13 Oktober 2021

Livscykelanalysen påvisar: Neste RE förnybara kolväten minskar koldioxidavtrycket med mer än 85 % jämfört med fossila råvaror för polymer- och kemiindustrin

Publicerad i Nyheter under Plast

Neste Corporation, Nyheter, 13 oktober 2021

Foto: Neste/Fanny Haga

Neste har nyligen genomfört en livscykelanalys (LCA)* av miljöpåverkan vid användning av företagets 100 % förnybara råvara, Neste RE™. Den visar att utsläppen av växthusgaser (GHG) minskar mer än 85 % under livscykeln när Neste RE användes för att ersätta konventionella fossila råvaror i polymer- och kemikalieindustrin. Studien bekräftar därmed resultaten från tidigare studier av Nestes råvaror för polymerindustrin.

Studien har utförts enligt metoden ”från vaggan till graven” och tar hänsyn till de förnybara råvaror som använts, raffineringsprocessen baserad på Nestes NEXBTL-teknik samt alla transportsteg i värdekedjan. LCA-studien och resultaten har granskats av en extern expertpanel från VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Quantis GmbH och Aequilibria Srl-SB.

Jämfört med fossila råvaror ger Neste RE en minskning av växthusgasutsläppen som är mer än 85 %, vilket motsvarar ett koldioxidavtryck på 0,45 kg CO2-ekvivalenter per kg Neste RE. Studien drar också slutsatsen att uttaget av fossila resurser minskar med mer än 85 % när jungfruliga fossila råvaror ersätts med Neste RE.

Stor potential för polymertillverkare att motverka klimatförändringen

Som ett konkret exempel har studien också utvärderat inverkan på produktens miljöprestanda när Neste RE används för produktion av polypropen, en vanlig polymer som finns i olika vardagsprodukter som bilar, mode, elektronik och livsmedelsförpackningar. För just denna polymer är utsläppen av växthusgasutsläpp under produktens livscykel mer än 80 %, inte bara med hänsyn till livscykelutsläppen från Neste RE, utan också bearbetningen av Neste RE till förnybar polypropylenplast. Det motsvarar ett koldioxidavtryck på 0,90 kg CO2-ekvivalenter per kg förnybar polypropen och innebär att den globala polypropenindustrin har en stor potential att bidra till växthusgasminskningarna. Uttaget av fossila resurser minskar med mer än 75 % i produktionen av förnybar polypropen.

”Studien ger en tydlig bekräftelse på den positiva effekten som Neste RE -råmaterialet ger. Den understryker potentialen för polymerproducenter och varumärkesägare att uppnå sina klimatmål. Med tanke på att Neste RE finns här och nu är det en lösning som redan idag stödjer ambitiösa mål på kort och medellång sikt”, säger Maiju Helin, Head of Stakeholder Management från Nestes affärsenhet Renewable Polymers and Chemicals.

Förnybar Neste RE produceras i huvudsak från avfall, restoljor och fetter med förnybart ursprung som matlagningsolja. Neste RE kan också framställas från kemiskt återvunnen plast. Polymerer producerade av Neste RE har samma höga kvalitet som de som är framställda av konventionella fossila råvaror. De är säkra att använda, även i känsliga applikationer inom bland annat sjukvården, leksaks- och livsmedelsindustrin. Neste RE kan användas som det är eller i en blandning med fossila råvaror. Det är en drop-in-lösning som passar den befintliga produktionsinfrastrukturen.

*) Life Cycle Assessment on Environmental Impacts of Neste Renewable Polymers and Chemicals (2021-06-30)

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se