23 September 2021

Nestes Capital Markets Day 2021: Leverera strategi och förnyelse genom innovation

Publicerad i Nyheter under Investerare

Neste Corporation, Pressmeddelande, 23 september 2021 kl. 9 (EET)

Neste håller sin Capital Markets Day 2021 som en webcast idag, den 23 september 2021. Den innehåller presentationer av koncernchef och VD Peter Vanacker samt av ledningen,  om ämnen som genomförandet av företagets strategi, marknadsutsikter och uppdaterade strategiska mål.

Stora framsteg i genomförandet av strategin

Nestes strategi är fortfarande relevant: vi strävar efter att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Efterfrågan på förnybara produkter ökar märkbart, drivet av högre klimatambitioner och stödjande lagstiftning. Vi kommer att växa inom förnybart flyg, förnybara polymerer och kemikalier samt förnybara vägtransporter, och vi har för avsikt att ha tre betydande verksamheter inom förnybar energi år 2030. Vi har en utmärkt säkerhetsstatistik och vi har gjort stora framsteg i genomförandet av strategin trots den osäkerhet som följt av den globala pandemin.

Tre starka verksamheter inom förnybar energi år 2030

Inom området förnybart flyg har vi etablerat oss som världsledande inom hållbara flygbränslen (SAF). Hållbart flyg är en mycket attraktiv marknad med hög tillväxt i takt med att lagstiftningen skärps och den frivilliga efterfrågan ökar, och vi förväntar oss att den globala efterfrågan på SAF kommer att överstiga 12 miljoner ton/år 2030. Vi kommer att stödja marknadstillväxten med en planerad kapacitet på 1,5 miljoner ton/år som blir tillgänglig redan i slutet av 2023, och vi siktar på att öka vår kapacitet ytterligare för att kunna tillmötesgå kunder som efterfrågar hållbart flyg.

Inom förnybara polymerer och kemikalier leder vi skapandet av en cirkulär bioekonomi inom polymer- och kemikalieindustrin. Det finns en betydande marknadsmöjlighet för förnybara och återvunna kolväten inom våra valda branschsegment, och vi tror att den adresserbara marknaden kommer att vara över 100 miljoner ton/år 2030. Vi utökar vår globala närvaro och samarbetar med produktionspartners och varumärkesägare världen över.

Inom området förnybara vägtransporter är vi ledande på den snabbt växande marknaden för förnybar diesel förvägtransporter. De globala klimatmålen innebär mycket höga ambitioner för hållbara lösningar inom transportsektorn, och den globala efterfrågan på förnybar diesel har potential att överstiga 30 miljoner ton/år 2030. Neste hjälper kunder inom tunga transporter och andra partners att uppnå sina hållbarhetsmål, och vi expanderar  Neste MY-plattformen för att nå tusentals kunder.

Vi har också ambitionen att göra Borgå till det mest hållbara raffinaderiet i Europa år 2030. Detta kommer att uppnås genom att raffinaderiets växthusgasutsläpp minskas med 50 % fram till 2030 och att koldioxidneutral produktion uppnås till 2035. Vi strävar också efter att öka andelen förnybara och cirkulära råmaterial till över 10 % av raffinaderiets råmaterial fram till 2030.

Innovation kommer även fortsättningsvis att vara kärnan i vår framgång. Vi siktar på verksamhet i kommersiell skala i minst en av våra befintliga innovationsplattformar senast 2030.

Ny hållbarhetsvision

Neste ställer höga krav på hållbarhet. Vår nya hållbarhetsvision omfattar klimat, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, leveranskedja och råmaterial. Vi har åtagit oss att arbeta för en omvandling till en koldioxidneutral värdekedja. Vi strävar efter att minska utsläppsintensiteten för sålda produkter och samarbetar med våra leverantörer och partners för att minska utsläppen i hela vår värdekedja (scope 3). Vi är på god väg och fortsätter att göra framsteg med våra befintliga klimatåtaganden om att minska våra egna utsläpp och nå koldioxidneutral produktion (scope 1 och 2) år 2035 och att hjälpa våra kunder att minska utsläppen med minst 20 miljoner ton CO2e årligen år 2030.

Tillväxten av produktionsplattformar för förnybara produkter fortsätter

Nestes förnybara råmaterials- och produktionsplattform har stärkts avsevärt genom organisk tillväxt och nyligen genomförda förvärv, och vi kommer att fortsätta att utöka plattformen globalt. Investeringsprojektet för kapacitetsutvidgning i Singapore är för närvarande planerat att starta i slutet av första kvartalet 2023. Investeringen på 1,5 miljarder euro är tänkt att öka vår kapacitet för förnybara produkter med 1,3 miljoner ton/år och öka vår totala produktionskapacitet till 4,5 miljoner ton per år. Den nya produktionsanläggningen i Singapore ger också möjlighet att producera upp till 1 miljon ton SAF i anläggningen. I kombination med vårt SAF-optionsprojekt i Rotterdam räknar vi med att detta ger en SAF-produktionskapacitet på 1,5 miljoner ton/år i slutet av 2023.

Vi har valt Rotterdam som möjlig nästa plats för ett raffinaderi för förnybara råvaror, i världsklass. Projektet befinner sig i konstruktionsfasen och har samma omfattning som den nya enheten i Singapore. Vi siktar på att vara redo för investeringsbeslut i början av 2022 för att fortsätta att utveckla vår verksamhet inom förnybar energi. Vår nuvarande kapacitet på 1,4 miljoner ton för förnybara produkter i Rotterdam är den största i Europa.

Vi räknar med att tillgängligheten på globalt avfall och biprodukter ökar till 40 miljoner ton år 2030. Vi fokuserar på att utveckla nya källor samtidigt som vi utökar den befintliga råmaterialpoolen. Vårt mål för andelen rå palmolja och raffinerad palmolja är att nå noll i slutet av 2023, och andelen nya vegetabiliska oljor och andra nya råmaterial med låg ILUC-risk förväntas öka efter 2023.

Uppgraderade förbättringsmål i Nestes Excellence-program

Inom Nestes Excellence-program har stora framsteg skett. I slutet av 2020 hade programmet lett till en jämförbar EBIT-förbättring på 237 miljoner euro. Förbättringsmålen för Nestes Excellence-program har höjts från 225 miljoner euro till 350 miljoner euro i slutet av 2022 och från 300 miljoner euro till 500 miljoner euro år 2030. Dessa förbättringar är jämfört med 2018.

Nestes långsiktiga finansiella mål är skuldsättningsgrad och avkastning på sysselsatt kapital (ROACE) efter skatt, och de kvarstår oförändrade. Skuldsättningsgraden ligger under 40 % och målet för ROACE är 15 %. Nestes utdelningspolicy är även den oförändrad. I enlighet med policyn delar företaget ut minst hälften av den jämförbara nettovinsten under året i form av utdelningar.

Vår uppskattning av koncernens investeringar för helåret 2021, exklusive fusioner och förvärv, har reviderats från cirka 1,2 miljarder euro till 1,1 miljarder euro.

Presentationsmaterial och webbsändning

En presentation av Capital Markets Dday på engelska kommer att finnas på www.neste.com/investors fr.o.m. kl. 14:00 (EET). Du kan också följa evenemanget online på www.neste.com/investors.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Mer information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 (EET)).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se