22 November 2016

Fettavfall, alger och plastskräp – råvaror till framtidens drivmedel

Neste
Nyhet 
22 november 2016 

Fettavfall, alger och plastskräp – råvaror till framtidens drivmedel

Fettavfall av låg kvalitet ska komma till god användning, samtidig som vi håller ögonen på algolja och plastavfall. Det är Nestes inriktning för att bredda portföljen av råvaror för produktion av förnybara drivmedel.  

Ett långsiktigt arbete har gjort Neste till världens ledande producent av biodrivmedel gjorda av avfall och restprodukter. Redan i dag har företaget en exceptionellt bred portfölj av råvaror jämfört med konkurrenterna. Portföljen utvecklas aktivt med mål om att bredda den ytterligare.

En betydande del av Nestes forskning handlar om att utveckla nya råvaror, inte minst bland fettrika avfall och restprodukter som i dag utgör 80 procent av Nestes globala användning av förnybara råvaror, och 100 procent i Sverige.

– En så bred portfölj av råvaror ger flexibilitet, vilket är nödvändigt för att som ett internationellt företag kunna tillgodose en mängd marknader med olika krav. Samtidigt skapar Neste möjligheter för hela biodrivmedelsindustrin att använda ett spektrum av råvaror, säger Päivi Lintonen, Utvecklingschef, Varuförsörjning, Neste Förnybara Produkter.

Små strömmar från hela världen
Neste har samlat in fettrikt avfall från kött- och fiskberedningsindustrin under flera år. Andra viktiga globala råvaruströmmar är fettavfall och använd matolja från såväl livsmedelsindustrin som restauranger. Enligt Päivi Lintonen, som ansvarar för att utveckla potentialen i befintliga avfalls- och restproduktsströmmar, är målet att kunna ta tillvara råvaror med så pass låg kvalitet att det i princip inte finns några andra användningsområden för dem. Ur en cirkulärekonomisk synvinkel är syftet också att skapa ett värde på råvaror som annars skulle brännas upp.

– När vi överväger en ny råvara är den första uppgiften att säkerställa att den lever upp till hållbarhetskriterier, både lagstadgade och Nestes egna, som ofta är mer långtgående. Därefter undersöker vi hur varje råvara rent tekniskt fungerar att processas i våra raffinaderier, säger Päivi Lintonen.

Effektivt användande av restprodukter
Många restprodukter från tillverkning av vegetabiliska oljor passar som råvaror till Nestes förnybara produkter. Sådana restprodukter inkluderar exempelvis PFAD (palm fatty acid distillate) som består av fria fettsyror, det vill säga oätligt härsket fett som avskiljs från matindustrins olja för att förbättra smak, färg och lukt.

Teknisk majsolja, en restprodukt från majsbaserad produktion av etanol och djurfoder, är ett annat exempel på en restprodukt som inte är lämplig som livsmedel. Genom att använda sådana restprodukter konkurrerar inte Nestes råvaror med matproduktionen, i stället skapas hållbar användning av restprodukter som uppstår i andra branscher.

Ytterligare en råvara som förtjänar att nämnas är tallbeck, en restprodukt som uppstår när tallolja produceras inom massaindustrin. Neste använder råvaran för inblandning i processen för fossila drivmedel, och fortsätter forska kring mer omfattande sätt att använda tallbeck.

Nya sätt att accelerera den cirkulära ekonomin
Päivi Paakkarinen ansvarar för långsiktiga utvecklingsprojekt kring förnybara råvaror som ännu inte används av Neste.

– För att säkerställa tillväxt måste vi ha ett tioårsperspektiv mot en värld som förmodligen kommer se väldigt annorlunda ut jämfört med i dag. De fetter och oljor som vi använder i dagens raffinaderier är, i viss utsträckning, begränsade resurser som vi måste hitta nya alternativ till, säger Päivi Paakkarinen.

Algolja är en av framtidens viktigaste råvaror, som Neste har under lång tid forskat kring. Mikroalger som producerar algolja har ännu inte odlats i industriell skala på grund av de höga kostnaderna. Men enligt Päivi Paakkarinen finns det en lovande tillverkningsprocess, och utmaningen ligger i att hitta rätt partners och samarbetsmodeller. Neste har redan förberett marken genom att bland annat teckna köpoptioner med möjliga leverantörer. 

– De stora investeringarna är en utmaning även när det gäller användning av restprodukter från skogen. Nestes arbete med utveckling av både teknik och raffinering har varit banbrytande, men det behövs mer forskning och utveckling innan det finns en tillräckligt kostnadseffektiv lösning, säger Päivi Paakkarinen.

Enligt Päivi Paakkarinen är en ökad betydelse av cirkulär ekonomi en framtida trend.

– I vår forskning undersöker vi även lämpligheten i en lång rad återvunna material, som exempelvis plastavfall, för att använda dem som råvaror i raffineringen. På så sätt kan avfall återföras till kretsloppet och återanvändas flera gånger, säger Päivi Paakkarinen.

Neste Corporation
Osmo Kammonen, Senior Vice President, Kommunikation och Brand Marketing

För mer information: 
Fredrik Törnqvist, marknadschef för Skandinavien, Neste, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(@)neste.com 

Kort om Neste 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2015 uppgick till 11 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska