7 September 2017

Ge branschen förutsättningar att klara transportsektorns klimatmål

Kommentar till debattartikel i SvD 3 september 2017 - Sveriges fordon och bränslen ska bli klimatsmartare

Vi välkomnar regeringens ambition att åstadkomma klimatsmartare fordon och bränslen. Det så kallade Bränslebytet med stegvis ökad inblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel är en bra väg framåt för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Men det är viktigt att drivmedelsbranschen ges goda förutsättningar att klara kraven, annars finns risk för kraftigt ökade priser för bilisterna eller att målen inte nås.

Bränslebytet är ett försök att skapa långsiktiga spelregler för marknadens aktörer. Men skarpa krav slås endast fast för 2018–2020, vilket inte räcker för att motivera investeringar i ny produktion av biodrivmedel. Potentialen för att öka produktionen av biodrivmedel från skogsråvara är stor, men 2016 var andelen bara 7 procent och det tar sannolikt 3–5 år innan vi kan se några betydande volymer på den öppna marknaden.

Samtidigt lägger regeringen fram förslag som riskerar att begränsa vilka förnybara råvaror som kan användas för att producera biodrivmedel. Det gäller särskilt produktionen av HVO, som förra året stod för tre fjärdedelar av biodrivmedlens samlade utsläppsminskningar. Drygt en fjärdedel av de råvaror som användes i produktionen av HVO under 2016, och en ännu större andel under 2017, riskerar att försvinna från marknaden om regeringens förslag blir verklighet. 

På kort sikt riskerar förslaget att leda till brist på biodrivmedel och ökade priser. Om tillräckliga volymer inte finns tillgängliga blir distributörerna tvingade att betala en straffavgift. Klimatmålen uppnås inte, priserna riskerar att stiga och användningen av fossila bränslen ökar, tvärtemot syftet med Bränslebytet.

Genom höga ambitioner kan Sverige behålla sin tätposition i omställningen till förnybart. Men för att målen ska nås måste dagens hållbara råvaror kunna användas samtidigt som det ges tydliga incitament för investeringar i ny produktion.

Fredrik Törnqvist, Näringspolitisk chef Neste AB