Användarvillkor och Personuppgiftspolicy

Allmänt

Vid användandet av denna webbsida eller någon av dess undersidor (nedan "Webbsidan"), inklusive nedladdning av material från Webbsidan, ska villkoren och personuppgiftspolicyn (nedan "Personuppgiftspolicyn") nedan (gemensamt "Villkoren") gälla. Genom att fortsätta använda Webbsidan bekräftar Du att Du har tagit del av och samtycker till att följa Villkoren, och att Du, när Webbsidan indikerar att dessa Villkor har ändrats eller ska ändras, går igenom ändringarna. Vänligen läs igenom dessa Villkor eftersom de innehåller skyldigheter och begränsningar i legala rättigheter.

Allmänna villkor

Syftet med Webbsidan

Neste Corporation (med finskt org.nr. 1852302-9 och adress Keilaranta 21, 02150 Esbo, Finland) och/eller dess dotterbolag i Finland och/eller andra länder (nedan "Neste") tillhandahåller Webbsidan till sina kunder och andra intresserade parter.

Syftet med Webbsidan är att ge information om, bland annat, produkter, tjänster och lösningar som Neste tillhandahåller samt om Nestekoncernen. Du får bläddra i, distribuera och kommentera innehållet på Webbsidan, förutsatt att Du följer Villkoren och tillämplig lag.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på Webbsidan är föremål för upphovsrätt, varumärkesrätt och andra äganderätter och licenser som tillhör Neste eller tredje parter och innehållet skyddas av tillämplig finsk och/eller annan nationell och/eller internationell lagstiftning. Samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas Dig genom dessa Villkor är förbehållna Neste.

Inget innehåll på Webbsidan får kopieras, publiceras, distribueras, överföras, modifieras, lagras eller bearbetas utan Nestes skriftliga samtycke i förväg. Otillåten användning eller distribution av innehåll på Webbsidan kan utgöra brott mot upphovsrättslig-, varumärkesrättslig- och/eller annan lagstiftning och kan ge upphov till civil- och straffrättsliga påföljder.

Du accepterar att inte kopiera material eller annat innehåll på Webbsidan.

Du får endast ladda ned en kopia av innehållet på Webbsidan på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk såvida du inte erhållit en skriftlig licens från Neste som ger rätt till annat användande.

Neste ger inte Dig några uttryckliga eller underförstådda rättigheter till patent, upphovsrätt, varumärke eller konfidentiell information.

Användarens bidrag

Allt material, information och annan kommunikation som Du skickar eller överför till eller postar på Webbsidan kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt vidarelicensierbar och som betraktas som fri att använda (nedan "Användarmaterial"). I så stor utsträckning som lagen tillåter har Neste ingen skyldighet gällande Användarmaterialet.

Neste har rätt att lämna ut, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda Användarmaterialet, tillsammans med all data, bilder, ljud, text och annat som ingår däri, för alla kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

Neste kontrollerar eller styr inte över innehållet i något Användarmaterial och tar inget ansvar för detta. Neste kan på eget initiativ och efter eget gottfinnande när som helst ta bort eventuellt Användarmaterial från Webbsidan.

Genom att posta Användarmaterial på Webbsidan, garanterar Du att: (i) materialet inte innehåller något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering; (ii) Du kommer att göra Ditt bästa för att upptäcka och avlägsna eventuella virus och annat smittsamt- eller destruktivt innehåll innan Du skickar något material; (iii) Du äger materialet eller har obegränsad rätt att tillhandhålla det till Neste; (iv) Användarmaterialet inte är nedsättande, felaktigt, ärekränkande och att det inte innehåller något olagligt, skadligt, hotfullt, trakasserande, diskriminerande, kränkande, hädande, pornografiskt eller obscent material, och inte bryter mot eller kränker någons personliga integritet, person, immateriella rättigheter eller andra rättigheter hänförliga till tredje part; (v) Du inte kommer att utge dig för att vara någon annan person, för rubriker, eller på annat sätt manipulera igenkänningstecken för att dölja ursprunget av Användarmaterial som du tillhandahåller; och (vi) Du inte kommer vidta några åtgärder mot Neste i förhållande till material som Du tillhandahåller och att i alla avseenden hålla Neste skadelösa om tredje part skulle framställa krav eller vidta andra åtgärder avseende det material som Du tillhandahållit. 

