Ekonomiskt ansvar

Ett lönsamt företag är bra för samhället

Neste lever upp till sitt ekonomiska ansvar genom att säkerställa att företaget är lönsamt och konkurrenskraftigt. Genom att bedriva en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet gör vi oss själva till en lönsam investering, en viktig arbetsgivare, en tillförlitlig partner och en god samhällsmedborgare.

Ett ekonomiskt stabilt företag kan hantera behoven hos aktieägarna, sköta sina sociala och miljömässiga åtaganden och sponsra aktiviteter för allmänhetens bästa.

Avkastning på sysselsatt kapital efter skatt (ROACE) är den viktigaste indikatorn på vårt ekonomiska resultat. En annan viktig finansiell målsättning är att hålla vår skuldsättningsgrad på 25–50 %.

Erlagda och insamlade skatter bidrar till samhällets välbefinnande

Vi är det näst största företaget i Finland med hänsyn till  nettoomsättning och vår verksamhet har stor inverkan på det finska samhället. Skatter och skatteliknande avgifter som vi betalar stöttar samhällets funktioner och tjänster.

Vi är också en viktig aktör för insamling av bränsleskatter och moms i Finland.

Vi publicerar en rapport med vårt skatteavtryck årligen.

Läs mer om Nestes strategi för skatter.