lösningar. Vi strävar efter att bli snabbare och modigare som företag, att vara en global aktör  samt att  lansera oss på nya marknader med våra produkter för förnybara vägtransporter, flygindustrin samt polymer- och kemikalieindustrin. Vår resa mot en koldioxidneutral värld fortsätter.