Innovation
17.09.2020

Så skapas ett innovativt arbetssätt - fem lärdomar från experterna

Richard Pallardy

Forskningsinstitut och privata företag måste samarbeta om vi ska lyckas skapa en cirkulär ekonomi. Det hävdar Perttu Koskinen som är chef för “Innovation, Discovery and External Collaboration” på Neste. Utifrån sina erfarenheter av att arbeta med ledande forskare listar han fem viktiga lärdomar för den som vill arbeta mer innovativt. 

Att arbeta med affärsutveckling i dessa osäkra tider har ändå fört med sig en viktig lärdom: tiden då arbetet med forskning och utveckling endast var en intern fråga är förbi. Under 2010-talet har antalet forskningssamarbeten mellan företag och den akademiska världen ökat explosionsartat och ser bara ut att fortsätta.

”Innovationstempot ökar varje år. Inget företag kan överleva på lång sikt idag utan externa partners utan alla måste samarbeta med forskarvärlden för att stå sig i konkurrensen och fånga upp nya signaler och idéer samt för att hitta ny kompetens”, menar Perttu Koskinen, som är ansvarig på Neste för området “Innovation, Discovery and External Collaboration”.

 

Cirkulär ekonomi utmanar företag och organisationer att samarbeta över gränserna.

 

Att samarbeta kring forskning och teknikutveckling är något som Neste ägnat sig åt under flera decennier. Idag har företaget mer än 4000 anställda och cirka 1000 av dem arbetar på ett eller annat sätt med innovation. Perttu Koskinen är sedan tolv år tillbaka en av dessa personer.  Han har bland annat lett en pilotstudie om hur mikrober skulle kunna användas för att omvandla halm och andra restprodukter från jordbruket till olja, samt varit ansvarig för Nestes långsiktiga forskningsportfölj för förnybara produkter och cirkulär ekonomi. Områden som särskilt utmanar företag att skapa samarbeten mellan olika branscher. 

 

”Inom den cirkulära ekonomin finns stor potential för företag i olika branscher att skapa nya innovativa lösningar tillsammans, där exempelvis avfall från en bransch kan bli till råmaterial för en annan. För att hitta sådana lösningar måste man dock arbeta och utvecklas tillsammans utan förutfattade meningar”, påpekar Koskinen.

 

Innovation är dock inte enkelt ens för pionjärer. Trots att företag spenderade rekordhöga summor på forskning och utveckling under 2010-talet, finns det experter som hävdar att de blivit sämre på området och fått allt mindre avkastning i förhållande till sina investeringar.

Storleken på investeringen är alltså inte det som avgör om ett företag är framgångsrikt i sitt innovationsarbete, så var finns nyckeln till att lyckas?

 

Ska man svara på den frågan med ett ord är det “kultur”. Framgångsrikt innovationsarbete

beror enligt den årliga rapporten från Strategy& - PwC:s strategienhet - på hur väl företag lyckas med att använda sina resurser till att skapa produkter som kunden verkligen vill ha. Såväl som hur företaget utformar sina arbetsprocesser, fattar beslut i organisationen och jobbar med kompetensförsörjningen.

 

Men hur kan ledande personer i en organisation på bästa sätt skapa en kultur som gynnar innovativa arbetssätt, för både deras organisation och dem själva?

 

Ett berömt citat kommer från Max Born, den tyska fysikern och 1954 års Nobelpristagare som hade en nyckelroll inom kvantfysikens utveckling: ”Vetenskap är inte formell logik – den behöver ett öppet sinne som kan röra sig fritt, på samma sätt som andra kreativa konstformer.”

 

Perttu Koskinen delar här med sig av de lärdomar han fått från att arbeta tillsammans med världsledande forskare. För hur man skapar utrymme för fritt tänkande för de innovativa personerna i ens verksamhet, och samtidigt får så bra avkastning som möjligt på sina investeringar i forskning och utveckling.

 

1. Innovation handlar om att kombinera nya tankar och ideer

 

”Forskning är formaliserad nyfikenhet. Att snoka runt och peta på saker med ett uttalat syfte”. Så beskrev Zora Neale Hurston, berömd författare och antropolog, vetenskap. Hon var en av frontfigurerna i Harlemrenässansen, en intellektuell rörelse för afroamerikansk konst och kultur som blomstrade i 1920-talets Harlem i New York.

 

Hon får medhåll av Perttu Koskinen, som lett åtskilliga forskarteam för Nestes räkning. Den gemensamma nämnaren för innovativa personer är nyfikenhet. ”De är inte fixerade vid sin egen agenda eller expertis utan är öppna för att notera, lyssna till, och anpassa sig efter, nya insikter”, förklarar han.

