8 December 2021

Neste och Ponsse gav en utmaning till artificiell intelligens ‒ vad innebär finsk sisu på 2020-talet?

Neste Corporation, Pressmeddelande, 8 december 2021 kl. 8 (EET)

De finska företagen Neste och Ponsse har förenat sina krafter kring finskt arbete, kunnande och företagande och i ett gemensamt projekt utrett vad finsk sisu innebär i dag. Projektet samt utredningen har gjorts med hjälp av artificiell intelligens (AI) och är den första av detta slag i världen. Sisu definieras ofta som en inre resurs som hjälper till att klara av även svåra situationer. När det gäller finskhet förknippas sisu ofta med överlevnad och framgång på både individnivå och samhällsnivå. Idén om att utreda kärnfaktorerna i sisu på 2020-talet härstammar från de  utmaningar som den globala coronapandemin har medfört för företagandet. Syftet med projektet är att ge var och en möjlighet att identifiera sin egen sisu och utveckla sina styrkor i en förändrad värld under och efter pandemin. Som samarbetspartner i AI-tekniken fungerade finska Kasvu Labs Oy.

Med hjälp av AI analyserades och tolkades 500 000 citat eller tal, 5 000 TED Talk-anföranden* och tiotals personintervjuer ur olika perspektiv. I utvecklingen av den artificiella intelligensen, användes bland annat forskning gjord av sisuforskaren Emilia Lahti. Dessutom intervjuade man i projektet kända finländare och analyserade deras åsikter om sisu. Utifrån en AI-baserad analys och ett finskspråkigt material är huvudpelarna för sisu på 2020-talet passion, ärlighet, beslutsamhet och intuition. De fyra mest typiska grundpelare som identifierats för sisu genom analysen av materialet** återkommer i stor utsträckning i de texter och tal som handlar om vår tids “sisukkuus”; uthållighet.

”Under den globala pandemin har det talats mycket om “sisu och sisukkuus” som hjälper oss att klara av även svåra tider. Av dem som svarade på enkäten för Unga företagare*** ansåg 47,5 procent att deras företagaranda hade ökat. Hela 96,7 procent uppskattade att attityden hade en måttlig betydelse för hur de hade klarat sig under coronakrisen. Sisu har varit en relevant del av Nestes och Ponsses historia. Därför ville vi lyfta fram den i dag för att bättre kunna förstå våra inre resurser. Å andra sidan ville vi genom att omdefiniera sisu stödja företagande, framgång i företagandet och hållbar tillväxt”, säger Heidi Peltonen, som ansvarar för hållbara partnerskap inom Nestes affärsverksamhet Marketing & Services.

På 2020-talet innebär sisu en mångskiftande helhet bestående av uthållighet och mjuka värden

Utifrån analysen visade sig sisu som en mängd egenskaper som upplevts som traditionella -  såsom uthållighet och beslutsamhet. Den omfattar dock även mjukare värden, till exempel tro på det  egna arbetet, kärlek, inre tillväxt samt stark passion.

”Sisu är ett välkänt begrepp för många finländare men att sammanfatta sisu i en förändrad värld är ingen lätt uppgift. Med hjälp av AI var det dock möjligt. Veterligen har finsk sisu aldrig tidigare analyserats och granskats i så stor utsträckning som nu. Sisu omfattar olika föreställningar, attityder och iakttagelser som vi i samarbete med Neste ville fördjupa oss i. Jag tycker att det är fint att en av hörnstenarna i sisu på 2020-talet är passion, som utifrån den AI-baserade analysen ofta också är förknippad med mjuka värden”, säger Juho Nummela, VD för Ponsse.

En grupp människor från olika samhällsområden inbjöds också till projektet för att berätta sin egna historia om hur de hade klarat av svåra situationer och nått framgång som företagare. Historier om sisu har bland andra delats av Lasse Virén, en finsk löparikon, Topi Manner, VD för Finnair, Juho Kemppainen, en tolv år gammal företagare, samt företagaren Kamilla Sultanova.

”AI fungerar som bäst när det gäller att förstå komplexa saker och begrepp av detta slag. Därför spelade användningen av AI en avgörande roll i detta projekt då det gällde att analysera omfattande material och uppfatta det kulturella konceptet”, säger Fernando Leon, VD för Kasvu Labs Oy.

En sammanfattning av materialet om vad dagens sisu består av, finns på en webbsida där var och en också kan testa sin egen sisu. På webbsidan är sisu uppdelad i fyra typer som är förenliga med den uppfattning om kärnfaktorerna i sisu som skapades med hjälp av AI. Webbsidan ger besökarna möjlighet att utvärdera sina styrkor, att lära sig nytt samt att bli inspirerade av kända finländares historier i situationer som kräver sisu.

Webbsidan är öppen för alla och finns på: www.discoversisu.com

*) TED Talk-anföranden är internationellt kända anföranden som har sina rötter i USA och som fokuserar på teknik, underhållning och design.

**) I projektet lärde man AI att identifiera teman kring sisu i textmaterialet på finska och på engelska. När det finskspråkiga materialet användes vid undervisningen, utnyttjades bland annat studiematerial och Rundradions artiklar om sisu från 2011–2018. Den engelska AI:n lärdes i sin tur att bland annat med hjälp av citat och TED Talk-anföranden identifiera sisu.

***) En enkät som föreningen Unga företagare lät genomföra för sina medlemmar i september–oktober 2021. Enkäten besvarades av 61 medlemmar i Unga företagare. Unga företagare är verksamt inom takorganisationen Företagarna i Finland och är riktat till företagare under 36 år.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: 

Heidi Peltonen, Hållbara Partnerskap, Marketing & Services, Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 (EET)).

Juho Nummela, verkställande direktör, Ponsse Plc. Kontakt: +358 400 495 690 / juho.nummela@ponsse.com.

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

Ponsse i korthet

Ponsse Plc är specialiserade på försäljning, produktion, underhåll och teknik inom skogsmaskiner med kortvirkesmetoden. Företaget drivs av ett genuint intresse för sina kunder och deras verksamhet. Ponsse utvecklar och tillverkar hållbara och nyskapande avverkningslösningar utifrån kundernas behov.

Företaget grundades 1970 av skogsmaskinsentreprenören Einari Vidgrén och har ända från början varit ledande inom lösningar för avverkning enligt kortvirkesmetoden. Ponsses huvudkontor ligger i Vieremä i Finland. Företagets aktier finns noterade på den nordiska NASDAQ OMX-listan. www.ponsse.com

Kasvu Labs i korthet

Vi är ett globalt, decentraliserat och helt oberoende nätverk av experter inom design, psykologi och teknik. Våra experter har breda kunskaper och färdigheter att skapa olika upplevelser. Vi bygger upp framtidens tjänster i samarbete med ambitiösa partner.

Kasvu Labs grundades 2020 mitt i coronaviruspandemin för att lösa problem som var för komplicerade eller svåra att behandla med konventionella tekniska modeller. I dag tillämpar Kasvu Labs AI och språkhantering för att förnya framtidens utbildning, hälso- och sjukvården och den psykiska hälsan. Läs mer på kasvulabs.com