Vad menas med hållbar mobilitet?

Begreppet hållbar mobilitet innehåller mycket mer än minskade utsläpp. Transportsektorn har potentialen att förbättra livsvillkoren för miljontals människor. Men förutom att uppfylla människors behov idag måste sektorn även vara beredd att svara på kommande generationers förväntningar. Det kan man kalla själva kärnan i hållbar utveckling. EU:s TTE-råd har definierat ett hållbart transportsystem som ”medger att individers, företags och samhällets grundläggande tillgänglighets- och utvecklingsbehov tillgodoses på ett säkert sätt i överensstämmelse med människan och ekosystemet, samt främjar jämlikhet inom, samt mellan generationer.”

FN har i sin tur definierat hållbar transport som ”tillhandahållande av tjänster och infrastruktur för personers och varors mobilitet – som driver på ekonomisk och social utveckling för dagens samt morgondagens generationer. På ett sätt som är säkert, överkomligt, tillgängligt, effektivt och flexibelt samtidigt som det minimerar koldioxid- och andra utsläpp samt miljöpåverkan.”

Ett antal innovativa trender inom mobilitet,  som  till exempel “delad mobilitet” och tillgång till överkomliga och hållbara mobilitetsalternativ för människor kan bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås..

 

Transporter är inte ett självändamål i sig, utan snarare ett sätt att ge människor tillgång till det de behöver: arbete, marknader och varor, socialt umgänge, utbildning och många andra tjänster som bidrar till ett hälsosamt och rikt liv.
FN:s generalsekreterares “High-Level Advisory Group on Sustainable Transport”

Delad mobilitet

Delad mobilitet kan vara av betydelse för att minska utsläpp och trängsel. Genom att dela olika transportslag (bilar, skotrar, elcyklar) behöver vi inte äga fordon som står stilla under största delen av tiden och kan därmed optimera utnyttjandet av fordon

Delad mobilitet kan vara av betydelse för att minska utsläpp och trängsel. Genom att dela olika transportslag (bilar, skotrar, elcyklar) behöver vi inte äga fordon som står stilla under största delen av tiden och kan därmed optimera utnyttjandet av fordon. Pooler, där man inte äger transportmedlen utan betalar för varje användning, har redan börjat förändra våra vanor, speciellt i städerna. Forskning på MIT om nyttan med delad mobilitet visar på att den sortens mobilitet också kan minska beläggningen av parkeringsplatser i städer med 86 procent, vilket frigör värdefullt offentligt utrymme och öppnar för ett nytänkande kring hur ytor utnyttjas2 .

Offentlig transport

Improving the quality and quantity of public transport services is one of the most efficient ways of reducing both emissions and congestion. / Neste

Att skapa fler offentliga transporttjänster och förbättra kvaliteten på dem är ett av de effektivaste sätten att minska både utsläpp och trängsel. Den stora konkurrenten till kollektivtrafiken är individuella transporter, så det är avgörande att trafiken håller god kvalitet och hög frekvens.3

Smart mobilitet

Digitala tekniker möjliggör automatiserad mobilitet och smart trafikdirigering, som effektiviserar transporterna och därmed minskar utsläppen.

Digitala tekniker möjliggör automatiserad mobilitet och smart trafikdirigering, som effektiviserar transporterna och därmed minskar utsläppen. Intelligenta transportsystem kommer att spela en nyckelroll för att göra mobiliteten effektivare på vägarna, på vattnet och i luften.

Till exempel kan uppkoppling från person till person, från fordon till fordon eller mellan fordon och infrastruktur underlätta val av hållbara resvägar med olika transportslag, öka tillgängligheten till allmänna transporter och minska både trängsel och bränsleförbrukning. Uppkoppling kan optimera resesätt och vägval, förbättra trafikflödet och minska bränsleförbrukningen.

Självkörande fordon kommer att öka energieffektiviteten, säkerheten samt bekvämligheten. För varje ny nivå av automation och förbättrad uppkoppling, minskar bränsleförbrukningen.

Tillgänglighet till mobilitet

Sustainable mobility also includes the important notion of access to mobility, regardless of income or location. / Neste

För att mobilitet skall anses vara hållbar, skall den vara tillgänglig samt  oberoende av inkomst eller plats.  Hållbar mobilitet inkluderar jämlik tillgänglighet, speciellt avseende de svagare grupperna i samhället och geografiskt utsatta områden.

Gång och cykling

Den löftesrika ”mjuka” mobiliteten är ett enkelt sätt att minska utsläppen och öka livskvaliteten, speciellt i stadsområden. 

Säkerhet

Trafikolyckor på vägarna är en av huvudorsakerna till dödlighet som kan förebyggas. En färsk rapport från WHO visar att 1,35 miljoner människor dör på vägarna varje år.

Trafikolyckor på vägarna är en av huvudorsakerna till dödlighet som kan förebyggas. En färsk rapport från WHO4 visar att 1,35 miljoner människor dör på vägarna varje år. Det är den främsta dödsorsaken för barn och ungdomar mellan 5 och 29 år. Ytterligare många tiotals miljoner skadas varje år. Hållbar mobilitet måste alltså även vara säker mobilitet. Med hjälp av teknik och innovationer går det att minska antalet transportrelaterade dödsfall och olyckor.

Minskade utsläpp från alla transportslag

Parallellt med ökad effektivitet är det viktigt att minska transporternas beroende av fossila källor. I närmare 200 år har vi förlitat oss på fossila källor för att driva transporterna. Vi måste ställa om till förnybara källor, och det bör ske snabbt. Det innebär en fundamental omställning, och alla lösningar behövs.

 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/PRES_01_131
2 https://www.weforum.org/agenda/2021/04/future-of-transport-sustainable-d...
3 Gallo, M.; Amo Guevara, A. A Model for Estimating the Impact of National Transport Investments on the Rail Modal Share and Greenhouse Gas Emissions. In Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Environmental and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), Genova, Italy, 10–14 June 2019; pp. 369–373.
4 World Health Organization. Global Status Report on Road Safety 2018; WHO Document Production Services; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2018.