Så blir avfall till bränsle i din dieselbil

Allt fler dieselbilar körs på bränsle som tillverkats av bland annat avfall och rester. Det betyder lägre utsläpp av växthusgaser. Så här går processen till.

När vi hör talas om avfall och restprodukter tänker nog de flesta av oss på något som är skadligt för miljön. Men idag kan en hög andel av vårt avfall återvinnas och därigenom kan råvarorna användas igen på nya sätt. Slakteriavfall och rester från matlagning som gammal matolja, är avfall med högt energiinnehåll och dessa kan användas för att tillverka biobränsle, som Neste MY Förnybar Diesel, även kallat HVO, som gör det enkelt att köra mer miljövänligt.

Men hur går egentligen processen till?

Cirkulär produktion

Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste, förklarar. Han menar att HVO enklast kan beskrivas som en grön kopia av den fossila dieseln. För att skapa förnybar diesel använder sig Neste av olika former av bioavfall och restprodukter med högt energiinnehåll, vars fettsyror processas i något av företagets tre raffinaderier i Singapore, Finland och Nederländerna.

– Vi använder Nestes patenterade NEXBTL-process för att förädla de utvunna råvarorna. Innan fettsyrorna kan processas måste föroreningar och skräp avlägsnas. Därefter kan vi  med hjälp av vätgas – därav H:et i HVO – forma våra eftertraktade  kolvätekedjor, som ges samma kemiska struktur som i  fossila bränslen. Nestes HVO genomgår även ett tredje steg där vi genom efterbehandling ger produkten vissa önskade egenskaper, såsom en unik tålighet mot kyla.

En stor del av den HVO som produceras används av större företag inom framförallt transport och bussbranschen. Men marknaden växer också för privatbilister, och HVO används exempelvis i bränslet på vanliga bensinstationer. Men även möjligheten för privatpersoner att tanka ren HVO, som kallas HVO100, ökar.

– Vi jobbar aktivt med att allt fler bensinstationer ska kunna erbjuda ren förnybar diesel och utökar därför tillgängligheten av Neste MY Förnybar Diesel genom våra partners. Samtidigt jobbar vi hela tiden med att öka kännedomen om HVO och hur enkelt det är att byta bränsle.

Lägre växthusgasutsläpp

Sett till hela produktionskedjan är utsläppen av växthusgaser markant lägre med Neste MY Förnybar Diesel än med fossil diesel. Dessutom innehåller HVO mindre föroreningar och oönskade ämnen som till exempel aromater och svavel , vilket betyder att färre skadliga partiklar frigörs i luften vid förbränning i motorn. En dieselbil kräver inte heller några nya och kostsamma installationer eller andra åtgärder för att köras på Nestes förnybara diesel.

– Vi behöver alla göra fler hållbara val i vardagen, och ett enkelt sådant är att nästa gång du tankar din dieselbil så väljer du helt enkelt Neste MY Förnybar Diesel/HVO. Något som innebär att du bidrar till ett kretslopp där avfall återvinns och utsläppen av växthusgaser minskas, säger Per Emanuelson. Här kan du läsa mer om råvarorna som används i produktionen.

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel.
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3,4 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
3 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Ladda ner den kompletta rapporten