Neste kan på Webbsidan inkludera länkar till sidor på internet som ägs eller drivs av tredje part. Om du följer länkar till sådana tredje parts webbsidor, bör Du granska och godkänna den webbsidans regler för användning innan Du använder dem. Du erkänner också att Neste inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbsidor och inte kan ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana tredje parters webbsidor. Vidare innebär inte en länk till en tredje parts webbsida att Neste stödjer webbsidan eller de produkter eller tjänster som erbjuds där.

Framtidsinriktade uttalanden

Delar av Webbsidan innehåller framtidsinriktade uttalanden gällande verksamheten, driftresultat och Neste's finansiella status. Uttalanden som inte är baserade på historiska fakta är, eller kan anses vara, framtidsinriktade uttalanden. Orden "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "planerar", "utblicka", "uppskatta", "förutsäga", "mål", "planlägga", "planera", "kan", "borde", "ska", "söka" och liknande uttryck kan identifiera framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på aktuella förväntningar och antaganden, och  omfattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer som kan orsaka att Nestes faktiska resultat, utförande eller prestation eller verksamhet skiljer sig väsentligt från något resultat, utföranden eller prestationer så som de uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden.

Neste har ingen kontroll över innehållet i, kvalitén på eller tillförlitligheten av några framtidsinriktade uttalanden och Neste ska under inga avseenden kunna åläggas något ansvar för innehållet i eller riktigheten eller fullständigheten av denna typ av information.

Framtidsinriktade uttalanden baserade på analytikers och andra tredje parters uppskattningar och prognoser representerar inte Nestes eller dess lednings åsikter, prognoser eller förutsägelser. Framtidsinriktade uttalanden är inte avsedda att ge investeringsråd. Du bör inte förlita Dig på framtidsinriktade uttalanden. Neste har ingen skyldighet att revidera eller uppdatera analytikernas eller annan tredje parts prognoser eller andra framtidsinriktade uttalanden.

Vid användning av framtidsinriktade uttalanden, observera att detta sker på Din egen risk. Neste ansvarar inte för hur Du använder Dig av denna typ av uttalanden.

Friskrivning

SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER TILLHANDAHÅLLS INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBSIDA "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE KOMMERSIELL NYTTA, ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRKSKILT ÅNDAMÅL. I DE FALL WEBBSIDAN LÄNKAR TILL EN TREDJE PARTS SIDA SKA LÄNKANDET ENDAST VARA AVSETT FÖR ANVÄNDARENS BEKVÄMLIGHET OCH NESTE ANSVARAR INTE FÖR INNEHÅLLE ELLER RIKTIGHETEN AV INFORMATIONEN PÅ DEN SIDAN.

SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER SKA NESTE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR NÅGRA SKADOR, INKUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA-, ELLER FÖLJDSKADOR, SÅSOM FÖRLUST AV INTÄKTER, INKOMST, VINST, VERKSAMHETSSTÖRNING, FÖRLUST AV DATA OCH INFORMATION, TILL FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV- ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA INFORMATIONEN PÅ WEBBSIDAN.

Vidare garanterar Neste inte att information finns tillgänglig eller att informationen är riktig eller fullständig, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, grafik, länkar eller andra objekt som kan finnas på Webbsidan. Neste kan ändra innehållet på Webbsidan eller andra objekt som beskrivits här, när som helst och utan förvarning. Neste åtar sig inte att uppdatera informationen eller annat material på Webbsidan.

Övrigt

Neste har rätt att när som helst revidera dessa Villkor genom att uppdatera dem. Neste kommer att ange i anslutning till Villkoren att dessa har ändrats. Om det är möjligt kommer också Neste att meddela i anslutning till Villkoren att en ändring av Villkoren kommer ske sju kalenderdagar före den dag då ändringarna träder i kraft. Om Du fortsätter att använda Webbplatsen efter ett sådant meddelande, godkänner Du de ändrade Villkoren. Den enda åtgärd Du kan vidta om Du inte vill acceptera

ändringarna är att upphöra med användningen av Webbplatsen. 

Neste förbehåller sig rätten att ensidigt och efter eget gottfinnande: (i) ändra dessa Villkor; (ii) övervaka och ta bort all typ av innehåll; och/eller (iii) stänga ner Webbsidan när som helst och utan förvarning.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig, eller av någon anledning inte kan verkställas, ska inte giltigheten eller verkställigheten av de återstående bestämmelserna i Villkoren på något sätt påverkas eller försämras som en följd av detta.

Försening eller underlåtenhet av Neste att beivra brott mot dessa Villkor utgör inte ett avstående från sådan rätt från Nestes sida och ska inte anses begränsa Nestes rätt vid något sådant brott.

Frågor och kommentarer

Eventuella frågor och kommentarer gällande dessa Villkor ska ställas till Neste's juridiska avdelning, legal(at)neste.com.

Personuppgiftspolicy

Allmänt

Denna Personuppgiftspolicy innehåller tillsammans med Villkoren de villkor som styr hur de personuppgifter som kan komma att samlas in vid användande av Webbsidan behandlas.

Neste Corporation (med finskt org.nr. 1852302-9 och adress Keilaranta 21, 02150 Esbo, Finland) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Din fortsatta användning av Webbsidan utgör godkännande att Du har läst denna Personuppgiftspolicy och Villkoren och att Du samtycker till att Dina personuppgifter behandlas i enlighet med nedanstående bestämmelser.

Insamling av personuppgifter

Neste Corporation behandlar de personuppgifter som Du, genom att använda Webbsidan, lämnar. Du kan lämna Dina personuppgifter via Webbsidan, till exempel, genom att: (i) ta kontakta eller ge feedback; (ii) ansöka om jobb; (iii) prenumerera på nyhetsbrev eller annat material; (iv) kommentera eller diskutera innehållet på Webbsidan; eller (v) ladda ned eller ladda upp material. Personuppgifterna kan omfatta bland annat, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, arbetsgivare och andra uppgifter som Du väljer att dela med Dig av.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Neste Corporation får behandla Dina personuppgifter för någon eller några av följande orsaker: (i) att kunna förbättra Webbsidan genom att analysera verksamheten och Ditt användarbeteende på Webbsidan;(ii) för kundadministration; (iii) för att skicka nyhetsbrev och annan information och erbjudanden till Dig; (iv) för att kommunicera med Dig; och (v) för att Neste Corporation ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning. Om Du är arbetssökande, kan Dina personuppgifter behandlas även för rekrytering och HR-ändamål. Personuppgifterna kan också behandlas för direkt marknadsföring och reklam via e-post och andra elektroniska kommunikationskanaler.

Neste Corporation lagrar personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla syftet med behandlingen.

Neste Corporation ser allvarligt på sitt åtagande att skydda uppgifter Du tillhandahåller och kommer att vidta skäliga försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifterna från åtkomst, förlust, missbruk och förändring. Representanter och avtalsparter som Neste Corporation anlitar som har tillgång till dina personuppgifter i samband med tillhandahållande av outsourcade tjänster är skyldiga att hålla informationen hemlig och får inte använda sådan information för något annat ändamål.

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag inom Neste-koncernen, de bolag som blir en del av Neste-koncernen, eller i anslutning till omstrukturering, obestånd, sammanslagning eller förvärv. Neste Corporation kan också anlita tredje parter (personuppgiftsbiträden) för att behandla personuppgifter på uppdrag av Neste Corporation. Dessa företag kan vara belägna i länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där nivån på skydd för personuppgifter kan vara mindre heltäckande än i Din jurisdiktion. Dessa företag kan behandla Dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, till exempel, infrastruktur och IT-tjänster, kundservice, marknadsundersökningar och statistiska analyser till Neste Corporation.

