Frågor & svar om Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Produktegenskaper och användning HVO

Vad är HVO100 Neste MY Förnybar Diesel?

Neste MY är en HVO (hydrogenated vegetable oil) framtagen av Neste och är alltså en typ av bränsle som används för dieselmotorer. Bränslet är producerat av 100 procent förnybara råvaror som ger lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig fossil diesel. Till skillnad från många andra hållbara drivmedel så behövs ingen modifiering av fordon eller motor. Neste MY passar alla dieselmotorer, det är alltså bara att tanka och köra.

Varför heter det Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?

Namnet kommunicerar att hållbara lösningar fungerar när de bygger på konsumenternas egna val.

Konsumenter kan välja att använda Neste MY Förnybar Diesel som är tillverkad av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter, som minskar utsläppen av växthusgaser.

Så valet är mitt = MY
Ansvaret är mitt= MY
Därav namnet Neste MY

Har ni klisterdekaler som vi kan få?

Vill du också ha dekaler att sätta på ditt fordon. Visa att du gör skillnad för klimatet och att du tankar förnybar diesel. Många har hört av sig till oss på Neste om att vilja ha dekaler. Vilket vi tycker är väldigt kul. Därför kan du nu helt utan kostnad beställa dina egna. Från det du skickat in din beställning tar det upp till en vecka innan du får dina dekaler. Du beställer dem här.

Fördelarna med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) jämfört med fossil diesel?

Ett hållbart drivmedel, tillverkat av helt förnybara råvaror.
Lägre utsläpp av växthusgaser.
Kan blandas med vanlig diesel.
Överlägsen prestanda, ner till –30 grader.
Lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ.
Utmärkta lagringsegenskaper, förlorar inte i kvalitet.
Luktfri – innehåller varken svavel, syre eller aromatiska föreningar.
Bara att tanka och köra!

I vilka fordon och motorer kan man använda Neste MY Förnybar Diesel (HVO)?

Neste MY Förnybar Diesel kan användas i samtliga dieselmotorer, gamla och nya, samt i befintliga distributionssystem, utan förändringar i fordonsflotta eller infrastruktur. Eftersom Neste MY Förnybar Diesel™ har nästan samma kemiska sammansättning som fossil diesel kan den blandas i valfri mängd med vanlig diesel. Dessutom har den lägre underhållskostnader jämfört med andra biobränslen. Ingen modifiering av motorer behövs, det är bara att tanka och köra. Hitta din närmaste tankstation/återförsäljare här.

Hur skiljer Neste MY Förnybar Diesel (HVO) sig från fossil diesel?

Produkten fungerar minst lika bra som fossil diesel, men den är tillverkad av förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossil diesel. Den kan användas och lagras på samma sätt som fossil diesel.

Fyller HVO någon standard?

Nestes bränsle uppfyller standarden EN15940 för paraffiniska bränslen.

Vilka fordonstillverkare har godkänt HVO Neste MY Förnybar Diesel?

De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av ren HVO i sina motorer. 
Dessa personbilstillverkare har hittills godkänt Neste MY som drivmedel:

Via länken finner du alla godkända fordonsmodeller från biltillverkarna. Godkända fordonsmodeller.

"Jag hittar inte min bil i listan för godkända fordon, kan jag ändå tanka Neste MY (HVO)?" 

Svar:

Ja! Om din biltillverkare inte godkänt just din bilmodell för Neste MY Förnybar Diesel (HVO100, XTL, EN 15940) innebär det inte automatiskt att du måste avstå från att tanka Neste MY. För fordon med nybilsgaranti där det uppstår problem som kan härledas till bränslet, finns en risk att garantin inte längre är giltig om du använt ett bränsle som inte är godkänt av tillverkaren. Med det sagt, är det inte att likställa med att av andra orsaker inte köra på bränslet. HVO100 eller Neste MY är en i stort sett  kemisk kopia av fossil diesel och fungerar därför i alla dieselfordon och vi har inte haft några reklamationer orsakade av vår produkt. Dessutom reducerar du dina växthusgasutsläpp när du kör! 

"Jag har en äldre dieselbil, (där nybilsgarantin inte längre gäller), vågar jag tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO)"

Svar:

Ja, absolut! HVO100 eller Neste MY är en kemisk kopia av fossil diesel och fungerar därför i alla dieselfordon och vi har inte haft några reklamationer orsakade av vår produkt. Dessutom reducerar du dina växthusgasutsläpp när du kör!

