Innovation
22.09.2022
 5 min read

Från utsläpp till resurs: fyra värdefulla användningsområden för CO2 som råvara

Dietmar Huber

Genom att använda innovativa metoder för avskiljning, lagring och användning av koldioxid är det möjligt att omvandla CO2-utsläpp från problem till resurs. Återvunnen CO2 kan fungera som råmaterial för Power-to-X-teknik, genom vilken grönt väte produceras med hjälp av förnybar el. Samt en rad andra tillämpningar, som bidrar till att lösa problemet med beroendet av fossila bränslen samtidigt som de utgör en del av en större strategi för att minska utsläppen.

 

CO2valuechain

CO2-utsläpp är, tillsammans med utsläpp av andra växthusgaser, en av de drivande krafterna bakom klimatförändringarna. Därför diskuterar vi ofta minskade CO2-utsläpp som en del av vår strategi för att motverka klimatförändringarna och uppfylla hållbarhetsmål. Trots ambitiösa åtgärder från regeringar och privata organisationer går dock inte utsläppsminskningarna tillräckligt snabbt. I vissa sektorer ökar till och med CO2-utsläppen. Det leder till frågor: Vad kan vi mer göra för att påskynda minskningen av koldioxidutsläpp? Skulle vi till exempel kunna omvandla problematiska CO2-utsläpp till en värdefull resurs?

Faktum är att det idag är möjligt. Avskiljning och användning av koldioxid (Carbon Capture and Utilization, CCU) är föremål för intensiv forskning och innovation runt om i världen. Här är fyra positiva aspekter med att använda CO2 som råvara, som skiljts ut från utsläpp, och ännu heller, är biogen:

 

1. Koldioxidcirkularitet

Kopplingen mellan ökande CO2-nivå och klimatförändringar har länge varit känd. De är ett resultat av industriella och kommersiella processer,särskilt de som inbegriper förbränning av fossila bränslen, dessa släpper ut CO2 i stor skala. Med tiden har ökande utsläpp i kombination med avskogning lett till att koncentrationen av koldioxid i atmosfären ökat, vilket bidrar till växthuseffekten och utgör en katalysator för globala klimatförändringar. 

Utsläppt CO2 har av traditionellt behandlats som en form av avfall, men på grund av CCU-tekniken kan den komma att få ett ökat ekonomiskt värde. Vid implementering av koldioxidavskiljning kan den mängd CO2 som släpps ut i atmosfären minskas, och tillsammans med andra lösningar kommer detta att bidra till en långsammare takt av global uppvärmning och ge oss en chans att bättre hantera vårt föränderliga klimat.

 

2. Reducerade utsläpp från transporter

En av de viktigaste tillämpningarna för återvunnen CO2 är Power-to-X-teknik (PtX ), där "power" betyder förnybar el och "X" avser en rad produkter.

PtX-processen syftar till att utnyttja koldioxidutsläpp, helst från förnybara källor som när man bränner biomassa, tillsammans med grönt väte, för att producera bränslen och råmaterial till den petrokemiska industrin, som kan användas i befintlig infrastruktur.

Det är viktigt eftersom transporter är källan till cirka 25 procent av de globala växthusgasutsläppen, och utgör ett stort hinder för att nå våra klimatmål. Att minska utsläppen över hela linjen kräver storskalig avkarbonisering av transporter, och tillsammans med andra lösningar kommer Power-to-X att spela en nyckelroll. I kombination med elektrifiering, förnybara och andra mer hållbara bränslen, inklusive de som tillverkas med CO2 och grönt väte (eFuels), kan man ersätta upp till 50 procent  av de fossila bränslena inom transporter till 2040 (IEA World Energy Outlook 2019).

3. Mer hållbara produkter 

Är det möjligt att sluta kolcykeln genom att använda en del av den utsläppta koldioxiden för industriell produktion? Ja, det går! 

Även om möjligheten att producera förnybara bränslen som kallas eFuels är en viktig tillämpning av CCU, är den långt ifrån den enda. Förutom dessa typer av förnybara bränslen, liknar den kemiska sammansättningen för kolväten som syntetiserats från avskiljning av CO2 och förnybart väte den kemiska sammansättningen av fossil olja, och fungerar därmed som råmaterial för den petrokemiska industrin Den kan till exempel användas vid produktion av madrasskum, golv, fordonsdelar, isolering med mera. 

Omfattningen av dessa tillämpningar kan variera, men alla spelar roll på vår resa mot en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. 

4. Ökad energitrygghet

I ett sammanhang där våra energisystem har blivit kraftigt störda söker världen efter nya metoder för att minska beroendet av fossila bränslen och påskynda övergången till förnybara energikällor. 

Oavsett om det gäller transporter eller tillverkning bidrar avskiljning av CO2 till att minska den globala ekonomins beroende av fossila bränslen och minska användningen av fossil olja genom att frigöra potentialen hos dessa nya källor till råmaterial. I praktiken betyder det att CCU-baserade bränslen och råvaror spelar en avgörande roll för att minska vårt beroende av fossila energikällor, inklusive kol, råolja och naturgas.

Utmaningar och framtidsutsikter

Att utnyttja kraften i CO2 som råvara medför absolut utmaningar. Till exempel måste de källor från vilka vi samlar in CO2 vara både hållbara, helst biogena eller icke påverkbara CO2-utsläpp från industriella källor, och ekonomiskt lönsamma. 

När vi arbetar vidare mot våra klimatmål kommer vi dock att behöva alla lösningar som finns för att minska koldioxidutsläppen. Och, som i fallet med CO2, kan lösningen ibland hittas i just det problemet vi försöker hantera. Genom innovation, partnerskap och kontinuerliga insatser kan vi skapa en mer hållbar framtid för oss själva och vår planet. 

 

 

Written by
Dietmar Huber
Dietmar Huber, Vice President, Business Platform Power to X, Neste