 

Framstående innovatörer kan kombinera två välkända koncept och skapa något nytt av dem som ingen annan har tänkt på.

 

Den viktigaste egenskapen hos en skicklig innovatör enligt Koskinen är förmågan att  kombinera två välkända koncept och skapa något helt nytt av dem som ingen annan har tänkt på tidigare. ”Innovation är att kunna studera fenomen A och B och inse att de två kan slås ihop för att få fram något helt nytt. Det är så de mest betydelsefulla upptäckterna görs.” Säger Koskinen entusiastiskt.

 

Koskinen ger ett exempel från området förnybara bränslen, ett område med en typ av produkter där försäljningen har ökat trots den globala pandemin; Nestes NEXTBTL-teknologi. Den är ett resultat av många år av samarbete mellan Neste och externa partners inom forskning och utveckling.

 

Det började med att Neste hade en vision om att förvandla förnybara råmaterial till bränsle, och inte till vilket bränsle som helst, utan till högkvalitativ diesel. Detta var något som inget annat företag lyckats med kommersiellt.

 

I arbetet med att undersöka olika potentiella förnybara råmaterial insåg Nestes forskningsavdelning att olika typer av oljor och fetter var lämpliga, eftersom dessa i likhet med de fossila råmaterialen som de skulle ersätta, har långa kolvätekedjor. ”Våra forskare hade lång erfarenhet av att arbeta med att raffinera fossilbaserat kolväte. De använde den kunskapen i arbetet med de här förnybara molekylerna och det fungerade utmärkt. Resultatet blev en ny metod för att konvertera de förnybara råvarorna till ett dieselbränsle av högsta kvalitet”, berättar Koskinen.

 

Slutresultatet blev Neste MY Renewable Diesel, ett premiumbränsle som tillverkas helt och hållet av förnybara råmaterial. Sett till bränslets hela livscykel släpper Neste MY Renewable Diesel ut mindre växthusgaser i jämförelse med fossil diesel. Samma teknologi har dessutom kunnat användas för att kunna utveckla och tillverka flygbränsle, Neste MY Renewable Jet Fuel.

 

2. Håll ett öga på grundläggande forskning

 

Det är enklare än någonsin att ta del av ny kunskap på ett väl förpackat sätt. Medierna följer den senaste forskningen och presenterar den i slagkraftiga rubriker, facklitteraturens popularitet ökar och webbsidor och appar erbjuder lättillgänglig information. Men enligt Koskinen spelar det ingen roll var du befinner dig i karriären, du har aldrig råd att sluta följa grundforskningen från de etablerade forskningsinstituten.

 

Genom att alltid hålla dig uppdaterad med grundforskningen kommer du automatiskt att tänka holistiskt.

 

”De flesta kan förmodligen göra förutsägelser om framtiden inom sin egen bransch”, säger Koskinen. ”Men när målet är att skapa något mer transformativt än så behöver man titta bredare. För att hitta nya verktyg och metoder är grundforskning ovärderlig som källa. Följ framgångsrika forskares exempel och häng med i nya rön utanför ditt eget område, på så sätt får du nya perspektiv”.

 

Att gå tillbaka till grunderna är även en bra metod för att motverka ett problem som Koskinen ofta lagt märke till i dagens debatt, tendensen att förenkla komplicerade frågor allt för mycket. Att ta ett steg tillbaka till grundforskningen hjälper oss att komma tillbaka till helhetsbilden.

 

Koskinen tar upp ett tydligt exempel från Nestes arbete med att försöka hitta alternativ till att behöva använda nya fossila råmaterial och på så sätt bekämpa klimatförändringarna.

 

”En stor del av den allmänna debatten fokuserar just nu på att göra våra transporter fria från koldioxidutsläpp och då är det lätt att dra slutsattsen att elektrifiering kommer lösa alla problem. Men det är en lösning som inte svarar på frågan hur vi hanterar alla andra fossila råvaror som vi använder dagligen i vår vardag, inom till exempel kemiindustrin, transporter till havs och flygtrafik.” Säger Koskinen. ”Tittar vi på vad forskningen säger kommer vi behöva kombinera olika lösningar för att nå klimatmålen, både elektricitet, förnybara bränslen som flytande gas och syntetiska bränslen som Power-to-X-teknologi, för att nämna några.”

 

3. Samarbeta över disciplinerna

 

”Det händer att en enskild individ som är extremt innovativ och nytänkande lyckas göra en stor upptäckt helt på egen hand, men det är undantaget som bekräftar regeln. Ytterst kommer det alltid behövas andra människor för att förfina dennes idéer,” säger Koskinen.

