20 Juni 2023

Nestes kapitalmarknadsdag 2023: Fortsatt fokus på global tillväxt och värdeskapande – uppdaterad utdelningspolicy

Publicerad i Nyheter under Investerare

Neste Corporation, Nyheter, 20 juni 2023

Notera: Detta är en översättning av ett börsmeddelande från Neste Corporation, det publicerades ursprungligen på engelska och finska den 19 juni 2023. 

Läs det engelska originalet här: https://www.neste.com/releases-and-news/investors/neste-capital-markets-day-2023-global-growth-and-value-creation-continues-dividend-policy-updated

Neste Corporation håller sin kapitalmarknadsdag 2023 i London idag den 20 juni 2023, där man kommer att hålla presentationer om företagets strategi, marknadsutsikter och arbetet med fortsatt värdeskapande.

De finansiella målen förblir oförändrade

Nestes långsiktiga finansiella mål gäller jämförbara ROACE (avkastning på sysselsatt kapital) efter skatt och bruttosoliditetsgrad. Målet för jämförbart avkastningsvärde efter skatt är över 15 procent, medan bruttosoliditetsmålet är lägre än 40 procent. I slutet av det första kvartalet 2023 var Nestes jämförbara ROACE 31,8 procent och bruttosoliditetsgraden 18,7 procent, båda är med marginal inom målnivånerna.

Uppdaterad utdelningspolicy

Nestes utdelningspolicy har uppdaterats på följande sätt: ”Nestes mål är att ge en konkurrenskraftig och med tiden växande utdelning.” Den tidigare utdelningspolicyn innebar att bolaget distribuerar minst 50 procent av bolagets jämförbara nettovinst för året i form av utdelningar.

Neste kommer att fortsätta ha ett tydligt fokus på att generera ett starkt kassaflöde och upprätthålla en stark balansräkning och strategisk flexibilitet för att dra nytta av tillväxtmöjligheter. Nestes pågående investeringar, tillväxtmöjligheter och finansiella ställning kommer att beaktas när man fattar beslut om utdelningsnivån, och målet är ett optimerat värdeskapande.

Kontinuerliga framsteg i genomförandet av strategin

Efterfrågan på förnybara produkter förväntas öka kraftigt fram till 2030 och framåt, på grund av högre klimatambitioner och stödjande lagstiftning.

De viktigaste inslagen i Nestes uppdaterade strategi framöver är följande:

  • Fortsatta investeringar i tillväxt av förnybara råvaror samt förnybar och cirkulär produktionskapacitet.
  • Snabb tillväxt inom sektorerna förnybar luftfart och förnybara polymerer och kemikalier.
  • Ökad flexibilitet när det gäller produkter och råvaror samt värdeskapande genom att optimera den flexibla affärsmodellen.
  • Ökat fokus på att driva på effektivitet och långsiktig konkurrenskraft.

Neste upprätthåller sin ambitiösa hållbarhetsvision och har gjort goda framsteg mot sina hållbarhetsmål.

Tre starka förnybara verksamheter

För förnybar vägtransport fortsätter Neste att vara den ledande aktören inom förnybar diesel. Den globala efterfrågan på förnybar diesel har potential att överstiga 30 miljoner ton per år fram till 2030.

Inom förnybar luftfart har Neste en unik möjlighet att upprätthålla sin ledande position på den växande marknaden för förnybart flygbränsle (SAF). Neste förväntar sig att den globala efterfrågan på SAF uppgår till 15 miljoner ton per år till 2030 (tidigare uppskattning 12 miljoner). Neste kommer att stödja tillväxten på marknaden med 1,5 miljoner ton planerad kapacitet per år redan i början av 2024 och öka till 2,2 miljoner ton per år 2026. Därefter ser Neste ytterligare möjligheter att utöka sin produktionskapacitet för SAF på sina befintliga raffinaderier och på längre sikt genom sina innovationsplattformar.

När det gäller förnybara polymerer och kemikalier finns det en betydande marknadsmöjlighet för förnybara och återvunna kolväten inom Nestes utvalda branschsegment. Efterfrågan på dessa förväntas uppgå till 17 miljoner ton per år fram till 2030. Neste utökar sin globala närvaro och samarbetar med produktionspartners och varumärken världen över.

Fortsatt tillväxt inom förnybar råvaru- och produktionsplattform

Nestes globala plattform för råvaror och produktion av förnybar energi har stärkts avsevärt genom organiska investeringar i tillväxt och förvärv under de senaste två åren. I framtiden kommer Neste att fortsätta att utveckla sin plattform globalt.

Neste förväntar sig att den globala tillgängligheten på avfall och biprodukter växer till över 40 miljoner ton per år till 2030.

Effektivitet och långsiktig konkurrenskraft: Nya mål för Neste Excellence

Betydande framsteg har gjorts inom Neste Excellence-programmet. I slutet av 2022 genomfördes förbättringar av EBIT på totalt 464 miljoner euro genom Neste Excellence-programmet, med år 2018 som basår.

Det nya målet för Neste Excellence-programmet är att skapa över 350 miljoner euro i ytterligare värde före utgången av 2026, jämfört med år 2022 som ett nytt basår. Programmet är inriktat på följande fyra åtgärder: 1) program för ett digitalt och datadrivet Neste, 2) program för enastående processresultat från start till slut, 3) excellens inom produktion samt 4) optimering av affärsmodellen.

Presentationsmaterial och webbsändning

Kapitalmarknadsdagens presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.neste.com/investors 20 juni från runt kl 14:00 (EET) och framåt. CMD-webbsändningen kan följas online på www.neste.com/investors.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Mer information:

Matti Lehmus, koncernchef och VD, tel. +358 10 458 11
Martti Ala-Härkönen, EVP, CFO, tel. +358 40 737 6633
Investor Relations, tel. +358 50 458 8436 / investors@neste.com

Nestes medietjänst, tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se