Frågor & svar om Neste MY Förnybar Diesel

 

PRODUKTEGENSKAPER OCH ANVÄNDNING

1. Vad är Neste MY?

Neste MY är en HVO (hydrogenated vegetable oil) framtagen av Neste och är alltså en typ av bränsle som används för dieselmotorer. Bränslet är ett helt förnybart, fossilfritt  och hållbart drivmedel, som ger lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig fossil diesel. Till skillnad från många andra hållbara drivmedel så behövs ingen modifiering av fordon eller motor. Neste MY passar alla dieselmotorer, det är alltså bara att tanka och köra.  

2. Varför heter det Neste MY?

Namnet kommunicerar att hållbara lösningar fungerar när de bygger på konsumenternas egna val.

Konsumenter kan välja att använda Neste MY Förnybar Diesel tillverkad av avfall och restprodukter, som minskar utsläppen av växthusgaser.

Så valet är mitt = MY.  Därav namnet Neste MY.

3. Fördelarna med Neste MY Förnybar Diesel jämfört med fossil diesel?

Ett hållbart drivmedel, tillverkat av helt förnybara råvaror.
Lägre utsläpp av växthusgaser.
Kan blandas med vanlig diesel.
Överlägsen prestanda, ner till –30 grader.
Lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ.
Utmärkta lagringsegenskaper, förlorar inte i kvalitet.
Luktfri – innehåller varken svavel, syre eller aromatiska föreningar.
Bara att tanka och köra!

4. I vilka fordon och motorer kan man använda Neste MY Förnybar Diesel (HVO)?

Neste MY Förnybar Diesel kan användas i samtliga dieselmotorer, gamla och nya, samt i befintliga distributionssystem, utan förändringar i fordonsflotta eller infrastruktur. Eftersom Neste MY Förnybar Diesel™ har samma kemiska sammansättning som fossil diesel kan den blandas i valfri mängd med vanlig diesel. Dessutom har den lägre underhållskostnader jämfört med andra biobränslen. Ingen modifiering av motorer behövs, det är bara att tanka och köra. Hitta din närmaste tankstation/återförsäljare här 

5. Hur skiljer Neste MY Förnybar Diesel (HVO) sig från fossil diesel?

Produkten fungerar minst lika bra som fossil diesel, men den är tillverkad av förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossil diesel. Den kan användas och lagras på samma sätt som fossil diesel.

6. Fyller produkten någon standard?

Nestes bränsle uppfyller standarden EN15940 för paraffiniska bränslen.

7. Vilka fordonstillverkare har godkänt Neste MY Förnybar Diesel?

De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av ren HVO i sina motorer. 
Dessa personbilstillverkare har hittills godkänt Neste MY som drivmedel:

Via länken nedan finner du alla godkända fordonsmodeller från biltillverkarna.
Godkända fordonsmodeller

"Jag hittar inte min bil i listan för godkända fordon, kan jag ändå tanka Neste MY (HVO)? " 

 

Svar:

 

Ja! Om din biltillverkare inte godkänt just din bilmodell för Neste MY Förnybar Diesel (HVO100, XTL, EN 15940) innebär det inte automatiskt att du måste avstå från att tanka Neste MY. För fordon med nybilsgaranti där det uppstår problem som kan härledas till bränslet, finns en risk att garantin inte längre är giltig om du använt ett bränsle som inte är godkänt av tillverkaren. Med det sagt, är det inte att likställa med att av andra orsaker inte köra på bränslet. HVO100 eller Neste MY är en kemisk kopia av fossil diesel och fungerar därför i alla dieselfordon och vi har inte haft några reklamationer orsakade av vår produkt. Dessutom reducerar du dina växthusgasutsläpp när du kör! 

 

”Jag har en äldre dieselbil, (där nybilsgarantin inte längre gäller), vågar jag tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO)” 

 

Svar:

Ja, absolut! HVO100 eller Neste MY är en kemisk kopia av fossil diesel och fungerar därför i alla dieselfordon och vi har inte haft några reklamationer orsakade av vår produkt. Dessutom reducerar du dina växthusgasutsläpp när du kör!

 

 

”Min bil finns inte på listan för godkända fordon, betyder det att min bil kan gå sönder om jag tankar Neste MY?”

 

Svar:

Nej, HVO100 eller Neste MY är en kemisk kopia av fossil diesel och fungerar därför i alla dieselfordon och vi har inte haft några reklamationer orsakade av vår produkt. Dessutom reducerar du dina växthusgasutsläpp när du kör!

 

8. Hur bra prestanda har Neste MY? I jämförelse med övriga förnybara bränslen och MK1 (Fossil diesel)?

Det höga cetantalet (75–95) säkerställer en effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel (FAME).
Neste MY Förnyelsebar Diesel™ är med sin låga grumlingspunkt lämpligt för mycket kalla väderförhållanden upp till –30 grader.
Dessutom är Neste MY Förnybar Diesel™ fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar och kan lagras under lång tid utan att tappa i kvalitet eller samla på sig vatten. Läs mer om egenskaperna här.

9. Kan man växla mellan MK1(Fossil Diesel) och Neste MY? Kan man blanda dem i tanken?

Ja, det går bra. Du kan blanda fossil diesel i valfri mängd tillsammans med Neste MY Förnybar Diesel. Läs mer om blandningen här

10. Är Neste MY bättre än övrig HVO på marknaden?

Neste MY en högklassig produkt, som generellt kan anses vara bättre än MK1 (Fossil Diesel). Mer om prestandan

11. Är förnybar diesel och biodiesel samma produkt?

