Innovation
4.08.2023
 4 min read

Hur kan vi minska fossilberoendet och frigöra potentialen i avfall och restprodukter?

När vi talar om förnybara lösningar så refererar begreppen ”avfall” och ”restprodukter” till sekundära förnybara, biobaserade eller biogena material, varav de flesta härrör från olika industriella och kommersiella processer. De är inte det primära resultat som dessa processer är utformade för att producera. Till exempel definierar EU:s direktiv om förnybar energi avfall som något som kasseras eller måste kasseras, och restprodukter är ett ämne som inte är ett primärt syfte med en produktionsprocess.

Ett exempel på det här är använd matolja (UCO) och animaliskt fettavfall från olika livsmedelsindustriprocesser som blir över vid bearbetning och framställning av olika livsmedel. Behandling av vegetabilisk olja är en annan process som tjänar som källa till avfall och restprodukter. 

”Vi har redan använt avfall och restprodukter som råmaterial för våra förnybara produkter i över ett decennium och har ökat deras andel av våra råvaror till mer än 90 procent”, förklarar Diego Marques, Vice President Feedstock Growth på Renewables Platform, som ansvarar för att utveckla Nestes globala avfalls- och restproduktsinsamling. 

”Samtidigt som vi kontinuerligt stärker vår globala insamling av avfalls- och restproduktsinsamling, investerar vi mycket i att utforska vilka avfalls- och restproduktströmmar som är underutnyttjade idag och som kan omvandlas till förnybara produkter av hög kvalitet i framtiden. Det avfall och de restprodukter som Neste för närvarande studerar omfattar exempelvis sura oljor, brunt fett, skogs- och jordbruksrestprodukter samt kommunalt fast avfall”, tillägger han.

Många möjliga tillämpningar av avfall och restprodukter som råvara

Istället för att dumpas på soptippen, täppa till avloppssystem eller förorena miljön, kan en stor del av allt avfall och restprodukter förädlas till nya produkter som hjälper oss att minska vårt beroende av fossila råvaror. De kan exempelvis förvandlas till förnybara bränslen och användas vid tillverkning av polymerer och kemikalier, som i sin tur kan användas för att göra mer hållbar plast, till sådant som slitstarka kaffekoppar, bebisnappar och barnvagnar, bildelar samt elektroniska och medicinska apparater.

Resurseffektivitet, cirkularitet och lägre utsläpp av växthusgaser är bara några av de betydande fördelarna med att utnyttja avfall och restprodukter som resurs för att ersätta fossilbaserade produkter med förnybara.

Resurseffektivitet stödjer cirkularitet

Att övergå till en cirkulär ekonomi är en nyckelfaktor om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen på lång sikt. Att hitta nya användningsområden för avfall är en viktig del i av det arbetet.

Genom att använda avfall och restprodukter som råvara till förnybara produkter kan vi skapa mer med mindre, vilket ökar resurseffektiviteten. Dessutom kan efterfrågan på jungfruliga material minska, vilket minskar trycket på naturresurser och beroendet av fossila resurser. 

En lösning för att minska utsläppen

Koldioxidavtrycket för produkter som framställs av avfall och restprodukter kan vara betydligt mindre än för fossilbaserade alternativ. Till exempel kan Neste MY Förnybar Diesel sänka utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent* över bränslets livscykel, jämfört med fossil diesel. Något som blir möjligt bland annat när den framställs av 100 procent förnybara avfalls- och restproduktsråvaror.  

Utmaningarna med att använda avfall och restprodukter

Även om det finns gott om avfall och restprodukter, och det är rimligt att använda dem, är det inte alltid en enkel process att börja använda dem i stor skala. Det finns många utmaningar att ta itu med, som bristen på tillräcklig avfallshantering (dvs. insamlings- eller sorteringsinfrastruktur), det faktum att många avfalls- och restproduktsvolymer är spridda geografiskt och större volymer måste samlas från flera mindre strömmar, låg kvalitet på en del av materialen och de föroreningar som avfallsmaterialet kan innehålla, samt brist på lämplig teknik och kapacitet i kommersiell skala för att möjliggöra kostnadseffektiv bearbetning.

”Det som har gjort det möjligt för Neste att ta tillvara potentialen hos avfall och restprodukter i stor skala är att vi tog beslutet att fokusera på dem väldigt tidigt. Vi har investerat i innovation och att utveckla sofistikerad raffineringsteknik, såväl som förbehandlingskapacitet för att ta bort föroreningar från råvarorna, samtidigt som vi kontinuerligt har byggt globala, hållbara försörjningskedjor för införskaffa olika typer av avfall och restprodukter”, framhåller Artturi Mikkola, Vice President Supply inmom, Renewable Products på Neste. 

”Vi måste kontinuerligt se till att allt avfall och alla restprodukter vi använder inhämtas på ett hållbart sätt. Detta är ett åtagande vi tar på största allvar. Samtidigt som marknaden blir mer och mer konkurrenskraftig och komplex, blir robusta hållbarhetskriterier, nära samarbete med leverantörer och mekanismer för att säkerställa spårbarhet, allt viktigare.”  

Att använda avfall och restprodukter för att bygga en mer hållbar framtid kräver att man har ett heltäckande tillvägagångsätt som balanserar miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer med vårt behov av förnybara råvaror”, avslutar Mikkola.

Varför behövs fortsatt innovation?

Att använda avfall och restprodukter som råvara är redan idag en omedelbar och effektiv metod för att ersätta användningen av fossila resurser och minska relaterade koldioxidutsläpp.  

Men den verkliga potentialen och skalbarheten hos dessa typer av råvaror kommer att låsas upp när ytterligare innovation och forskning gör det möjligt att använda nya typer av avfalls- och restproduktströmmar, som säkert och hållbart kan utnyttjas för produktion av förnybar energi. 

”Vi behöver verkligen utnyttja mer avfalls- och restproduktsflöden utöver de som redan används idag. För närvarande uppskattar vi att tillgången på avfalls- och restoljor och fetter som är lämpliga för vår teknik ska växa till cirka 40 miljoner ton per år år 2030. Men eftersom efterfrågan på förnybara produkter växer i takt med klimatambitionerna behövs ännu mer”, säger Marques.

Han tilllägger: ”Olika råvaror har sina egna unika egenskaper och möjligheter till att omvandlas, vilket kan utnyttjas för att producera ett ännu bredare utbud av mer hållbara produkter. En mer varierad portfölj av råvaror kommer även att ge en extra fördel i att förbättra stabiliteten i leveranskedjorna, samtidigt som effekten av konkurrens om resurser mellan olika industrier mildras.” 

Den spännande resan med att förvandla avfall och restprodukter från ett problem till en lösning har bara börjat – håll utkik.

 

 

*) Beräkningsmetod: EU RED II 2018/2001/EU. Minskningen av växthusgasutsläpp varierar beroende på den regionspecifika lagstiftning som anger metoden för beräkningarna (t.ex. EU RED II 2018/2001/EU för Europa och US California LCFS för USA) och den råvarumix som används för att tillverka produkten på varje marknad.