27 Februari 2017

Nestes kommentarer till artikel i Sveriges Natur den 23 februari 2017

Sveriges Natur publicerade den 23 februari 2017 en artikel med rubriken ”Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel”.

I artikeln anges att ”bränsle med produkter som kommer från tillverkning av palmolja är på väg att slå ut all annan biodiesel i Sverige.” Nestes bedömning, som vi tror att vi delar med den övriga biodrivmedelsindustrin, är att alla hållbara, förnybara drivmedel och tekniker kommer att behövas om Sverige ska kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

Neste har stor respekt för de ansträngningar som görs för att öka den svenska inhemska produktionen av biodrivmedel. I dagsläget är dock tillgången till förnybara drivmedel begränsad. Nestes HVO kan komplettera den nationella produktionen och ersätta fossil diesel i befintliga fordon.

Neste tror att den mest framgångsrika vägen att minska trafikens klimatpåverkan är att utveckla alternativ till fossila bränslen som är så konkurrenskraftiga som möjligt och som finns tillgängliga idag. Parallellt med detta måste ansträngningar göras för att utveckla nya råvaror för framtidens produktion. Neste investerar därför årligen nästan 400 miljoner SEK i det arbetet.

Nestes fokuserar på att identifiera och ta hand om fetthaltiga avfall och restprodukter som uppstår i industriprocesser runt om i världen, och omvandla dessa till drivmedel. Råvaruportföljen innehåller i dagsläget ett tiotal sådana avfalls- och restprodukter och flera av dem uppstår i livsmedelsindustrin.

Om PFAD
PFAD är en av många råvaror i Nestes globala råvaruportfölj. PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en restprodukt som uppstår i livsmedelsindustrins produktion av palmolja. PFAD består av oätliga fettsyror som måste avlägsnas från palmoljan innan den kan användas som livsmedel. Användning av PFAD som drivmedel ökar inte palmoljeproduktionen.

Tillgången till PFAD beror helt på produktionen av ätlig matolja. Rå palmolja innehåller omkring 5 procent PFAD, men eftersom värdet på PFAD är lägre än värdet på ätlig palmolja anstränger sig producenterna för att begränsa uppkomsten.

Enligt EU:s hållbarhetssystem för biodrivmedel beskrivs restprodukt som: ”En restprodukt från bearbetning är ett ämne som inte är slutprodukten som en produktionsprocess direkt försöker producera. Den är inte ett huvudsyfte med produktionsprocessen och processen har inte avsiktligt ändrats för att producera den.”

I artikeln anges felaktigt att PFAD räknas som avfall (PFAD är en restprodukt) och därmed slipper koldioxidskatt. Alla förnybara drivmedel (HVO, RME, biogas, etanol) är befriade från koldioxidskatt.

I artikeln görs antagandet att en omklassning av PFAD skulle bidra till att svenska biobränslen från till exempel skog skulle gynnas ekonomiskt. Med tanke på att fossila drivmedel i dag står för 81 procent av marknaden, tror vi att investeringar i ny produktion av biodrivmedel i första hand drivs av långsiktiga spelregler, teknisk utveckling och tillgången till råvaror, inte av att andra förnybara alternativ försvinner från marknaden.

Om palmolja (CPO)
Den HVO som säljs av Neste i Sverige innehåller ingen palmolja. Knappt 20 procent av Nestes biodrivmedelsproduktion för den globala marknaden baseras på 100 procent certifierad och fullt spårbar palmolja. Neste är världsledande när det gäller spårbarhet av palmolja för att säkerställa att den är hållbart producerad, och vi redovisar samtliga leverantörer på vår hemsida. Läs mer om vårt omfattande hållbarhetsarbete här.

För mer information: 
Fredrik Törnqvist, Chef Direktförsäljning och Näringspolitik, Neste, +46 705 34 80 55, fredrik.tornqvist(@)neste.com

Kort om Neste 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar hållbara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel av avfall och restprodukter, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2016 uppgick till 11,7 miljarder euro och vi tog plats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. För mer information, se: www.neste.com/se eller neste.com/en på engelska.