"Min bil finns inte på listan för godkända fordon, betyder det att min bil kan gå sönder om jag tankar Neste MY?"

Svar:

Nej, HVO100 eller Neste MY är en kemisk kopia av fossil diesel och fungerar därför i alla dieselfordon och vi har inte haft några reklamationer orsakade av vår produkt. Dessutom reducerar du dina växthusgasutsläpp när du kör!

Hur bra prestanda har Neste MY? I jämförelse med övriga förnybara bränslen och MK1 (fossil diesel)?

Det höga cetantalet (75–95) säkerställer en effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel (FAME).
Neste MY Förnyelsebar Diesel™ är med sin låga grumlingspunkt lämpligt för mycket kalla väderförhållanden upp till –30 grader.
Dessutom är Neste MY Förnybar Diesel™ fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar och kan lagras under lång tid utan att tappa i kvalitet eller samla på sig vatten. Läs mer om egenskaperna här..

Kan man växla mellan MK1(fossil diesel) och Neste MY? Kan man blanda dem i tanken?

Ja, det går bra. Du kan blanda fossil diesel i valfri mängd tillsammans med Neste MY Förnybar Diesel. Läs mer om blandningen här.

Är Neste MY bättre än övrig HVO100 på marknaden?

Neste MY en högklassig produkt, som generellt kan anses vara bättre än MK1 (Fossil Diesel). Mer om prestandan.

Är förnybar diesel HVO och biodiesel samma produkt?

Nej. Neste MY Förnybar Diesel har avsevärt högre kvalitet än traditionella biodiesel-produkter, som har begränsningar i hur de kan användas.
Neste MY har avsevärt bättre förvaringsegenskaper i jämfört med biodiesel. Till exempel så har Neste MY väldigt liten risk för bakteriell tillväxt, vilket andra typer av biodiesel ofta har.
Här kan du läsa mer om myter och missförstånd om förnybar diesel.

Hur ser växthusgasutsläppen ut jämfört med elbilar?

Vi anser att det behövs många olika lösningar för att klara klimatmålet. Därför gäller det inte att konkurrera med elbilar utan att gemensamt utveckla lösningar som kan ersätta fossila bränslen. Under hela sin livscykel är utsläppen från Neste MY, som är producerat av avfall och restprodukter, även mindre än från elbilar, givet det nuvarande sättet för elproduktion globalt. Mer om miljöbil

Vad är skillnaden mellan HVO100 och HVO97/RD97/HVO?

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är en förnybar diesel med en CO2e-reduktion på 70- 90%. Du som användare får en hög CO2e-reduktion som stannar hos dig och gör miljönytta på riktigt. HVO97 är en diesel inom reduktionsplikten, plikten har en reduktion på 30,5% för 2022. All volym inom reduktionsplikten massbalanseras till kravet, oberoende om det är HVO97, vanlig diesel eller blankdiesel (b0). Det tillför alltså ingen extra miljönytta att köpa HVO97.

Råvaror och hållbarhet

Var produceras Neste MY?

Neste MY Förnybar Diesel produceras på våra raffinaderier i Borgå, Finland och i Singapore och Rotterdam.

Vilka råvaror används i framställningen av Neste MY?

Vi använder förnybara råvaror.
Vår patentskyddade NEXBTL-teknologi gör att nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas. På senare år har vi fokuserat på att öka mängden avfall och restprodukter som råvara. Globalt sett står avfall och restprodukter för cirka 80 procent av råvarorna. Resten är vegetabiliska oljor. Vi kan använda fler än tio olika råvaror, de restprodukter och avfall vi använder är exempelvis animaliskt fett avfall från livsmedelsindustrin, återanvänd matolja, fiskfett från fiskindustrin och restprodukter från matoljeproduktion.

Hur utvecklar Neste sin råvarubas?

De senaste åren har vi både breddat vår råvarubas och ökat andelen avfall och restprodukter i vår totala användning av förnybara råmaterial. Neste satsar årligen cirka 600 Mkr på forskning och utveckling och har lyckats att öka både antalet olika råvaror och andelen avfall och restprodukter i vår produktion. Läs mer om vårt arbete mot ett fossilfritt Sverige.

Vad gör Neste för att säkerställa hållbarhet för sina råvaror?