Tillgång till information

Du har rätt att, en gång om året, utan kostnad få information om hur Neste Corporation behandlar Dina personuppgifter, varifrån uppgifterna har samlats in, syftet med behandlingen, till vilka parter uppgifter lämnats ut, samt hur Du i övrigt går tillväga för att tillvarata de rättigheter Du har avseende behandlingen av Dina personuppgifter.

Du kan när som helst begära rättelse eller borttagning av felaktiga uppgifter. Vidare kan Du när som helst välja att återkalla ditt samtycke till insamling, användning och/eller visande av uppgifter.

Begäran enligt detta avsnitt ska ställas till följande adress; Neste Corporation, Keilaranta 21, 02150 Esbo, Finland, eller till e-postadress: corpcomviestinta(at)neste.com.

Blockerad marknadsföring

Om Du inte vill att Dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring, kan Du när som helst skicka ett meddelande till följande adress: Neste Corporation, Keilaranta 21, 02150 Esbo, Finland, eller till e-postadress: corpcomviestinta(at)neste.com. Information om hur man avregistrerar personuppgifter från att behandlas för marknadsföringssyften kommer även att tillhandahållas i all elektronisk kommunikation som skickas ut till Dig.

Cookies

Neste Corporation använder cookies på Webbsidan för att säkerställa funktionaliteten av Webbsidan och för att få information om de besök som görs på Webbsidan.

Cookies är små textfiler som lagras på Din dators hårddisk, vilket gör att din dator blir igenkänd av Webbsidan. Neste Corporation använder både så kallade bestående cookies som sparar en fil på Din dator till dess att Du raderar filen, samt så kallade sessionscookies som försvinner när webbläsaren stängs ned.

Med hjälp av cookies kan Neste Corporation samla in information om bland annat Din dator, Din IP-adress, operativsystem och webbläsare. Dessa upplysningar omfattar vanligtvis uppgifter som inte medger individuell identifiering av information om en specifik användare.

Neste Corporation kan använda permanenta cookies för statistiska och analytiska ändamål såsom att föra statistik angående användningen av Webbsidan, för att genomföra undersökningar i syfte att förbättra Webbsidan och/eller Neste Corporations övriga produkter och tjänster, för att avgöra vilka delar av Webbsidan som är mest populära, för att ge information till tredje part så att lämplig reklam kan riktas till Dig och för att optimera användningen av Webbsidan. Cookies används också för att känna igen Dig när Du återvänder till Webbsidan för att, till exempel, tillhandahålla information som passar Dina intressen.

Neste Corporation kan också använda cookies som tillhandahålls av tredje parter för de ovan nämnda ändamålen.

Du kan vägra att acceptera cookies och radera befintliga cookies genom inställningarna på Din webbläsare. Om Din webbläsares inställningar förhindrar användande av cookies, kan Du kanske inte komma åt eller fullt ut använda vissa delar av Webbsidan.

Länkar till andra webbsidor

Denna Personuppgiftspolicy gäller endast på Webbsidan och inte webbsidor som tillhandahålls av tredje part. Till den del Webbsidan innehåller länkar till andra webbsidor ska det noteras att Neste inte ansvarar för personuppgiftspolicy eller innehåll på sådana webbsidor.

Ändringar till Personuppgiftspolicyn

Neste kan när som helst ändra denna Personuppgiftspolicy genom uppdatering. Neste ska meddela i anslutning till länken till Personuppgiftspolicyn när ändring har skett. Om det är möjligt ska Neste även meddela i anslutning till länken att en ändring kommer ske sju kalenderdagar före den dag då ändringen träder i kraft. Om Du fortsätter at använda Webbplatsen efter ett sådant meddelande anses det som att Du samtycker till ändringen. Den enda åtgärd Du kan vidta om Du inte vill acceptera ändringarna är att upphöra med användningen av Webbplatsen. 

Kontaktinformation

Om Du har några frågor gällande Personuppgiftspolicyn kan Du kontakta oss genom följande: legal(at)neste.com.