Innovation
31.10.2022
 4 min read

Neste firar NEXBTL-tekniken 25 år

 

2022 är ett år med två viktiga jubileer för Neste: I år har det gått 25 år sedan Neste fick patent på vår NEXBTL-teknik, och 15 år sedan vi invigde NEXBTL-enheten vid Nestes raffinaderi i Borgå, Finland. Även om Nestes historia rymmer många prestationer värda att uppmärksamma är dessa två extremt viktiga, eftersom de möjliggjort företagets omställning till att bli den världsledande aktör inom förnybara produkter som det är idag. 

 

NEXBTL – en teknik värd att fira

NEXBTL tekniken står för ”next generation biomass to liquid” (“nästa generations biomassa till vätska”-tekniken). Det är en unik teknologi som låter Neste konvertera en rad olika förnybara råmaterial av varierande kvalitet till förnybara produkter av högsta kvalitet. Bland annat till bränslen för vägtransporter, sjöfart och till flygindustrin samt råvaror till produktionen av polymer och kemikalier. NEXBTL är en revolutionerande plattform, inte bara på grund av att de lösningar som skapas är så viktiga, utan även för att den gör det möjligt att omvandla råmaterial av låg kvalitet, som olika typer av avfall, till förnybara och cirkulära produkter av hög kvalitet genom en avancerad förbehandlingsprocess följd av hydrodeoxygenerering och isomerisering. 

 

Bland de förnybara produkter som blir möjliga tack vare NEXBTL-tekniken finns Neste MY Förnybar Diesel , en drop-in-lösning som minskar utsläppen av växthusgas med upp till 90 procent jämfört med fossilbaserad diesel. Från tunga lastbilar i Nederländerna, till skolbussar i Kalifornien; förnybar diesel skapad med NEXBTL hjälper till att driva på omställningen mot lägre utsläpp för våra kunder världen runt. 

 

Hur NEXBTL blev verklighet

I början av 1990-talet började den globala diskussionen om klimatförändringarna bli allt mer intensiv i takt med att förståelsen ökade för den situation vi befinner oss i. Denna utveckling innebar att en efterfrågan på förnybara bränslen sakta med säkert började växa fram. Efter att ha fått i uppgift att utforska nya metoder kopplade till oljeraffinering, utvecklade forskaren Ulla Kiiski tillsammans med sina kollegor Outi Piirainen och Pekka Aalto en process som gav upphov till  en ny typ av förnybar diesel. 1997 fick de godkänt på ett patent för NEXBTL, vilket lade grunden till vilken sorts företag Neste skulle komma att utvecklas till framöver.  

Sedan början av 2000-talet hade Neste haft en pågående diskussion om företagets framtid. Det gick inte längre att vänta med att vidta åtgärder för att motverka klimatförändringarna. Därför fattade företaget ett djärvt beslut om att börja fokusera på att producera förnybara och cirkulära lösningar. Tiden var inne för NEXBTL och Neste investerade stora summor i teknologin, även om diskussionen om vilken roll förnybara produkter skulle ha i företaget framöver fortfarande var i sin linda. 

2007 togs nästa steg när Neste invigde den nya NEXBTL-enheten vid företagets raffinaderi i Borgå, Finland. Det följdes bara några år senare med öppnandet av ytterligare Neste-raffinaderier i Singapore och Nederländerna. 

Under de följande åren kom Nestes ambitiösa åtagande om produktion av förnybara bränslen att bli en lyckosam satsning. Neste blev världens ledande producent av förnybar diesel och förnybart flygbränsle. Idag har företaget raffinaderier i tre länder och genererar huvuddelen av sina intäkter från förnybar diesel och andra förnybara och cirkulära produkter. Volvo, Bosch och IKEA är bara några av de varumärken som har samarbetat med Neste för att använda förnybar diesel till att minska sina utsläpp och till arbetet med att uppfylla sina hållbarhetsmål. 

 

Vägen framåt

Det finns mer att fira än själva NEXBTL-tekniken. Vi på Neste vill även lyfta fram våra kunder och partners för det mod de visat genom åren och de samarbeten som bidragit till att skapa en mer hälsosam planet. På samma sätt vill vi lyfta fram och hylla varje Neste-medarbetare som gjort denna resa möjlig. 

När företaget nu 2023 inleder sitt 75:e verksamhetsår, har vi för ambition att även detta år engagera och entusiasmera våra medarbetare, kunder och partners och förmedla Nestes övertygelse om att vi inte har någon tid att förlora i arbetet för en mer hållbar framtid.

I september 2022 lanserade Neste nyheten om att företaget ska genomföra en undersökning avseende omställningen av Borgåraffinaderiet, från delvis fossil hantering till att bli en världsledande anläggning för förnybara och cirkulära lösningar. Samtidigt som vi firar de stora prestationer som uppnåddes för 15 och 25 år sedan ser vi fram emot vad framtiden har att erbjuda och hur Neste kan fortsätta vara en global föregångare inom omställningen av den fossila bränslesektorn. 

Som Ulla Kiiski säger, ”Vårt arbete är aldrig färdigt. Vi sätter upp ambitiösa mål och fortsätter att vara banbrytande i vårt arbete på nya områden inom vårt fält.”