Nej. Neste MY Förnybar Diesel har avsevärt högre kvalitet än traditionella biodiesel produkter, som har begränsningar i hur de kan användas.
Neste MY har avsevärt bättre förvaringsegenskaper i jämfört med biodiesel. Till exempel så har Neste MY väldigt liten risk för bakteriell tillväxt, vilket andra typer av biodiesel ofta har.  Här kan du läsa mer om myter och missförstånd om förnybar diesel.

12. Hur ser växthusgasutsläppen ut jämfört med elbilar?

Vi anser att det behövs många olika lösningar för att klara klimatmålet. Därför gäller det inte att konkurrera med elbilar utan att gemensamt utveckla lösningar som kan ersätta fossila bränslen. Under hela sin livscykel är utsläppen från Neste MY, som är producerat av avfall och restprodukter, även mindre än från elbilar, givet det nuvarande sättet för elproduktion globalt. Mer om miljöbil

 

RÅVAROR OCH HÅLLBARHET 

1. Var produceras Neste MY?

Neste MY Förnybar Diesel produceras på våra raffinaderier i Borgå, Finland och i Singapore och Rotterdam.

2. Vilka råvaror använder ni?

Vi använder förnybara råvaror.
Vår patentskyddade NEXBTL-teknologi gör att nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas. På senare år har vi fokuserat på att öka mängden avfall och restprodukter som råvara. Globalt sett står avfall och restprodukter för cirka 80 procent av råvarorna. Resten är vegetabiliska oljor. Vi kan använda >10 olika råvaror, de restprodukter och avfall vi använder är t ex animaliskt fett avfall från livsmedelsindustrin, återanvänd matolja, fiskfett från fiskindustrin och restprodukter från matoljeproduktion.

3. Hur utvecklar ni er råvarubas?

De senaste åren har vi både breddat vår råvarubas och ökat andelen avfall och restprodukter i vår totala användning av förnybara råmaterial.
Vi satsar årligen ca 400 Mkr på forskning och utveckling och har lyckats att öka både antalet olika råvaror och andelen avfall och restprodukter i vår produktion. Läs mer kring vårt arbete mot ett fossilfritt Sverige.

4. Vad gör Neste för att säkerställa hållbarhet för sina råvaror?

Det finns två huvudsakliga sätt att garantera hållbarheten. Det ena är att vara noggrann i valet av partners. Det andra är att känna till ursprunget för våra förnybara produkter. Vi accepterar bara hållbart producerade förnybara råmaterial från noggrant utvalda partners. Vår försörjningskedja är baserad på vår policy och våra principer för hållbarhet. På Neste köper vi endast in hållbart producerade råmaterial. Vi arbetar själva hållbart och kräver naturligtvis detsamma från våra leverantörer. Intressant läsning om vår urvalsprocess 

5. Använder Neste palmolja i sin HVO-produktion? Om så, varför?

Neste använder idag ett tiotal olika råvaror för produktion av förnybar diesel, och certifierad palmolja är en av dem. Neste har dock inte levererat och sålt palmolje-baserad Neste My Förnybar Diesel till den svenska marknaden.

 

TILLGÄNGLIGHET 

1. Hur mycket HVO producerar Neste årligen och hur påverkar er produkt klimatutsläppen?

Neste är världens ledande tillverkare av förnybara drivmedel. Vi producerar ungefär 2.7 miljoner ton per år.
Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar släpper ut under ett års tid. Genom att använda Neste MY kan man minska sina koldioxidutsläpp jämfört med fossil diesel.
Vi ser ett växande intresse för förnybara drivmedel och tror att alla lösningar behövs. Vi gör vårt bästa för att tillgodose efterfrågan på marknaden, och jobbar hela tiden med att effektivisera vår produktion.

2. Kommer det att bli brist på HVO?

Efterfrågan på Neste MY förnybar Diesel är större än tillgången. Eftersom Sverige har högt uppsatta klimatmål är Sverige en viktig marknad för Neste och därmed möta efterfrågan så gott vi kan på lång sikt.

3. Var/hur kan vi få köpa Neste MY?

Produkten finns att köpa hos våra distributörer. Kontaktuppgifterna till dessa hittar du här.

4.Finns det stationer som säljer Neste MY Förnybar Diesel?

Ja, våra distributörer har ca 240 stationer som säljer Neste MY Förnybar Diesel. Stationer och kontaktuppgifter för dessa hittar du här.

5. Kan vi få köpa Neste MY direkt från Neste? Varför inte?

Produkten kan endast köpas hos våra återförsäljare. Neste har inga stationer eller försäljning till slutkunder i Sverige.

6. Varför är just dessa bolag återförsäljare för Neste MY?

Vi har valt partners som motsvarar våra kvalitetskrav och har samma höga ambitioner för fossilfria lösningar som oss.

7. Kan vi bli återförsäljare för Neste MY?

På kort sikt har vi nu tecknat avtal med våra återförsäljare, men på längre sikt kan det alltid finnas möjligheter för duktiga företag.

8. Vi ska upphandla nya fordon som vi gärna kör på Neste MY. Hur kan vi säkerställa att vi har tillgång till produkten om 10 år?

Framtiden för alla energislag är oklar med nuvarande tidsperspektiv, men vi tror starkt på att våra drivmedel kommer att kunna bidra till de målsättningar som finns.

Vi håller dig uppdaterad med de senaste fossilfria nyheterna!

Behöver du vara påläst? Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!