Alla råvaror Neste använder i produktionen av Neste MY är tredjepartscertifierade och uppfyller de strikta hållbarhetskriterier som är beslutade om för biodrivmedel i enlighet med det så kallade förnybart-direktivet. Inom ramen för dessa kriterier behöver alla råvaror vara spårbara, och följa de markkriterier och specifikationer som definierar råvarorna som hållbara. Förnybartdirektivet reglerar också minskningen av växthusgaser under produktens livscykel. Förutom att följa dessa strikta hållbarhetskriterier, gör Neste noggranna kontroller av de leverantörer vi köper råvarorna av. De behöver följa vår uppförandekod samt de policyer Neste beslutat om kring hållbarhet och mänskliga rättigheter. Vi finns på plats i de länder vi verkar, och följer upp och ger stöd till våra leverantörer. Dessutom samarbetar vi med NGOs på plats och utreder alltid ärenden och misstankar om oegentligheter. Vid brister som är allvarliga eller där det inte finns vilja till förbättring avslutar vi vårt samarbete med leverantör.  Läs mer om Hållbarhet hos Neste

 

Använder Neste palmolja i sin HVO-produktion? Om så, varför?

Neste använder idag ett tiotal olika råvaror för produktion av förnybar diesel, och certifierad palmolja är en av dem. Neste har dock inte levererat och sålt Neste MY Förnybar Diesel till den svenska marknaden innehållande palmolja. Däremot används PFAD som är en palmoljebaserad samprodukt. Den PFAD som säljs på den svenska marknaden är fullt spårbar till plantage och certifierad i enlighet med de kriterier som finns för grödobaserade råvaror. 

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) uppstår i livsmedelsindustrins produktion av palmolja. PFAD består av oätliga fettsyror som börjar bildas direkt när palmoljefrukterna skördas, och måste avlägsnas från den råa palmoljan innan den kan användas som livsmedel. Det är viktigt att poängtera att PFAD endast uppstår som en restström vid tillverkning av ätbar palmolja för livsmedelsproduktion. Tillgången på PFAD styrs alltså helt utifrån den globala efterfrågan på ätbar palmolja, och är inte kopplad till efterfrågan på PFAD till biodrivmedel. Utöver för produktion av förnybar diesel (HVO) kan PFAD användas för tillverkning av enklare tvålar och ljus.

Tillgänglighet

Hur mycket HVO producerar Neste årligen och hur påverkar Neste MY klimatutsläppen?

Neste är världens ledande tillverkare av förnybara drivmedel. Vi producerar ungefär 3,2 miljoner ton per år. Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 10 miljoner ton under 2020. Det är lika mycket som 3,7 miljoner personbilar släpper ut under ett års tid. 

Genom att använda Neste MY kan man minska sina växthusgasutsläpp upp till 90 procent jämfört med fossil diesel beroende på vilka råvaror som används i produktionen. Vi ser ett växande intresse för förnybara drivmedel och tror att alla lösningar behövs. Vi gör vårt bästa för att tillgodose efterfrågan på marknaden, och jobbar hela tiden med att effektivisera vår produktion och ser även på att bygga helt ny produktion de kommande åren.

Kommer det att bli brist på HVO?

Efterfrågan på Neste MY förnybar Diesel är större än tillgången. Eftersom Sverige har högt uppsatta klimatmål är Sverige en viktig marknad för Neste och därmed möta efterfrågan så gott vi kan på lång sikt.

Var/hur kan vi få köpa Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?

Produkten finns att köpa hos våra distributörer. Kontaktuppgifterna till dessa hittar du här.

Finns det stationer som säljer Neste MY Förnybar Diesel?

Ja, våra distributörer har cirka 250 stationer som säljer Neste MY Förnybar Diesel. Stationer och kontaktuppgifter för dessa hittar du här.

Kan vi få köpa Neste MY direkt från Neste?

Produkten kan endast köpas hos våra återförsäljare. Neste har inga stationer eller försäljning till slutkunder i Sverige.

Varför är just dessa bolag återförsäljare för Neste MY?

Vi har valt partners som motsvarar våra kvalitetskrav och har samma höga ambitioner för fossilfria lösningar som Neste.

Kan vi bli återförsäljare för Neste MY?

På kort sikt har vi nu tecknat avtal med våra återförsäljare, men på längre sikt kan det alltid finnas möjligheter för duktiga företag.

