Förnybar diesel – hur funkar det?

Som vanlig diesel – men med upp till 90 procent lägre växthusgasutsläpp. Neste MY Förnybar Diesel, även kallat HVO100, kan redan nu hjälpa företag och privatpersoner att minska sina klimatavtryck, utan kostsamma investeringar. Så här fungerar det.

I dag ställs allt högre krav på både individer och företag att minska sina utsläpp av växthusgaser. Vissa åtgärder för att förbättra sin klimatpåverkan, som att byta ut fordon, kräver dock stora investeringar som kan bli tunga att bära. Men det finns snabba och billiga sätt att ställa om på. Att byta till förnybar diesel, HVO, är ett exempel. Vad är Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?
– Enkelheten med förnybar diesel är påtaglig. Det handlar egentligen bara om att göra ett val när man står vid pumpen på bensinstationen, förklarar Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste, som är världens största tillverkare av förnybar diesel från avfall och rester.

En cirkulär produktion

När det kommer till effekt och funktion i förbränningsmotorn fungerar Neste MY Förnybar Diesel likadant som fossil diesel eftersom den har samma kemiska sammansättning. Det är i produktionen skillnaderna finns. Medan vanlig diesel produceras av råolja, görs HVO på bioavfall och restprodukter, som bland annat gammal matlagningsolja och slakteriavfall. En vanlig råvara till HVO-produktion är använd frityrolja, vilken innehåller stora mängder energi. Via ett nätverk av återvinningsföretag får Neste tillgång till förbrukad matlagningsolja, vars fettsyror processas i något av företagets tre raffinaderier. Den förnybara dieseln är därmed en del av en cirkulär produktionskedja.

Stor minskning av utsläpp av växthusgaser

Beräkningar visar att förnybar diesel resulterar i upp till 90 procent lägre utsläpp än den fossila motsvarigheten. Den största anledningen till skillnaden går att finna i just produktionsprocessen. Eftersom man med HVO återvinner växthusgaser som redan absorberats av djur eller växter, tillförs inte mer till atmosfären.

Samtidigt finns också skillnader i påverkan på närmiljön mellan de två drivmedlen när de förbränns i motorn. All diesel innehåller nämligen föroreningar som restprodukter som frigörs vid förbränning och påverkar omgivningen. Även här är förnybar diesel betydligt mer skonsam för närmiljön eftersom den inte släpper ut lika mycket skadliga partiklar.
– Det går både snabbt och enkelt att gå över till förnybar diesel. Dessutom innebär det en viktig insats för klimatet, säger Per Emanuelson.

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel.
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3,4 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
3 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Ladda ner den kompletta rapporten