 

För honom är bra samarbete en viktig förutsättning för innovation. En annan viktig insikt är det faktum att man inte kan bygga ett hus genom att bara ha planer och visioner. Det krävs att någon lägger dit tegelstenarna en efter en för att nå resultat.

 

För Neste innebär detta faktum att varje nytt projekt inleds, redan från början, med att ingenjörer och affärsutvecklare samarbetar med forskarna. ”Att föra samman människor tvärvetenskapligt är något vi är väldigt bra på”, säger Koskinen. ”Forskarna tar fram fantastiska idéer, processingenjörer bidrar med kunskaper om hur ny teknologi kan bli industriellt skalbar och affärsutvecklare gör nya koncept kommersiellt gångbara. Det intensiva utbytet mellan alla dessa discipliner är vad som vägleder allt vårt utvecklingsarbete.”

 

4. Tillämpa total öppenhet 

 

Det har traditionellt sett funnits ett glapp i ambition mellan den första fasen, med forskning och utveckling av en idé, och den senare, med kommersiella utveckling. För den förstnämnda är målet typiskt sett att söka kunskap medens man i den andra fasen fokuserar på vinst.

 

Under de senaste åren har de två sidorna dock börjat närma sig varandra, om det skriver skriver Kenneth R. Lutchen, rektor för Boston University’s College of Engineering i Harvard Business Review. Företag har börjat att allt mer ta sig an utmaningen att skapa förändring genom att bli mer värdedrivna som aktörer. Medens universiteten å sin sida blivit bredare och mer samhällsorienterade. De tar sig an FN:s globala mål för hållbar utveckling och skapar ekonomisk tillväxt, samtidigt som de betonar värdet med entreprenörskap och samhällsengagemang. 

 

”Ju mer öppen man kan vara om det underliggande syftet med ett visst projekt, desto bättre resultat får det.”

 

Innovativa aktörer måste idag navigera sig fram på ny mark när det kommer till vilken roll de spelar i samhället, ambitionerna med sitt arbete och sin ekonomiska situation. Därför är det viktigare än någonsin att skapa samarbeten som bygger på ömsesidigt förtroende. För Koskinen har transparens och ärlighet fungerat bäst som taktik. ”Jag har märkt att ju mer öppen man är med det underliggande syftet och målsättningarna med ett projekt, desto bättre resultat får man”, säger han. ”Det är genom att vara transparent som man bygger förtroende, och förtroende är den enda vägen framåt om man vill få interna och externa parter att arbeta tillsammans som ett team.”

 

5. Fortsätt vara envis

 

”Vetenskapsmannen söker inte snabba resultat. Han förväntar sig inte att hans idéer ska vara redo att användas på en gång. Hans arbete är istället inriktat på framtiden och hans plikt är att lägga grunden för dem som kommer efter honom och visa vägen framåt.” Så sägs det att  elektricitetens pionjärfigur Nikola Tesla uttalat sig.

 

”Den som utvecklar nya saker kommer att få uppleva både genombrott och sammanbrott.”

 

Perttu Koskinens har ett livsmotto: Fortsätt att vara envis.

 

”Att skapa innovationer som bidrar till transformation kräver ett långsiktigt engagemang och en viss envishet. När du utvecklar nya saker kommer du att uppleva både genombrott och sammanbrott. Det går inte att helt undvika de svåra stunderna, och det är då man behöver engagemang och mod nog att fortsätta driva sitt arbete framåt.

 

Det är viktigt att inte låta sitt innovationsarbete styras av kortsiktiga verksamhetsmål. Om det bästa sättet att lyckas på lång sikt innebär att man måste kompromissa med den nuvarande verksamhetsstrukturen måste det finnas förtroende i en organisation för dem som bedriver innovationsarbetet att fortsätta på den vägen. Om de inte tillåts fortsätta driva utvecklingen framåt kommer konkurrenterna för eller senare att lyckas istället. 

 

För att orka med den långsamma takten i vardagen motiveras Koskinen av att fira små segrar. Som när ett labbexperiment lyckas, ett projekt tar ett litet steg framåt eller när man haft ett givande möte med kollegorna. ”Att fira misslyckanden är också viktigt eftersom dessa är det bästa sättet att lära sig nya saker på. Även på grundläggande nivå skapas effektivt utvecklingsarbete av att driva på snabba cykler av experimenterande och nya lärdomar”, säger han.

 

Den största drivkraften för Koskinen är den faktiska förändring som Nestes innovationsteam åstadkommer med sina samarbetspartners. ”Det här är inte någon engångsgrej som vi gör för att få bra PR. Vi arbetar tillsammans dagligen för att hitta nya lösningar som skapar en bättre planet för våra barn.”