Vi ska upphandla nya fordon som vi gärna kör på Neste MY. Hur kan vi säkerställa att vi har tillgång till produkten om 10 år?

Framtiden för alla energislag är oklar med nuvarande tidsperspektiv, men vi tror starkt på att våra drivmedel kommer att kunna bidra till de målsättningar som finns.

Frågor om vätgas

Varför används vätgas i produktionen?

Användning av vätgas är en del av produktionsprocessen. Vid framställning av HVO används vätgas som delvis har sitt ursprung från fossil naturgas. Vätgasen skall i sig inte definieras som en råvara, utan den används i den kemiska processen för att ta bort syre från de fettsyror som utgör den helt förnybara råvarubasen.

Är vätgas en råvara?

Vätgasen skall i sig  inte definieras som en råvara, utan den används i den kemiska processen för att ta bort syre från de fettsyror som utgöra den helt förnybara råvarubasen.

Hur stor andel av den vätgas ni använder i er produktion är förnybar?

Idag använder vi en liten del förnybar vätgas i vår produktion av HVO100, men Neste har som mål att vara klimatneutrala till 2035. I den klimatstrategi som Neste antagit för att nå detta ambitiösa mål är att öka andelen förnybar vätgas en viktig del.

Hur mycket vätgas innehåller produkten?

Slutprodukten innehåller spår av väte, som representerar cirka 0,8 procent av produktvikten.

PFAD

Vad är PFAD?

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) uppstår i livsmedelsindustrins produktion av palmolja. PFAD består av oätliga fettsyror som börjar bildas direkt när palmoljefrukterna skördas, och måste avlägsnas från den råa palmoljan innan den kan användas som livsmedel.

Det är viktigt att poängtera att PFAD endast uppstår som en restström vid tillverkning av ätbar palmolja för livsmedelsproduktion. Tillgången på PFAD styrs alltså helt utifrån den globala efterfrågan på ätbar palmolja, och är inte kopplad till efterfrågan på PFAD till biodrivmedel.

Utöver för produktion av förnybar diesel (HVO) kan PFAD användas för tillverkning av enklare tvålar och ljus.

Varför använder Neste PFAD i produktionen av förnybar diesel?

PFAD är en oönskad slaggprodukt vid tillverkning av ätbar palmolja. Den är en av ett tiotal olika råvaror som Neste tar hand om och som lämpar sig väl för tillverkning av förnybar diesel. Samtidigt letar Neste hela tiden efter nya hållbara råvaror. Varje år investerar Neste cirka 450 miljoner kronor i forskning och utveckling, varav en stor del går till att hitta nya hållbara råvaror och lämpliga restprodukter för produktion av förnybar diesel.

Bidrar användning av PFAD till avskogning?

Nej, PFAD utgör 3-5 procent av ett palmoljeraffinaderis totala produktionsvolym. Marknadsspecifikationen för rå palmolja (CPO) tillåter inte mer än fem procent oätliga fettsyror, och därför kan produktionsvolymen av PFAD aldrig överskrida fem procent.

Vad är alternativet till att använda PFAD i produktionen?

Neste använder idag ett tiotal olika råvaror för produktion av förnybar diesel, och PFAD är en av dem. Det finns en stor efterfrågan på förnybar diesel, inte minst i Sverige, men även globalt. En bred bas av hållbara råvaror är avgörande för att klara den starka efterfrågan, och här behövs även PFAD. Utöver de råvaror som används idag bedriver Neste ett omfattande forskningsarbete för att nya avfall och restprodukter ska kunna användas i produktionen.

Kommer den PFAD som Neste använder från hållbar palmolja?

Neste köper PFAD enbart från leverantörer som är anslutna till hållbarhetscertifieringen RSPO, som Världsnaturfonden WWF tog initiativ till 2004. Det innebär bland annat att alla Nestes leverantörer måste följa överenskomna uppförandekoder, påbörja ett certifieringsarbete samt ta avstånd från avskogning.

När det gäller PFAD har vi som första företag i världen också satt upp målet att all PFAD ska vara 100 procent spårbar. Det är ett utmanande arbete eftersom PFAD utgör en så liten andel av den totala palmoljeproduktionen. För att arbetet ska lyckas krävs ett nära samarbete med leverantörer, miljöorganisationer och andra experter i Sydostasien.

