Frågor och svar om PFAD

1. Vad är PFAD?

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) uppstår i livsmedelsindustrins produktion av palmolja. PFAD består av oätliga fettsyror som börjar bildas direkt när palmoljefrukterna skördas, och måste avlägsnas från den råa palmoljan innan den kan användas som livsmedel. 

Det är viktigt att poängtera att PFAD endast uppstår som en restström vid tillverkning av ätbar palmolja för livsmedelsproduktion. Tillgången på PFAD styrs alltså helt utifrån den globala efterfrågan på ätbar palmolja, och är inte kopplad till efterfrågan på PFAD till biodrivmedel. 

Utöver för produktion av förnybar diesel (HVO) kan PFAD användas för tillverkning av enklare tvålar och ljus.

2. Varför använder Neste PFAD i produktionen av förnybar diesel?

PFAD är en oönskad slaggprodukt vid tillverkning av ätbar palmolja. Den är en av ett tiotal olika råvaror som vi tar hand om och som lämpar sig väl för tillverkning av förnybar diesel. Samtidigt letar vi hela tiden efter nya hållbara råvaror. Varje år investerar vi cirka 450 miljoner kronor i forskning och utveckling, varav en stor del går till att hitta nya hållbara råvaror och lämpliga restprodukter för produktion av förnybar diesel.

 

3. Bidrar användning av PFAD till avskogning?

Nej, PFAD utgör 3-5 procent av ett palmoljeraffinaderis totala produktionsvolym. Marknadsspecifikationen för rå palmolja (CPO) tillåter inte mer än 5 procent oätliga fettsyror, och därför kan produktionsvolymen av PFAD aldrig överskrida 5 procent.

 

4. Vad är alternativet till att använda PFAD i produktionen?

Neste använder idag ett tiotal olika råvaror för produktion av förnybar diesel, och PFAD är en av dem. Det finns en stor efterfrågan på förnybar diesel, inte minst i Sverige, men även globalt. En bred bas av hållbara råvaror är avgörande för att klara den starka efterfrågan, och här behövs även PFAD. Utöver de råvaror som används idag bedriver Neste ett omfattande forskningsarbete för att nya avfall och restprodukter ska kunna användas i produktionen.

 

5. Kommer den PFAD som Neste använder från hållbar palmolja?

 Neste köper PFAD enbart från leverantörer som är anslutna till hållbarhetscertifieringen RSPO, som Världsnaturfonden WWF tog initiativ till 2004. Det innebär bland annat att alla Nestes leverantörer måste följa överenskomna uppförandekoder, påbörja ett certifieringsarbete samt ta avstånd från avskogning.

 

När det gäller PFAD har vi som första företag i världen också satt upp målet att all PFAD ska vara 100 procent spårbar. Det är ett utmanande arbete eftersom PFAD utgör en så liten andel av den totala palmoljeproduktionen. För att arbetet ska lyckas krävs ett nära samarbete med leverantörer, miljöorganisationer och andra experter i Sydostasien.

 

Läs också: "Ge oss chansen att klara klimatmålen" - en debatt om klimatpåverkan

 

6. Hur mycket PFAD är det som normalt ingår i Neste MY Förnybar Diesel? Och om det finns något maxvärde för inblandningen?

 Neste MY Förnybar Diesel består av olika rest- och avfallsprodukter och eftersom vi här i Sverige inte kan kontrollera alla strömmar så är det svårt för oss att säga fördelningen här och nu utan beror på många faktorer. Exempelvis så kan en längre period av torka i en region leda till mer animaliska fetter eftersom fler djur tvingas nödslaktas eller nedstängning av restauranger till att vi har betydligt mindre använd matolja. .

 

När det gäller PFAD:n som är en restprodukt från palmoljeproduktionen så blev den omklassificerad den 1 juli 2019 till att vara en biprodukt som därmed behöver vara spårbar och certifierad från plantage. Det betyder att hållbarhetsaspekten skärps väsentligt och ex. får certifierad PFAD inte komma från mark som börjat odlats på efter 2008. Det har gjort att andelen av PFAD i Neste MY Förnybar Diesel har minskat kraftigt. Istället har den ersatts av framför allt animaliska fetter (slaktavfall) och en del använd matolja.

 

2019:års statistik är tyvärr försenad och säger inte så mycket hur andelen PFAD sjunkit eftersom den under första halvåret inte var certifierad och 2020-års statistik har vi först nästa år (2021). Det finns inget maxvärde för inblandningen, utan det riktmärke som finns är att GHG-värdet (Greenhouse gas) måste vara över 60 procent men vi ligger någonstans mellan 80-90 procent. Däremot så finns det en väldigt begränsad mängd certifierad PFAD så Neste MY Förnybar Diesel idag består mest av animaliska fetter och sedan en mindre del använd matolja och en betydligt mindre del PFAD.