23 Mars 2017

Neste välkomnar Sveriges höga ambitioner för förnybara drivmedel

Neste välkomnar den svenska regeringens förslag om reduktionsplikt för drivmedel och fortsatt skattebefrielse för höginblandade biobränslen. Långsiktiga perspektiv och ambitiösa mål skapar förutsättningar för innovationer och investeringar i drivmedelssektorn samt för nödvändiga utsläppsminskningar inom transportområdet.

– Sverige är världsledande med sitt mål om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030. Det finns en växande nordisk marknad för biobränslen då även Norge och Finland nyligen har fastställt mycket höga mål för andelen biodrivmedel. Ländernas stora skogsresurser förväntas spela en stor roll för att nå målen, säger Kaisa Hietala, Nestes direktör för förnybara produkter. 

– Vi är stolta över att ha bidragit till den positiva utvecklingen på den svenska bränslemarknaden de senaste åren genom att leverera förnybar diesel till både de stora drivmedelsbolagen och till mindre kunder genom våra terminaler i Södertälje, Kalmar, Malmö och Göteborg, säger Kaisa Hietala.

Neste är världens största producent av förnybar diesel (HVO). Globalt sett utgjorde avfall och restprodukter nära 80 procent av råvaruportföljen under 2016. Neste investerar omkring 390 miljoner kronor per år i forskning och utveckling, varav merparten används för att ta fram och pilottesta nya råvaror för biodrivmedel. Neste har ett starkt fokus på att utveckla kostnadseffektiva tekniker för att omvandla skogsavfall till biobränsle och att utveckla nya råvaror som exempelvis alger. 

Parallellt med förslaget om reduktionsplikt föreslår regeringen också att definitionen av restprodukt ska ses över, för att även inkludera dess ekonomiska värde och mängd i förhållande huvudprodukten. 

– Neste är oroad över förslagets möjliga konsekvenser. Det finns i dag mycket få material som inte har ett marknadsvärde eller flera användningsområden, och denna utveckling kommer att förstärkas när vi går mot en mer cirkulär ekonomi. En bred bas av hållbart producerade råvaror är en förutsättning för att uppnå de höga mål som Sverige och övriga nordiska länder har satt upp, säger Kaisa Hietala.

– Det är viktigt att allt avfall och restprodukter bedöms på lika villkor och att det inte införs begränsningar som försvårar möjligheterna att nå målen, så länge råvarorna är hållbara, säger Kaisa Hietala.

Neste är medveten om diskussionen när det gäller hållbarheten i de restprodukter som uppstår när palmolja raffineras för att användas i främst livsmedelsindustrin, och det är något som företaget tar på största allvar.

– Hållbarhetsfrågor är alltid av högsta prioritet för Neste. Som producent har vi ett viktigt ansvar att alla råvaror vi använder är hållbara, säger Kaisa Hietala.

– De strikta krav som ställs på biodrivmedelsproducenter i EU:s lagstiftning och nationella hållbarhetlagar har varit en enorm drivkraft för att förbättra hållbarheten i hela palmoljeindustrin i Sydostasien. Neste har banat väg för detta arbete, och vi är fast beslutna att fortsätta vara drivande i utvecklingen även i framtiden, säger Kaisa Hietala.

Neste
Kaisa Lipponen
Communications Director

För mer information:
Simo Honkanen, Senior Vice President, Sustainability and Public Affairs, tel. +358 10 458 4170, simo.honkanen(@)neste.com
Ilkka Räsänen, Director, Public Affairs, Neste, tel. +358 50 458 5123, ilkka.j.rasanen(@)neste.com

Kort om Nestes förnybara produkter
Neste ökade produktionskapaciteten av sina förnybara produkter under 2016, från 2,4 miljoner ton till 2,6 miljoner ton. Samtidigt ökade företaget andelen avfall och restprodukter till nära 80 procent av råvarorna i raffineringsprocessen. Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionell råoljebaserad diesel. Företagets mål är att utsläppsminskningen av växthusgaser med hjälp av de förnybara produkterna ska nå 7 miljoner ton under 2017.

Läs också
Neste på Global 100-listan över världens mest hållbara företag
Fettavfall, alger och plastskräp – råvaror till framtidens drivmedel

Kort om Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar hållbara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel av avfall och restprodukter, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.