Läs också: "Ge oss chansen att klara klimatmålen" - en debatt om klimatpåverkan

Hur mycket PFAD är det som normalt ingår i Neste MY Förnybar Diesel? Och om det finns något maxvärde för inblandningen?

Neste MY Förnybar Diesel består av olika rest- och avfallsprodukter och eftersom vi här i Sverige inte kan kontrollera alla strömmar så är det svårt för oss att säga fördelningen här och nu utan beror på många faktorer. Exempelvis så kan en längre period av torka i en region leda till mer animaliska fetter eftersom fler djur tvingas nödslaktas eller nedstängning av restauranger till att vi har betydligt mindre använd matolja.

När det gäller PFAD:n som är en restprodukt från palmoljeproduktionen så blev den omklassificerad den 1 juli 2019 till att vara en biprodukt som därmed behöver vara spårbar och certifierad från plantage. Det betyder att hållbarhetsaspekten skärps väsentligt och exempelvis får certifierad PFAD inte komma från mark som börjat odlats på efter 2008. Det har gjort att andelen av PFAD i Neste MY Förnybar Diesel har minskat kraftigt. Istället har den ersatts av framför allt animaliska fetter (slaktavfall) och en del använd matolja.

Biobränslen

Vad är biobränslen?

Biobränslen tillverkas av förnybara råvaror, såsom socker, stärkelse, vegetabiliska oljor, samt olika typer av avfall och rester från skogsbruk, jordbruk och livsmedelsindustrins processer. Växthusgasutsläppen under hela livscykeln för biobränslen är generellt sett betydligt mindre än fossila bränslen.

Är biobränslen hållbara?

Det beror på hur biobränslen produceras. Hållbara biobränslen är gjorda av råvaror som kommer från hållbara källor. Råvarorna uppfyller de strikta hållbarhetskriterierna som fastställts för biobränslen på många marknader (t.ex. EU:s direktiv om förnybar energi II i Europa).

I Europa anses bränsle bara vara hållbart när bränsleproducenten använder förnybara råvaror som kommer från spårbara källor. Producenten måste bevisa att råvarorna inte kommer från gårdar som etablerats genom att röja naturliga skogar eller annan mark med högt värde för biologisk mångfald efter 2008.

Kan jag tanka biobränsle i en vanlig diesel bil?

Det beror på typen av biobränsle. Förnybar diesel (HVO) är ett drop-in bränsle och kan användas i alla dieselmotorer utan modifieringar. Bränslet kan blandas i valfritt förhållande med fossil diesel – eller användas rent (100 % koncentration). Högre blandningar av biodiesel och etanol kräver anpassade motorer. Biodiesel och förnybar diesel (HVO) är olika typer av produkter och som en konsekvens av det, kan olika koncentrationer användas utan modifieringar  d.v.s. 100% HVO är fungerar i alla dieselmotorer, men endast max 7 vol-% biodiesel inblandning utan modifieringar av befintligt fordon. Kontrollera med din fordonsleverantör vad som gäller för dina fordon. Se godkända modeller https://www.neste.se/neste-my-fornybar-diesel/hvo/godkanda-fordon här.

Varför bidrar inte biobränslen till klimatförändringen på samma sätt som fossila bränslen?

Biobränslen tillverkas av förnybara råvaror. Deras utsläpp består i första hand av koldioxid som de förnybara råvarorna, t.ex. biomassa, binder från atmosfären genom fotosyntes. Fossila bränslen tillverkas av icke-förnybara resurser och släpper ut kol direkt i atmosfären. Det är därför biobränslen har ett betydligt mindre koldioxidavtryck jämfört med fossila bränslen. Koldioxidavtrycket för biodiesel och etanol är 60 - 80% mindre jämfört med fossila bränslen. Neste MY Förnybar Diesel kan skapa ett fotavtryck som är upp till 90% mindre.

LPG, vad är det?

LPG står för Liquefied Petroleum Gas. Jämfört med bensin kan gasol förbättra luftkvaliteten. Det är dock mestadels producerat från fossila källor vilket begränsar dess positiva inverkan på klimatförändringen. Det är inte möjligt att tanka gasol i en bil avsedd för bensin, eftersom användarna behöver speciellt anpassade fordon.

tankhandtag

Kontakta mig gärna!  

Jag är intresserad av att köpa eller veta mer om
Neste MY Förnybar Diesel.

Kontakta mig tack

Läs mer om Neste MY