Collaborations
17.11.2022
 5 min read

Så tar vi krafttag mot utsläppen från tunga fordon med förnybara bränslen

Grävmaskiner. Skördetröskor. Lastbilar. Maskiner för materialbearbetning. 

Detta är bara några av de fordon som bidrar till att ge människor över hela världen hjälp att uppfylla grundläggande behov, som livsmedel, vatten och tak över huvudet. Därmed ger dessa fordon även viktiga bidrag till den globala ekonomin. Behovet av det arbete som de utför fortsätter att öka år efter år, och i samma takt ökar även efterfrågan på dieselbränslen, eftersom det är vad de flesta fordon av den här typen drivs på. 

Att vi är starkt beroende av dieseldrivna fordon och maskiner är ingen hemlighet. De plöjer fält, distribuerar varor, tar bort avfall och är centrala vid byggen av bostäder och infrastruktur. Men på grund av att de ger upphov till utsläpp utgör användningen av dem även en allvarlig utmaning för företag och offentliga aktörer världen i deras arbete med att uppnå sina hållbarhetsmål. 

 

Om vårt mål för framtiden är att uppnå netto-noll utsläpp av växthusgaser blir det tydligt att: 

1. Under en överskådlig framtid kommer förbränningsmotorer att fortsätta att spela olika viktiga roller inom industrier världen över.

2. Det enda sättet att uppfylla klimatmålen, om vi samtidigt fortsätter använda tunga fordon, är att minska deras utsläpp från hela livscykeln genom att driva dem på förnybara bränslen. 

 

Faktorer som driver efterfrågan

Till år 2040 förväntas den globala befolkningen ha öka med 1,4 miljarder1 och ytterligare 1,6 miljarder människor kommer att leva i städer2. Som en följd av detta kommer efterfrågan på primärenergi att öka med 20 procent3 och avfallsgenereringen med 40 procent4. Medelklassen kommer då ha vuxit med mer än 30 procent5.

Dessa megatrender kommer att kräva en fortsatt tillväxt inom flera branscher, däribland jordbruk, byggsektorn, gruvdrift och avfallshantering. Branscher som alla är beroende av tunga fordon. Kategorin omfattar alla fordon med en bruttovikt på mer än 11,793 kg (26 000 liter), som bussar, sopbilar, mobila kranar, cementblandare och många fler. 

Varför förnybara bränslen?

För vissa typer av transporter innebär ny teknologi som elektrifiering en revolutionerande förändring eftersom de snabbt kan ställa om. Andra kan inte utnyttja samma lösningar i stor skala. Det gäller särskilt för den tunga transportsektorn. På grund av en rad faktorer, som bristen på infrastruktur, skalbarhet i produktion och problem med energieffektivitet, kommer de inte ställa om inom närtid.  

Det sker löpande utveckling inom området elektrifiering av tunga fordon, men de flesta av dessa kommer fortsätta drivas på flytande bränsle under många år framöver. Efter ett decennium av kraftig tillväxt körs över tio miljoner fordon på elektricitet i dag. Men även om detta antal skulle öka till över 600 miljoner år 2040 skulle merparten av alla fordon på vägarna (så många som två miljarder enligt Världsekonomiskt forum) fortfarande kräva flytande bränslen, liksom många flygplan, fartyg och andra tunga maskiner. 

Det finns dock en rad olika flytande bränslen, med olika egenskaper. Vi står inför möjligheten att ersätta en stor del av fossila bränslen med förnybara bränslen, som framställs av förnybara råvaror. Den globala transportsektorns efterfrågan på flytande bränsle beräknas till 2 800 Mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter) 2040. Det idag tillgängliga utbudet av förnybara råmaterial skulle kunna ersätta mer än 1 000 Mtoe råolja. Den siffran kan öka i takt med att ytterligare råvarupooler utvecklas och kan användas effektivt. 

Betydelsen av att öka användningen av förnybart bränsle kan knappast överdrivas. Förnybar diesel från 100 procent förnybara råmaterial resulterar i utsläppsminskningar med upp till 90 procent* jämfört med fossil diesel. Detta innebär att ett dieseldrivet fordon som drivs med förnybart bränsle gjort på avfall och restprodukter ger liknande besparingar av koldioxidutsläpp under hela bränslets livscykeln som ett elfordon av samma typ, som använder 100 procent förnybar el. 

OEM-företag som Volvo och Scania använder sig av förnybara bränslen för att uppnå sina mål.  Dessa företag är bland dem som engagerar sig i initiativet Science Based Targets (SBTi) och för att uppnå sina mål behöver man som företag använda lösningar som finns tillgängliga här och nu. Tillverkare av medeltunga och tunga lastbilar i Europa har åtagit sig att endast sälja lastbilar som drivs på fossila bränslen till 2040, vilket innebär att det finns potential för en stor ökning av efterfrågan på förnybar diesel på kontinenten. 

