19 Januari 2018

Neste utnyttjar avfallsfetter av dålig kvalitet och håller samtidigt ögonen på algolja och plastavfall

Som resultat av långsiktigt arbete har Neste blivit världens största tillverkare av förnybara bränslen från avfall och restprodukter. Den här pionjären inom området har en otroligt omfattande portfölj av råmaterial jämfört med sina konkurrenter. Portföljen utvecklas aktivt med målet att utökas ännu mer.

En betydande del av Nestes investeringar i forskning och utveckling är fokuserade på forskning kring förnybara råmaterial. Företaget fokuserar framför allt på avfall och restprodukter som innehåller fett, som för tillfället täcker nära 80 % av råmaterialen i förnybara produkter.

– Att ha en så omfattande portfölj av råmaterial som möjligt ger flexibilitet, vilket är något vi behöver som globalt företag så att vi kan betjäna flera marknader och uppfylla kundernas specifika krav. Samtidigt skänker Neste trovärdighet och vitalitet åt hela biobränslebranschen genom att också skapa möjligheter för andra företag att använda varierade råmaterial, säger Päivi Lintonen, Supply Development Manager vid Nestes affärsområde Förnybara produkter.

Lintonen är ansvarig för utvecklingsarbetet kring råmaterial som redan används av Neste, till exempel att utveckla potentialen hos avfalls- och restflödena för dessa material.

Små flöden världen runt

Neste har samlat in fett från kött- och fiskindustrins slakt- och rensavfall från ett antal källor över världen  under flera år. Globalt sett är andra viktiga källor fettrester och begagnad matlagningsolja från livsmedelsindustri och restauranger.

Enligt Lintonen är målet att använda råmaterial av allt sämre kvalitet som det hittills inte har funnits några större användningsområden för. Med tanke på den cirkulära ekonomin och hållbarheten, är målet givetvis att skapa mervärde av råmaterial som annars kanske bara hade skickats till förbränning.

– När vi tänker på ett nytt råmaterial är den första uppgiften att se till att den uppfyller alla hållbarhetskriterier – både de som anges i lagstiftningen och Nestes egna kriterier, som ofta är ännu striktare. Det är först därefter vi granskar hur varje råmaterial tekniskt passar för bearbetning i våra raffinaderier.

Raw materials, Neste

Effektiv användning av restprodukter

Många restprodukter från tillverkningen av vegetabiliska oljor är lämpliga för användning som råmaterial för Nestes förnybara produkter. Sådana rester omfattar bland annat palmfettsyradestillat bestående av fria fettsyror, till exempel oätliga härskna fetter som avlägsnas från livsmedelsindustrins oljor för att förbättra smak, färg och lukt.

Teknisk majsolja är å andra sidan en restprodukt av majsbaserad etanoltillverkning och tillhörande tillverkningsprocess för djurfoder, och är inte lämplig för mänsklig förtäring. Genom att utnyttja restprodukterna från tillverkningen av vegetabilisk olja konkurrerar Nestes inköp av råmaterial inte med livsmedelsproduktionen. I stället erbjuder den ett utsläppsminskande och hållbart användningsalternativ för de processrester som ändå uppstår inom livsmedelsindustrin.

Ett annat råmaterial som är värt att nämna är talloljebeck, en restprodukt som uppstår i samband med produktionen av tallolja inom pappersmassaindustrin. Denna restprodukt använder Neste redan som biokomponent för blandning med fossila bränslen. Mer omfattande sätt att använda talloljebeck håller på att utforskas.

Nya sätt att skynda på den cirkulära ekonomin

Lintonens kollega Päivi Paakkarinen har mer långsiktiga utvecklingsprojekt på sitt bord: förnybara råmaterial som ännu inte används av Neste:

– För att säkerställa tillväxten måste vi ha ett perspektiv som ligger tio år framåt i tiden, då världen antagligen kommer att se helt annorlunda ut. De avfalls- och restbaserade fetter och oljor som används i de nuvarande raffinaderierna är i viss omfattning begränsade källor som vi måste hitta nya alternativ för, säger Paakkarinen.

Algolja är en av de viktigaste förnybara framtida råmaterialen, ett material som Neste redan har forskat kring och förberett inköp av genom att bland annat teckna villkorliga avtal med leverantörer av algolja. Mikroalger som producerar algolja odlas ännu inte på industriell skala på grund av de höga kostnaderna. Enligt Paakkarinen finns det redan en lovande process, men det gäller att hitta lämpliga partners och en modell för samarbete.

– De nödvändiga investeringarna innebär stora utmaningar även vid utnyttjande av restprodukter från skogsbranschen. Det krävs mer forskningsarbete och teknikutveckling innan vi kan hitta en kostnadseffektiv lösning, förklarar Paakkarinen, även om Neste också inom den här sektorn har utfört internationellt banbrytande arbete rörande både utveckling av teknik och raffinering av råmaterial.

Enligt Paakkarinen kommer den cirkulära ekonomin oundvikligen att bli allt viktigare i framtiden.

– Under vår forskning undersöker vi också lämpligheten hos en rad återvunna råmaterial, till exempel plastavfall, som kan användas som råmaterial för vår raffinering. På så vis kan avfallsmaterialet tas i cirkulation igen och återanvändas flera gånger.