"Förnybara bränslen är en viktig del av Scanias färdplan för att minska koldioxidutsläppen. Scania har den största portföljen på marknaden av motortyper som kan köras på alternativ till fossila bränslen. Alla Scanias dieselfordon kan tankas med HVO100 utan några ändringar eller begränsningar”, säger Stefano Fedel, Executive Vice President, chef för försäljning och marknadsföring.

Till skillnad från elektrifiering, vätgas som bränsle och andra framtida möjliga lösningar kan förnybar diesel revolutionera användningen av tunga transporter redan i dag, och kräver inga förändringar av infrastrukturen eller motorer. Företag och andra stora konsumenter av bränsle som ställer om till förnybar diesel kan skydda sina investeringar i fordonsparken samtidigt som de minskar sina utsläpp och förbättrar sina möjligheter för att uppnå klimat- och hållbarhetsmål. 

Partnerskap som ger kraft att driva omställningen framåt 

Neste är världens största producent av förnybar diesel och har åtagit sig att hjälpa sina kunder att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. För att uppnå detta mål har företaget ingått ambitiösa samarbeten med OEM-tillverkare (original equipment manufacturers) för att tillsammans kunna skapa bättre tillgänglighet i hela linjen till ny teknik i som minskar utsläppen. Förutom att distribuera förnybar diesel till företag som kan använda den till sina fordon finns följande exempel på gemensamma projekt mellan Neste och OEM:er:
 

  • utveckling av tekniska lösningar som kan bevisa att ett visst fordon använder förnybart bränsle
  • överföring av hållbarhetsdata till slutkunder
  • integrering av tankstationer som erbjuder förnybart bränsle i fordons GPS-system.

Liebherr, världsledande inom tillverkning av kranar, är en av de OEM-tillverkare som valt att samarbeta med Neste. Med start 2021 började företaget använda Neste MY Förnybar Diesel™ för att tanka sina mobil- och bandkranar vid Ehingen-anläggningen, och år 2022 utvidgades användningen av bränslet till Kirchdorf-kraftverket, där cirka 2 500 maskiner tillverkas årligen. 

”Vi kommer att kunna spara 2,5 miljoner liter fossil diesel varje år genom att byta till Neste MY Förnybar Diesel. Det innebär en årlig minskning med ungefär 6 500 ton koldioxid”, förklarar Ulrich Heusel, produktionsdirektör på Liebherr-Werk Ehingen GmbH.

Under 2016 blev Volvo Lastvagnar i Nordamerika och Mack Trucks, Inc. (båda en del av Volvokoncernen) de två första OEM-tillverkarna som förbundit sig att använda förnybar diesel i sina tunga lastbilar. De båda företagen utförde oberoende tester av Nestes egenutvecklade förnybara diesel och godkände därefter att den används i alla deras motorer. Sedan dess har Volvo fortsatt att arbeta med Neste för att hitta lösningar för sitt breda sortiment av tillverkningsutrustning, inklusive Volvo Lastvagnar, Volvo Buss, Volvo Penta och Volvo Powertrain. 

Frank Bio, tidigare chef för försäljningsutveckling, Specialty Vehicle & Alternative Fuels, förklarade vilken betydelse hållbarhet spelar för Volvo: ”Konstruktörer designar efter det, produktionen bygger med det i åtanke, och inköpare väljer leverantörer baserat på det".

Liebherr och Volvokoncernen är långt ifrån de enda OEM-företagen som använder förnybar diesel. Elektrifiering och andra lösningar kommer utan tvekan att vara avgörande på lång sikt, men förnybart bränsle kan förändra hållbarhetskalkylen omedelbart, vilket är av intresse för företagen. I takt med att allt fler investerar för omställning, beslutsfattare strävar efter minskade koldioxidutsläpp, och den brådskande situationen med de pågående klimatförändringarna, kommer förnybara bränslen med all säkerhet att spela en viktig roll i att ställa om transportsektorn mot ett cirkulärt system. 

För att nå klimatmålen är det verkligen avgörande att vi samarbetar. Det är uppenbart att alla lösningar kommer att behövas för att ersätta fossila bränslen, säger Mats Hultman, chef för OEM Partnerships på Neste. 

 

 

Källor: 1&2: UN, 3: IEA:s policyscenario, 4: Världsbanken 5: Brookings Institution

* Minskningen av växthusgasutsläppen varierar beroende på regionspecifik lagstiftning som fastställer beräkningsmetoden (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) samt den råvarumix som används för att framställa produkten för varje marknad.